Phân biệt cấu trúc "how many" và "how much" dễ dàng nhất

Khi học tiếng Anh với các chủ đề liên quan thực tiễn, chắc hẳn bạn đã bắt gặp rất nhiều tình huống giao tiếp khi mua hàng và trao đổi về giá cả. Một trong...

Khi học tiếng Anh với các chủ đề liên quan thực tiễn, chắc hẳn bạn đã bắt gặp rất nhiều tình huống giao tiếp khi mua hàng và trao đổi về giá cả. Một trong những cách để hỏi về số lượng và giá được dùng nhiều nhất chính là cấu trúc "how many" và "how much". Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách sử dụng hai cấu trúc này và luyện tập ngay qua một số bài tập sau đây nhé.

1. Cấu trúc "how many" và cách dùng

Khi muốn hỏi về giá hay số lượng của một thứ gì đó, thì chúng ta sẽ dùng hai cấu trúc "how many" và "how much". Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng đúng hai cấu trúc này? Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách sử dụng cấu trúc "how many" nhé!

Cấu trúc "how many" là gì?

 • Cấu trúc "how many" mang nghĩa là "bao nhiêu", được dùng trong tiếng Anh để hỏi về số lượng của một vật nào đó.
 • Cấu trúc "how many" chỉ áp dụng được cho danh từ đếm được, và theo sau "how many" phải là danh từ đếm được số nhiều.

Ví dụ:

 • "How many apples" are there in the box? (Có bao nhiêu quả táo trong hộp?)
 • "How many pens" do you have? (Bạn có bao nhiêu chiếc bút?)

cách dùng how many

Cách dùng cấu trúc "how many"

Trong tiếng Anh, cấu trúc "how many" được sử dụng với mẫu cấu trúc và câu trả lời như sau:

1. Cấu trúc "how many" đi với động từ "to be"

Cấu trúc:

 • "How many + danh từ đếm được số nhiều (Plural Noun) + are there?"
 • "→ There is/ There are + từ chỉ số lượng"

Ví dụ:

 • "How many desks" are there in your house? (Có bao nhiêu cái bàn trong nhà bạn?)
 • → There is one. (Có 1 cái.)
 • "How many laptops" are there in the shop? (Có bao nhiêu cái laptop ở cửa hàng?)
 • → There are five. (Có 5 cái.)

cách dùng how many

2. Cấu trúc "how many" với động từ thường

Cấu trúc:

 • "How many + danh từ đếm được số nhiều + do/ does/ did + S + have?"
 • "→ S + V + từ chỉ số lượng"

Ví dụ:

 • "How many books" do you want to buy? (Bạn muốn mua bao nhiêu quyển vở?)
 • → I want to buy five books. (Tôi muốn mua 5 cuốn.)
 • "How many eggs" does your mother need? (Mẹ của bạn cần bao nhiêu trứng?)
 • → She needs a dozen. (Mẹ tôi cần một tá trứng.)

2. Phân biệt cấu trúc "how many" và "how much"

Đều mang nghĩa là bao nhiêu, nhưng cấu trúc "how much" trong tiếng Anh chỉ áp dụng cho danh từ không đếm được (Uncountable Noun).

1. Cấu trúc "how much" với động từ "to be"

Cấu trúc:

 • "How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + is there?"
 • "→ There is/ there are + từ chỉ số lượng"

Ví dụ:

 • "How much milk" is there in the fridge? (Có bao nhiêu sữa trong tủ lạnh?)
 • → There are three bottles. (Có 3 bình.)
 • "How much bread" is there in the box? (Có bao nhiêu bánh mì trong hộp?)
 • → There is one loaf. (Có 1 ổ bánh mì)

2. Cấu trúc "how much" đi với động từ thường

Cấu trúc:

 • "How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + do/does/did + S + V?"
 • "→ S + V + từ chỉ số lượng"

Ví dụ:

 • "How much bread" do you want? (Bạn muốn bao nhiêu bánh mì?)
 • → I want three loaves of bread. (Tôi muốn có 3 ổ bánh.)
 • "How much rice" does Min need? (Min cần bao nhiêu gạo?)
 • → She needs 3 kilos. (Cô ấy cần 3 kg.)

cách dùng how much

Ngoài cách sử dụng để hỏi về số lượng như cấu trúc "how many", cấu trúc "how much" còn được sử dụng để hỏi về giá cả.

3. Cấu trúc "how much" hỏi giá với động từ "to be"

Cấu trúc:

 • "How much + is/are + S?: …. có giá là bao nhiêu?"
 • "→ S + is/are + giá tiền"

Ví dụ:

 • "How much" is this hat? (Chiếc mũ này có giá bao nhiêu)
 • → It is $40. (Nó có giá 40 đô.)
 • "How much" is that desk? (Cái bàn này bao nhiêu tiền vậy?)
 • → It is 500.000 VND. (Nó có giá 500.000 VNĐ)

4. Cấu trúc "how much" hỏi giá với động từ thường

Cấu trúc:

 • "How much + do/does + S + cost?: … có giá là bao nhiêu?"
 • "→ S + cost/costs + giá tiền"

Ví dụ:

 • "How much" does this laptop cost?
 • → It costs $4000. (Nó có giá 4000 đô.)
 • "How much" does dress cost?
 • → It costs $100. (Nó có giá 100 đô.)

cách dùng how much

Ngoài những cách trên, cấu trúc "how much" còn có thể được sử dụng để hỏi về giá cả và số lượng trong các tình huống giao tiếp khác.

3. Bài tập cấu trúc "how many" và "how much"

Để tổng hợp lại kiến thức về cấu trúc "how many" và "how much" vừa học ở trên, chúng ta hãy luyện tập qua một số bài tập sau nhé.

Bài 1: Điền "How many" hoặc "How much" vào chỗ trống thích hợp:

 1. ………………… milk is there in the fridge?
 2. ………………… apples do you want?
 3. ………………… languages can you speak?
 4. ………………… girls are there in your class?
 5. ………………….. pens are there in your bag?
 6. ………………… water do you drink everyday?
 7. ………………… kilos of rice does your mother need?
 8. ………………… loaves of bread does she want?

Đáp án:

 1. How much
 2. How many
 3. How many
 4. How many
 5. How many
 6. How much
 7. How many
 8. How many

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

 1. ____ bread does your mother want? A. How much B. how many C. how D. how long

 2. ____ bananas do you want? A. How often B. How many C. How much D. How

 3. ____ eggs does your sister want? - A dozen. A. How much B. How many C. How D. What

 4. There are ____ things to do here A. many B. much C. a lot D. little

 5. This laptop ____ $800. A. cost B. costs C. is costing D. costing

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. B
 4. A
 5. B

Trên đây là bài viết chia sẻ kiến thức chi tiết nhất về cấu trúc "how many" và "how much". Hy vọng qua bài viết bạn đã nắm chắc kiến thức chủ đề ngữ pháp này cũng như tự tin sử dụng chúng trong giao tiếp hằng ngày. Chúc bạn thành công!

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Comments comments

1