Xem thêm

Các bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao

Để nắm vững kiến thức về thì hiện tại đơn, việc rèn luyện các dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 là vô cùng cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu các lý thuyết...

Để nắm vững kiến thức về thì hiện tại đơn, việc rèn luyện các dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 là vô cùng cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu các lý thuyết trọng tâm và áp dụng vào việc giải các bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 .

Khái niệm thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh, còn được gọi là Present Simple, thường được sử dụng để diễn tả những sự thật hiển nhiên, các hành động diễn ra đều đặn, thường xuyên như thói quen, lịch trình, sự sắp xếp cố định,...

Cấu trúc của thì hiện tại đơn lớp 4

Loại câu - Động từ thường - Động từ "to be" - Khẳng định

 • S + V(s/es)

 • S = I/you/they/we/N số nhiều + V(nguyên mẫu)

 • S = He/she/it/N số ít + V(s/es) Ví dụ:

 • I play soccer. (Tôi chơi bóng đá.)

 • He eats breakfast every morning. (Anh ấy ăn sáng mỗi buổi sáng.)

 • S + am/is/are + N/Adj

 • S = I + am

 • S = he/she/it + is

 • S = They/we/you + are Ví dụ:

 • He is a doctor. (Anh ấy là bác sĩ)

 • We are friends. (Chúng ta là bạn)

Loại câu - Động từ thường - Động từ "to be" - Phủ định

 • S + do/does + not + V-inf(nguyên mẫu)

 • Do not = Don’t

 • Does not = Doesn’t Ví dụ:

 • I do not like milk. (Tôi không thích sữa.)

 • She doesn’t watch TV in the evening. (Cô ấy không xem TV vào buổi tối.)

 • S + am/is/are + not + N/Adj

 • Is not = Isn’t

 • Are not = Aren’t Ví dụ:

 • I am not (I’m not) a teacher. (Tôi không phải là giáo viên)

 • He is not (He’s not) a nurse. (Anh ấy không phải là y tá)

Loại câu - Động từ thường - Động từ "to be" - Nghi vấn

 • Do/does + S + V(nguyên mẫu)?

 • Yes, S + do/does

 • No, S + don’t/doesn’t Ví dụ:

 • Do you play the guitar? (Bạn có chơi đàn guitar không?)

 • Does she eat fish? (Cô ấy ăn cá không?)

 • Am/is/are + S + N/Adj?

 • Yes, S + am/is/are

 • No, S + am/isn’t/aren’t Ví dụ:

 • Is he a doctor? (Anh ấy có phải là bác sĩ không?)

 • Are we friends? (Chúng ta có phải là bạn không)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn lớp 4

Để phân biệt thì hiện tại đơn với các thì khác trong tiếng Anh, bạn có thể dựa vào những đặc điểm sau:

Trạng từ chỉ tần suất

STT Trạng từ chỉ tần suất Nghĩa tiếng Việt
1 always luôn luôn
2 usually thường xuyên
3 often thường xuyên
4 sometimes đôi khi
5 seldom hiếm khi
6 rarely hiếm khi
7 never không bao giờ

Ví dụ:

 • I always brush my teeth before I go to bed. (Tôi luôn đánh răng trước khi đi ngủ)
 • She usually goes for a walk in the evening. (Cô ấy thường đi dạo vào buổi tối)
 • They often visit their grandparents on weekends. (Họ thường thăm ông bà vào cuối tuần)

Các từ chỉ thời gian

Ví dụ:

 • The sun rises in the east every morning. (Mặt trời mọc ở phía Đông mỗi buổi sáng)
 • We have lunch at school every day. (Chúng tôi ăn trưa ở trường mỗi ngày)

Bài tập thì hiện tại đơn lớp 4

Bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 cơ bản

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc ở dạng thì hiện tại đơn

 1. She (read) __ a book every night.
 2. I (play) __ soccer with my friends on the weekend.
 3. They (swim) __ in the pool every summer.
 4. The cat (sleep) __ on the couch right now.
 5. He (like) __ to eat ice cream after dinner.
 6. We (watch) __ a movie on Fridays.
 7. The birds (sing) __ in the morning.
 8. My mom (cook) __ delicious meals for us.
 9. The bus (arrive) __ at the bus stop at 7:30 AM.
 10. I (brush) __ my teeth before going to bed.

