Xem thêm

Tổng hợp các dạng bài tập thì quá khứ hoàn thành (CÓ ĐÁP ÁN)

Bạn đã có kiến thức cơ bản về các công thức của thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh, nhưng chưa tìm được nhiều bài tập để thực hành, hoặc bài tập thực hành...

Bạn đã có kiến thức cơ bản về các công thức của thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh, nhưng chưa tìm được nhiều bài tập để thực hành, hoặc bài tập thực hành nhưng không biết được đầy đủ các dạng bài tập của thì khiến bạn học theo thói quen. Vậy bài viết này là dành cho bạn.

Vòng quay may mắn - Ms Hoa TOEIC

I. Một số dạng bài tập thì quá khứ hoàn thành

Dạng 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Bài tập

 • They (come) ………….. back home after they (finish) ………… their work.
 • She said that she (meet) ……………………. Mr. Bean before.
 • Before he (go) ……………….. to bed, he (read) …………………… a novel.
 • He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.
 • When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….
 • Before she (listen) ………….. to music, she (do)…… ………. her homework.
 • Last night, Peter (go) ……….. to the supermarket before he (go) ……… home.

Các bạn hãy cố gắng tự hoàn thiện bài tập trước khi nhìn xuống đáp án giải thích bên dưới này nha.

2. Đáp án

STT Đáp án Giải thích
1 came - had finished Dấu hiệu: “after”. Hành động xảy ra trước - Thì Quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau - Thì quá khứ đơn.
2 had met Dấu hiệu: “before”. Dùng quá khứ hoàn thành.
3 went - had read Dấu hiệu: “before”. Sau “before” + Quá khứ đơn. Vế sau dùng quá khứ hoàn thành.
4 hadn’t worn Dấu hiệu “before”. Sử dụng quá khứ hoàn thành.
5 had started Dấu hiệu: “when” + quá khứ đơn. Vế sau dùng Quá khứ hoàn thành.
6 listened - had done Dấu hiệu: “before”. Sau “before” + Quá khứ đơn. Vế sau dùng quá khứ hoàn thành.
7 had gone - went Dấu hiệu: “before”. Sau “before” + Quá khứ đơn. Vế còn lại dùng quá khứ hoàn thành.

Dạng 2: Hoàn thành các câu sau sử dụng từ cho trước

1. Bài tập

 • You went to Suc's house, but she wasn't there. (she/ go/ out)
 • You went back to your home town after many years. It wasn't the same as before. (it/ change/ a lot)
 • I invited Rachel to the party, but she couldn't come. (she/ arrange/ to do something else)
 • You went to the cinema last night. You got to the cinema late. (the film/ already/ begin)
 • It was nice to see Dan again after such a long time. (I/ not/ see/ him for five years)
 • I offered Sue something to eat, but she wasn't hungry. (she/ just/ have breakfast)

2. Đáp án

 • She had gone out.
 • It had changed a lot.
 • She had arranged to do something else.
 • The film had already begun.
 • I hadn't seen him for five years.
 • She had just had breakfast.

Dạng 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi sử dụng từ gợi ý cho sẵn.

 • David had gone home before we arrived.

  • After he had gone home, we arrived.
 • We had lunch then we took a look around the shops.

  • Before we took a look around the shops, we had lunch.
 • The light had gone out before we got out of the office.

  • When the light had gone out, we got out of the office.
 • After she had explained everything clearly, we started our work.

  • By the time she had explained everything clearly, we started our work.
 • My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

  • Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.

II. Thực hành 1 số bài tập thì Quá khứ hoàn thành

Dưới đây là 1 số câu hỏi bài tập thường được dùng trong các cấu trúc đề thi TOEIC, các bạn có thể thực hành để rèn luyện thêm về cấu trúc thì này nha.

 1. They (cycle) all day so their legs were sore in the evening.

  • A. Had been cycle
  • B. Had been cycling
  • C. Had cycled
  • D. Had been cycled
 2. I (not / work) all day; so I wasn't tired and went to the disco at night.

  • A. Had not been working
  • B. Had worked
  • C. Had not worked
  • D. Had not been worked
 3. They were very tired in the evening because they (help) on the farm all day.

  • A. Had been helped
  • B. Had been helping
  • C. Helped
 4. He (drive) less than an hour when he ran out of petrol.

  • A. Had been driving
  • B. Had driving
  • C. Had drived
  • D. Drived
 5. Frank Sinatra caught the flu because he (sing) in the rain too long.

  • A. Had been singing
  • B. Had sang
  • C. Had sung
  • D. Had singing
 6. How long (learn / she) English before she went to London?

  • A. Had she learned
  • B. Had she been learning
  • C. Had she learn
  • D. She leared
 7. I (not / walk) for a long time, when it suddenly began to rain.

  • A. Did not walk
  • B. Had not been walking
  • C. Had not walked
  • D. Walked
 8. (where / she / live) before she moved to Chicago?

  • A. Where did she live
  • B. Where had she lived
  • C. Where had she live
 9. (she / find) a place to stay when she went to Boston?

  • A. Had she found
  • B. Had she find
  • C. Did she find
 10. (you / have) breakfast before you came here?

  • A. Had had you
  • B. Had you had
  • C. Did you have
  • D. Do you have
 11. (why / you / clean) the bathroom before you bathed the dog?

  • A. Why had you cleaned
  • B. Why you had cleaned
  • C. Why cleaned you had
 12. (you / finish) your homework before you went to the cinema?

  • A. Have you finished
  • B. Had you finished
  • C. Did you finishe
 13. We (look for) her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

  • A. Had looked
  • B. Had looking
  • C. Had been looking
  • D. Looked
 14. The doctor took off the plaster that he (put on) six weeks before.

  • A. Has put on
  • B. Had put on
  • C. Had been putting on
 15. My brother ate all of the cake that our mum (make).

  • A. Had made
  • B. Had been making
  • C. Made
 16. When she went out to play, she (do / already) her homework.

  • A. Had already done
  • B. Have already done
  • C. Already done
  • D. Has already done
 17. They (wait) at the station for 90 minutes when the train finally arrived.

  • A. Had waited
  • B. Had been waiting
  • C. Had wait
  • D. Waited
 18. We (sleep) for 12 hours when he woke us up.

  • A. Had been sleeping
  • B. Had slept
  • C. Slept

Bài viết liên quan:

 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continous)
 • Tổng hợp bài tập thì tương lai đơn
 • 100 bài tập thì quá khứ đơn có full đáp án

Để hiểu rõ hơn cách sử dụng công thức thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect), Bạn có thể đọc thêm bài viết về thì Past Perfect tại đây.

1