Xem thêm

Cấu trúc <code>Unless</code> và cách sử dụng cho ngữ cảnh khác nhau

Có lẽ cấu trúc Unless không còn xa lạ gì với những bạn học tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng một cách chính xác và tự tin. Bài viết...

Có lẽ cấu trúc Unless không còn xa lạ gì với những bạn học tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng một cách chính xác và tự tin. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cấu trúc này và các ngữ cảnh sử dụng khác nhau.

I. Unless là gì?

Cấu trúc Unless được sử dụng với ý nghĩa phủ định, tương đương với "trừ khi". Đồng thời, Unless cũng có thể thay thế cho "If...not". Cấu trúc này thường đi kèm với thì hiện tại, thì quá khứ hoặc thì quá khứ hoàn thành.

Ví dụ:

 • You can’t get a job unless you have experience (Bạn không thể kiếm được việc trừ khi bạn có kinh nghiệm).
 • Unless you call me to say you are not coming, I will see you at the canteen (Trừ khi bạn gọi tôi nói rằng bạn không đến, thì tôi gặp bạn ở căng-tin).

II. Vị trí của mệnh đề Unless

Trong câu điều kiện, mệnh đề chứa Unless có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

Ví dụ:

 • Unless I pass the driving test, I cannot have a driving license (Nếu tôi không qua bài thi lái xe, tôi không thể có giấy phép lái xe).
 • We will return to school soon unless there is a traffic jam (Chúng tôi sẽ quay lại trường sớm trừ khi gặp tắc đường).

III. Cách sử dụng cấu trúc Unless

Cấu trúc Unless có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Dưới đây là các cách thông dụng:

1. Cấu trúc Unless trong câu điều kiện

Câu điều kiện là ngữ cảnh phổ biến nhất để sử dụng Unless. Có 3 loại câu điều kiện như sau:

Cấu trúc Unless trong câu điều kiện loại 1: Sử dụng để diễn tả sự việc có thể xảy ra trong tương lai. UnlessIf not có thể thay thế cho nhau. Cấu trúc:

Unless + S + V (thì hiện tại đơn), S + Will/Can/Shall + V

Ví dụ:

 • We will fail the IELTS test unless you study hard (Chúng ta sẽ không vượt qua được bài thi IELTS trừ khi chúng ta học tập chăm chỉ).
 • We will fail the IELTS test if we do not study hard (Chúng ta sẽ trượt bài kiểm tra IELTS nếu chúng ta không học tập chăm chỉ).

Cấu trúc Unless trong câu điều kiện loại 2 : Sử dụng để diễn tả một tình huống không thể xảy ra trong hiện tại. If notUnless có thể thay thế cho nhau. Cấu trúc:

Unless + S + Ved/V2 (Quá khứ đơn), S + would + V

Ví dụ:

 • I would not be late for the bus unless I forgot my luggage (Tôi sẽ không bị trễ xe bus nếu tôi không để quên hành lý).
 • I would not be late for the bus if I didn’t forget my luggage (Tôi sẽ không bị trễ xe bus nếu tôi không để quên hành lý).

Cấu trúc Unless trong câu điều kiện loại 3: Sử dụng để diễn tả một tình huống đã không xảy ra trong quá khứ. Có thể sử dụng If not thay thế cho Unless và ngược lại. Cấu trúc:

Unless + S + had + Ved/V3, S + would + have + Ved/V3

Ví dụ:

 • Unless Nam had walked in the rain yesterday afternoon, she would not have been sick (Nếu Lan không đi bộ dưới cơn mưa vào chiều hôm qua, cô ấy đã không bị ốm).
 • If Nam had not walked in the rain yesterday afternoon, she would not have been sick (Nếu Lan không đi bộ dưới cơn mưa vào chiều hôm qua, cô ấy đã không bị ốm).

2. Cấu trúc Unless dùng để đề xuất ý kiến

Bạn có thể sử dụng cấu trúc Unless để đề xuất ý kiến. Trong trường hợp này, cần lưu ý không sử dụng If..not để thay thế Unless.

Ví dụ:

 • I’ll hang out with my friends, unless I’m tired (Tôi sẽ đi chơi với bạn của tôi trừ khi tôi mệt).
 • I will hang out with Nam, unless he invites me (Tôi sẽ đi chơi với Nam trừ khi anh ấy mời tôi).

3. Cấu trúc Unless mang tính cảnh báo

Bạn có thể sử dụng cấu trúc Unless để nhấn mạnh hoặc thúc giục một hành động cần được thực hiện khẩn cấp, tránh hậu quả. Bạn có thể sử dụng If..not, tuy nhiên sắc thái lại không bằng được Unless.

Ví dụ:

 • Unless Lan hurry up, she will be late for the bus (Nếu Lan không khẩn trương lên, thì anh ấy sẽ bị trễ xe bus).
 • Unless Nam studies, she will fail the examination (Nếu Nam không chịu học tập chăm chỉ, cô ấy sẽ bị trượt kỳ thi).

4. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Unless

Dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp bạn sử dụng chính xác cấu trúc Unless:

 • Unless đã mang sẵn ý nghĩa phủ định, vì thế chỉ nên đi với câu khẳng định.
 • Unless = otherwise = If not.
 • Unless không bằng If not (lưu ý là if not viết liền). If not là câu điều kiện dạng ẩn ý. Người ta sử dụng câu điều kiện này khi đằng trước nó đã là một câu phủ định và dùng If not để tránh nhắc lại lần thứ 2 của vế phủ định này. Ví dụ: John won’t come tomorrow, if not, everything will become very difficult.

