Top Bài Tập Tiếng Anh Trình Độ A1 (2022)

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những bài tập tiếng Anh trình độ A1 hay nhất. Hãy cùng tôi khám phá! Trình Độ Tiếng Anh A1 Là Gì? Trình độ...

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những bài tập tiếng Anh trình độ A1 hay nhất. Hãy cùng tôi khám phá!

Trình Độ Tiếng Anh A1 Là Gì?

Trình độ tiếng Anh A1 là cấp độ tiếng Anh đầu tiên trong 6 bậc theo khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) - một định nghĩa về các cấp độ ngôn ngữ khác nhau được viết bởi Hội đồng Châu Âu.

Hiểu đơn giản, trình độ tiếng Anh A1 là trình độ thấp nhất trong hệ thống đánh giá năng lực ngoại ngữ. Đối với cấp độ A1, người sử dụng ngôn ngữ yêu cầu khả năng cơ bản để hiểu, giao tiếp, trao đổi thông tin và đặt các câu hỏi đơn giản. Một học sinh mới bắt đầu học tiếng anh , hoặc những người không có kiến thức trước về tiếng Anh, đang ở trình độ sơ cấp A1.

Các Kỹ Năng Khi Làm Bài Tập Tiếng Anh Trình Độ A1

 • Tự giới thiệu một cách đơn giản và sử dụng những lời chào hỏi cơ bản.
 • Nói về nơi anh ta và những người khác đến từ và mô tả cơ bản về thành phố của mình.
 • Nói về gia đình và đồng nghiệp một cách đơn giản, mô tả ngoại hình và tính cách của họ.
 • Trao đổi về trang phục ở mức độ cơ bản và hỏi nhân viên bán hàng những câu hỏi đơn giản về nó.
 • Nói về các món ăn ưa thích và yêu cầu gọi món đơn giản với đồ ăn mang về.
 • Nói về các hoạt động hàng ngày và sắp xếp các cuộc gặp với bạn bè và đồng nghiệp.
 • Mô tả các điều kiện thời tiết hiện tại và đề xuất các hoạt động dựa theo dự báo thời tiết.
 • Nói bằng ngôn ngữ thông thường về sức khỏe của bản thân và mô tả các triệu chứng y tế thông thường cho bác sĩ.
 • Mô tả vị trí của nhà mình và đưa ra các chỉ dẫn đơn giản.
 • Nói về các sở thích và mối quan tâm của mình và lập kế hoạch cho các hoạt động vui chơi với bạn bè hay đồng nghiệp.
 • Hoàn tất các giao dịch cơ bản ở một khách sạn, gồm có nhận phòng và trả phòng.
 • Trao đổi về các sản phẩm thông dụng, thực hiện mua sắm cơ bản và trả lại các mặt hàng bị lỗi.

Bài Tập Tiếng Anh Trình Độ A1 Trắc Nghiệm

Câu 1. The gang admitted they had committed four recent bank robberies. A. confided B. conferred C. confessed D. confused

Câu 2. He became…….because the company which he worked for decided to close down. A. reluctant B. relieved C. recycled D. redundant

Câu 3. The students were all………….by the lion’s roar. A. frighented B. destroyed C. bitten D. collapsed

Câu 4. He shouted at her. If he had known the whole story, he………so angry A. has not been B. would not have been C. would not be D. wasn’t

Câu 5. I…………..recently. A. can’t have slept B. won’t have slept C. didn’t sleep D. haven’t been able to sleep

Câu 6. I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment. A. study B. are being studied C. must study D. must be studying

Câu 7. It’s getting cold. You’d better not…….without a coat. A. go out B. to go out C. going out D. gone out

Câu 8. I don’t have many friends and I feel lonely. I wish I ………… A. have more friends B. had more friends C. would have more friends D. will have more friends

Câu 9. It was a lovely day yesterday. I wish I……..at the seaside then. A. would be B. were C. had been D. have been

Câu 10. I think your suggestion is probably the best one……the long run. A. at B. over C. in D. for

Câu 11. The teacher suspected the student…….cheating in examination A. on B. about C. in D. of

Câu 12. “When will you see John?” - “I am looking forward to…………him next summer.” A. seeing B. seen C. being seen D. see

Câu 13. The principal doesn’t permit………here. A. to shout B. shout C. shouting D. shouted

Câu 14. “Did Amy’s parents leave her any money?” - “No, she has to support……..now.” A. her B. herself C. all alone D. on her own

Câu 15. “When will Jean return me the book she borrowed?” - “When she……..it.” A. finished B. has finished C. will finish D. finish

Câu 16. “How do you know this is the right plane?” - “The ticket agent said it would be at………..” A. gate six B. six gates C. sixth gate D. the gate six

Câu 17. Nothing will prevent him……..succeeding. A. in B. at C. from D. on

Câu 18. I have had a headache…………….yesterday. A. till B. for C. since D. until

Câu 19. There was a short silence and then footsteps were heard ………from the direction of the library. A. come B. to come C. came D. be coming

Câu 20. The chief of police………work is very important takes care of the public safety. A. who B. which C. whose D. whom

Câu 21. Jack has three brothers, all of ………..are married. A. whom B. who C. whose D. that

Câu 22. The policemen………the robbery are looking for three young men. A. investigate B. investigating C. investigated D. investigates

Câu 23. The man………..we met on the train was the headmaster A. whose B. which C. what D. whom

Câu 24. The board of directors proposed that an outside consultant ……………..in. A. be brought B. will be brought C. will bring D. will be bringing

Câu 25. ……….., he would have been able to pass the exam. A. If he studied hard B. If studying hard C. If he were studying hard D. Had he studied hard

Câu 26. Of two new teachers, one is experienced and………. A. the others are not B. another is inexperienced C. the other is not D. other is inexperienced

Câu 27. Luckily they still have………..rice in the house. A. little B. a little C. few D. a few

Câu 28. While attempting to reach his home before the storm, ……………. A. John’s bike broke down B. an accident happened to John C. his bike broke down D. John had a serious accident

Câu 29. Let’s go dancing,………..? A. shall we B. will we C. do we D. let’s not we

Câu 30. He devotes most of his time……photography. A. for studying B. to studying of C. to studying D. to study

Các Web Làm Bài Tập Tiếng Anh Trình Độ A1

Luyện nghe

 • Miêu tả tranh trình độ A1
 • Hội thoại trình độ A1
 • Hội thoại hỏi đáp trình độ A1
 • Nghe tiền từ vào chỗ trống đoạn văn trình độ A1
 • Nghe điền vào chỗ trống trong câu trình độ A1
 • Nghe và sắp xếp lại câu trình độ A1

Luyện đọc

 • Bài đọc - Multichoice trình độ A1
 • Bài đọc - True or False trình độ A1

Luyện phát âm

 • Bài tập phát âm trình độ A1
 • Bài tập trọng âm trình độ A1

Bài tập nâng cao

 • Bài tập Nghe nâng cao tiếng anh trình độ A1
 • Bài tập Ngữ pháp nâng cao tiếng anh trình độ A1
 • Bài tập Từ vựng nâng cao tiếng anh trình độ A1
 • Bài tập Nói nâng cao tiếng anh trình độ A1
 • Bài tập Đọc nâng cao tiếng anh trình độ A1
 • Bài tập Viết nâng cao tiếng anh trình độ A1

Lời Kết

Trên đây là tất cả những thông tin bổ ích về bài tập tiếng Anh trình độ A1 mà tôi muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

1