Bài tập 2: Chia động từ "to be" cho các câu bên dưới

 1. I (am) __ a student.
 2. She (is) __ my sister.
 3. We (are) __ friends.
 4. They (are) __ at the park.
 5. He (is) __ in the garden.
 6. You (are) __ a good singer.
 7. It (is) __ a sunny day.
 8. The cats (are) __ cute.
 9. The book (is) __ on the table.
 10. The flowers (are) __ in the vase.

Bài tập 3: Điền trợ động từ sao cho các câu sau mang nghĩa phủ định

 1. She __ (not like) ice cream.
 2. They __ (not play) football on Sundays.
 3. I __ (not watch) TV in the morning.
 4. He __ (not have) a pet.
 5. We __ (not go) to the park on rainy days.
 6. The birds __ (not sing) at night.
 7. My mom __ (not cook) fish for dinner.
 8. It __ (not rain) in the winter.
 9. The cats __ (not sleep) in the garage.
 10. You __ (not do) your homework in the evening.

Bài tập 4: Sửa lỗi sai trong các câu dưới đây

 1. She play soccer every Saturday.
 2. My cat like to sleep on the couch.
 3. He don’t watch TV in the evening.
 4. We walks to school together.
 5. The sun rise in the east.
 6. They enjoys going to the park.
 7. I doesn’t eat broccoli.
 8. She have a red bike.
 9. The birds sings in the morning.
 10. You don’t needs to hurry.

Bài tập 5: Hoàn thành đoạn văn bên dưới

Linh is a 4th-grade student. Every morning, she (1. wake up) __ and has breakfast. Then, she (2. go) __ to school by bus with her friends. They (3. study) __ many interesting subjects like Math, Language Arts, and Science. At lunchtime, she (4. eat) __ with her friends in the cafeteria. They play games after lunch.

In the evening, she (5. do) __ her homework and (6. read) __ books to learn new things. After that, she (7. watch) __ her favorite TV shows. Before bedtime, she brushes her teeth and goes to bed early to be ready for a new day.

Her everyday life is fun and full of exciting things. She loves to learn and discover something new every day.

Bài tập 6: Chọn đáp án đúng trong các câu dưới đây

 1. She _____ (likes/like/liking/liked) to read books.
 2. They _____ (go/goes/going/went) to the park on weekends.
 3. My cat _____ (sleeps/sleep/sleeping/slept) in the afternoon.
 4. We __ (am/are/is/be) friends with our neighbors.
 5. He _____ (eat/eats/eating/ate) breakfast at 7:00 AM.
 6. The sun _____ (rises/rise/rose/rising) in the east.
 7. I _____ (swim/swims/swimming/swam) in the pool every summer.
 8. Birds _____ (sings/sing/sang/singing) in the morning.
 9. The flowers _____ (bloom/blooms/blooming/bloomed) in the spring.
 10. We _____ (play/plays/played/playing) soccer in the evening.

