Xem thêm

Tổng hợp các đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 1

Kì thi cuối kỳ I sắp đến gần, các bạn học sinh lớp 5 đang miệt mài chăm chỉ ôn tập và tìm kiếm thêm nhiều đề thi tiếng Anh cuối kì. Vậy thì đây...

Kì thi cuối kỳ I sắp đến gần, các bạn học sinh lớp 5 đang miệt mài chăm chỉ ôn tập và tìm kiếm thêm nhiều đề thi tiếng Anh cuối kì. Vậy thì đây chính là bài viết dành cho các bạn, hãy tham khảo bộ đề và đáp án mà Ebomb sưu tầm được nhé!

Đề thi tiếng Anh lớp 5 kì 1 có đáp án - Đề số 1

Bài tập 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại

 1. A. Music

 2. B. Science

 3. C. Chinese

 4. D. lesson

 5. A. afternoon

 6. B. school

 7. C. classroom

 8. D. moon

 9. A. clock

 10. B. city

 11. C. class

 12. D. come

Bài tập 2: Điền từ đúng vào các câu trong ngoặc

 1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (English).

 2. His hobby is (singing) English songs.

 3. Mary sings very (beautifully).

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất

 1. I hope the weather (will be) sunny next week.

 2. What did you do there? - I helped my uncle (on the farm).

 3. The main character is a schoolboy (called) Jimmy Kudo.

 4. The bears (played) volleyball at the circus yesterday.

 5. On Sundays, he often (stays at) home.

Bài tập 4: Sửa một lỗi trong mỗi câu sau đây

 1. You can have it when I (finish) it.

 2. What book are you (reading)?

 3. They have English lesson four (times) a week.

Bài tập 5: Hoàn thành các câu sau bằng cách điền giới từ thích hợp

 1. My sister often takes photos (of) me.

 2. Elephants can spray water (with) their trunks.

 3. I saw a lot (of) peacocks at the zoo.

Bài tập 6: Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D)

Next Wednesday (1) will be our school Sport Day. The event will take place on the school field from the morning till 6 o’clock in the evening. All of my classmates (2) are preparing for the big day. It will be just fun and exciting. Half of my class will take part (3) in it. Jack and Tony are going to play basketball. They are one of the best (4) players in the team. Anna is going to play volleyball and Bella is going to play tennis. I am going to swim. (5) Swimming is my favorite sport. I have swum since I was 6 years old.

 1. A. be will
 2. A. is preparing
 3. A. in
 4. C. players
 5. D. Swimming

Bài tập 7: Sắp xếp từ để tạo thành các câu chính xác

 1. Linda is going to play table tennis.

 2. Sport Day will be this weekend.

 3. How often do you have your favorite lesson?

ĐÁP ÁN

Bài tập 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại

 1. C
 2. C
 3. B

Bài tập 2: Điền từ đúng vào các câu trong ngoặc

 1. English
 2. singing
 3. beautifully

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất

 1. B
 2. A
 3. B
 4. D
 5. A

Bài tập 4: Sửa một lỗi trong mỗi câu sau đây

 1. finish
 2. reading
 3. times

Bài tập 5: Hoàn thành các câu sau bằng cách điền giới từ thích hợp

 1. of
 2. with
 3. of

Bài tập 6: Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D)

 1. C
 2. B
 3. A
 4. C
 5. D

Bài tập 7: Sắp xếp từ để tạo thành các câu chính xác

 1. Linda is going to play table tennis.

 2. Sport Day will be this weekend.

 3. How often do you have your favorite lesson?

Đề tiếng Anh lớp 5 kì 1 có đáp án - Đề số 2

Bài tập 1: Nối câu tương ứng

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b;

Bài tập 2: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1 - I will be in the countryside. 2 - I went to Phu Quoc island. 3 - What will you do tomorrow? 4 - Where did you go on holiday?

Bài tập 3: Đọc đoạn văn và hoàn thành câu tiếp theo

1 - Sunday; 2 - did; 3 - do; 4 - had;

Bài tập 4: Chọn câu trả lời đúng

1 - c; 2 - a; 3 - a; 4 - d;

Đề tiếng Anh học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án - Đề số 3

Phần 1: Ghép câu

 1. C
 2. A
 3. F
 4. E
 5. D
 6. G

Phần 2: Đọc và đánh dấu đúng (T) hoặc sai (F) 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F

Phần 3: Sắp xếp câu 13 - 6 14 - 3 15 - 1 16 - 5 17 - 2 18 - 4

Phần 4: Đọc và điền vào đúng 19. Monday 20. Vietnamese 21. four 22. Practise 23. Emails 24. because 25. TV

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án - Đề số 4

Phần 1: Trả lời câu hỏi 1 - Mai lives with her grandparents. 2 - The village is old and peaceful. 3 - Mai has breakfast every morning. 4 - Her classmates are friendly and kind. 5 - Mai goes to the city on summer holidays.

Phần 2: Sửa lỗi 1 - She often goes swimming and sometimes cooks dinner. 2 - Mary goes to school by bus. 3 - Where did you go last summer? 4 - How often do you watch TV? 5 - Where do you live?

Phần 3: Chọn đáp án đúng 1 - A 2 - B 3 - B 4 - A 5 - B

Phần 4: Điền các chữ cái còn thiếu 1 - i 2 - e 3 - e 4 - o 5 - m

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án - Đề số 5

Phần 1: Chọn từ khác với các từ còn lại 1 - C 2 - B

Phần 2: Chọn đáp án đúng 1 - B 2 - A 3 - B 4 - A 5 - B 6 - B 7 - A 8 - A

Phần 3: Hoàn thành đoạn hội thoại 1 - party 2 - grandfather 3 - jigsaw 4 - gave

Phần 4: Nối câu 1 - C 2 - E 3 - A 4 - F 5 - B 6 - D

Phần 5: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi 1 - Lan came to visit her grandparents in a small village. 2 - Her grandparents' house is big. 3 - Yes, she likes going fishing with her grandfather. 4 - The gate is black.

Phần 6: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 1 - What do you often do in the evening? 2 - What will we do in the morning? 3 - What is your house like? 4 - What present did you give Lan?

Chúc các bạn học tốt!

1