IV. Hướng dẫn viết lại câu với cấu trúc Unless

Việc viết lại câu với cấu trúc Unless thường xuất hiện khá nhiều và đa dạng. Câu cho trước có thể là câu cho sẵn if, cũng có thể là câu đảo ngữ hoặc sử dụng các liên từ khác tương đương if hoặc các câu điều kiện ẩn ý.

Một mẹo hay là biến đổi câu theo 2 bước như sau:

 1. Bước 1: Biến đổi câu về dạng truyền thống (đi với If).
 2. Bước 2: Chuyển về Unless.

Ví dụ: Câu gốc: Study harder. Otherwise, you will fail the exam. (Học chăm chỉ hơn. Nếu không, bạn sẽ trượt kỳ thi.)

Bước 1: Ta có thể chuyển về dạng truyền thống như sau: If you don’t study harder, you will fail the exam. Bước 2: Sau đó là chuyển về dạng chứa cấu trúc Unless: Unless you hurry up, you will be late.

Khi đã quen thuộc thì bạn có thể chuyển trực tiếp về Unless luôn. Một lưu ý nhỏ nữa là bạn nên hiểu rõ nghĩa của câu gốc. Sau đó khi viết lại câu, bạn nên kiểm tra lại nghĩa của câu để đảm bảo không bị nhầm lẫn với những cấu trúc phức tạp.

V. Các lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Unless

Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Unless, hãy đọc thật kỹ để tránh những lỗi này:

 1. Sử dụng cấu trúc Unless trong dạng câu hỏi: Trong câu hỏi, bạn chỉ có thể sử dụng If not mà không thể dùng Unless để thay thế.

 2. Sử dụng will/would trong mệnh đề có Unless: Trong mệnh đề có Unless, không được sử dụng will hoặc would.

 3. Sử dụng khi diễn đạt ngữ nghĩa của If: Ta không thể sử dụng Unless để thay thế khi muốn trình bày câu mang ý nghĩa If.

VI. Bài tập cấu trúc Unless có đáp án chi tiết

Bài 1: Chọn đáp án chính xác nhất

Câu 1: Let’s go for a walk - __ you look too tired.

 • a) unless
 • b) if

Câu 2: He will take the job ____ the pay is too low.

 • a) unless
 • b) if

Câu 3: Lan will be back tomorrow ___ there is a plane strike.

 • a) unless
 • b) if

Câu 4: We will be surprised___ he doesn’t have an accident soon.

 • a) unless
 • b) if

Câu 5: I think he would look prettier __ he didn’t wear so much make-up.

 • a) unless
 • b) if

Câu 6: I am going to school this afternoon, __ it rains.

 • a) unless
 • b) if

Câu 7: ____ you don’t stop drinking milk tea, you will gain weight fast.

 • a) unless
 • b) if

Câu 8: ___ he starts now, he will not reach there in time.

 • a) unless
 • b) if

Câu 9: __ she was rich, she would spend all her time traveling.

 • a) unless
 • b) if

Câu 10: __ we have enough time tomorrow, we will come and see you.

 • a) unless
 • b) if

Đáp án:

 1. b) if
 2. a) unless
 3. a) unless
 4. a) unless
 5. b) if
 6. a) unless
 7. a) unless
 8. b) if
 9. a) unless
 10. a) unless

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Câu cho trước: If you don’t study harder, you‘ll fail the test.

➡ Unless ………………………………………………………………..

Câu cho trước: If she doesn’t practice writing every day, she can’t improve her writing skills.

➡ Unless ………………………………………………………………..

Câu cho trước: Unless this man is a professional driver, he can’t help you move by car.

➡ If ………………………………………………………………..

Câu cho trước: Unless you stop smoking, you might fall ill.

➡ If ………………………………………………………………..

Câu cho trước: If Lan doesn’t return this book to the library today, she will have to pay a fine.

➡ Unless ………………………………………………………………..

Câu cho trước: Unless she cleaned up the car now, her boss could ask her to do this.

➡ If ………………………………………………………………….

Câu cho trước: Unless we were absent now, we would meet the headmaster.

➡ If ………………………………………………………………….

Câu cho trước: If you didn’t know the number, you would not ring her up.

➡ Unless ………………………………………………………………….

Câu cho trước: If Nam’s sister didn’t have a terrible headache she wouldn’t be absent from her class.

➡ Unless ………………………………………………………………….

Câu cho trước: If Hung didn’t study hard, he could not get good marks.

➡ Unless ………………………………………………………………..

Đáp án:

 • Unless you study harder, you‘ll fail the test.
 • Unless she practices writing every day, she can’t improve her writing skills.
 • If this man is not a professional driver, he can’t help you move by car.
 • If you don’t stop smoking, you might fall ill.
 • Unless Lan returns this book to the library, she’ll have to pay a fine.
 • If she didn’t clean up the car now, her boss could ask her to do this.
 • If we were not absent now, we would meet the headmaster.
 • Unless you knew the number, you would not ring her up.
 • Unless Nam’s sister had a terrible headache, she wouldn’t be absent from her class.
 • Unless Hung studied hard, he could not get good marks.

VII. Lời Kết

Trên đây là những kiến thức cần thiết để bạn nắm chắc về cấu trúc Unless. Đừng quên làm bài tập để ghi nhớ lâu hơn và thành thạo hơn về cách sử dụng cấu trúc này.

Nếu bạn còn bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Unless, hãy đồng hành cùng các thầy cô tại Prep bằng cách đăng ký một trong ba lộ trình học tiếng Anh toàn diện mà Prep cung cấp nhé.

1