Bài tập 7: Khoanh tròn vào đáp án đúng

 1. She __ to school by bus. A. walk B. walks C. walked D. walking
 2. We __ soccer in the park every weekend. A. play B. plays C. played D. playing
 3. My cat __ in the garden right now. A. sleep B. sleeps C. slept D. sleeping
 4. The sun __ in the east. A. rise B. rises C. rose D. rising
 5. I __ to the beach last summer. A. go B. goes C. went D. going
 6. Birds __ songs in the morning. A. sing B. sings C. sang D. singing
 7. My mom __ delicious meals for us. A. cook B. cooks C. cooked D. cooking
 8. Dogs __ in the park. A. swim B. swims C. swam D. swimming
 9. The flowers __ in the garden. A. bloom B. blooms C. bloomed D. blooming
 10. He __ a book now. A. read B. reads C. reading D. readed

Bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 nâng cao

Bài tập 1: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh. Sau đó, chia động từ ở dạng thì hiện tại đơn

 1. She exercises does everyday.
 2. My homeworks I do.
 3. Always he to school walk.
 4. Play on the playground children happily.
 5. The car fast drive.
 6. My friends often a picnic have.
 7. In the library quietly students study.
 8. Usually she with her dog in the park play.
 9. We dinner at home usually.
 10. Read every night I a book.

Bài tập 2: Viết các câu sau dưới dạng câu nghi vấn

 1. Does she like ice cream?
 2. Do they go to the park on Sundays?
 3. Does my cat sleep in the afternoon?
 4. Are we friends with our neighbors?
 5. Does he eat breakfast at 7:00 AM?
 6. Does the sun rise in the east?
 7. Do I swim in the pool every summer?
 8. Do birds sing in the morning?
 9. Do the flowers bloom in the spring?
 10. Do we play soccer in the evening?

Bài tập 3: Chia động từ ở thì hiện tại đơn

 1. They always play soccer in the park on Sundays.
 2. She often reads a story before bedtime.
 3. My dog usually barks when someone comes to the door.
 4. We sometimes visit our grandparents on holidays.
 5. The sun shines brightly in the daytime.
 6. Birds sing sweetly in the morning.
 7. My mom cooks dinner for us every evening.
 8. The flowers bloom in our garden in the spring.
 9. I watch cartoons on TV on Saturday mornings.
 10. He plays the guitar in the music class.

Bài tập 4: Nối các động từ ở cột A tương ứng với đáp án ở cột B

A B
1. play a. football
2. read b. a story
3. exercise c. every night
4. go d. soccer
5. have e. a picnic
6. study f. exercises
7. listen g. to music
8. tell h. to school
9. cook i. books
10. listen j. at home

Bài tập 5: Viết thành câu theo từ gợi ý ở dạng bị động

 1. The cake is eaten by Sarah.
 2. The ball is kicked by the children.
 3. The story is told by the teacher.
 4. The flowers are watered by my mom.
 5. The book is read by my sister.
 6. The song is sung by the choir.
 7. The house is cleaned by my dad.
 8. The picture is drawn by Tom.
 9. The letter is written by John.
 10. The cookies are baked by Grandma.

Để ôn luyện tốt các bài tập thì hiện tại đơn lớp 4, hãy tham gia khóa học tiếng Anh SuperKids tại VUS. Chương trình giáo dục này sẽ giúp các em phát triển kỹ năng tiếng Anh một cách hiệu quả trong giai đoạn tiểu học. Ngoài ra, SuperKids còn cung cấp cơ sở kiến thức vững chắc, giúp trẻ mở rộng tầm hiểu biết và chuẩn bị cho tương lai.

Với hệ thống V-HUB, bạn cũng có thể học tập và ôn luyện tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng này không chỉ giúp bạn chuẩn bị kiến thức trước khi vào lớp, mà còn tạo điều kiện để gia đình và nhà trường kết nối và hỗ trợ nhau trong quá trình học tập.

VUS là một địa chỉ tin cậy với gần 30 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo tiếng Anh. Với hơn 2.700.000 gia đình tin tưởng và hơn 280.000 đăng ký mỗi năm, VUS cam kết mang đến cho bạn chất lượng giảng dạy hàng đầu và nền tảng Anh ngữ vững chắc.

Hãy tham gia khóa học SuperKids tại VUS ngay hôm nay để khám phá niềm vui trong việc học tiếng Anh và phát triển năng lực của mình.

1