Xem thêm

Tổng hợp bài tập từ loại tiếng Anh kèm lời giải chi tiết

Từ loại là một trong những nguyên tắc ngữ pháp quan trọng nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên, điều này thường làm khó khăn cho những người mới bắt đầu học. Hiểu được điều này,...

Từ loại là một trong những nguyên tắc ngữ pháp quan trọng nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên, điều này thường làm khó khăn cho những người mới bắt đầu học. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại từ và các bài tập từ loại tiếng Anh kèm lời giải chi tiết để giúp bạn nắm bắt chủ đề này một cách chính xác.

Tóm tắt lý thuyết từ loại trong tiếng Anh

Danh từ:

 • Định nghĩa: Danh từ là loại từ chỉ người, sự vật, sự việc, hiện tượng hoặc nơi chốn.
 • Vị trí trong câu: Đứng sau mạo từ, sau lượng từ, sau từ hạn định, sau tính từ sở hữu, sau giới từ.
 • Dấu hiệu nhận biết: Có thể nhận biết qua các hậu tố như -tion, -sion, -ment, -ce, -ness, -y, -er/or, -ship, -dom, -ism, -an/ian, -age, -hood,...

Động từ:

 • Định nghĩa: Động từ là từ chỉ hành động, trạng thái của một sự vật, hiện tượng.
 • Vị trí trong câu: Đứng sau trạng từ chỉ tần suất, đứng trước tân ngữ, đứng trước tính từ.
 • Dấu hiệu nhận biết: Có thể nhận biết qua các tiền tố như en-,.. và hậu tố như -ate, -en, -fy, -ize/ise,...

Tính từ:

 • Định nghĩa: Tính từ là từ để miêu tả đặc điểm hoặc tính cách của con người, sự vật và hiện tượng.
 • Vị trí trong câu: Đứng trước danh từ, sau động từ liên kết.
 • Dấu hiệu nhận biết: Có thể nhận biết qua các hậu tố như -ful, -al, -ous, -able, -ive, -less, -ible, -ly, -y, -ic, -ish, -ed, -ing.

Trạng từ:

 • Định nghĩa: Trạng từ là từ để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc cả câu.
 • Vị trí trong câu: Đứng trước động từ Tobe, sau động từ thường, trước tính từ, trước trạng từ khác, đứng đầu câu để bổ nghĩa cho cả câu.
 • Dấu hiệu nhận biết: Có thể nhận biết qua các hậu tố như -ly, -wards, -wise.

Giới từ:

 • Định nghĩa: Giới từ là từ chỉ mối liên quan về vị trí, thời gian giữa hai danh từ hoặc cụm danh từ trong câu.
 • Vị trí trong câu: Đứng trước danh từ, sau động từ, sau tính từ.
 • Phân loại giới từ: giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ nơi chốn, giới từ chỉ phương hướng, giới từ chỉ mục đích, giới từ chỉ nguyên nhân.

Từ hạn định:

 • Định nghĩa: Từ hạn định là từ đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ để giới hạn, xác định rõ hơn danh từ hoặc cụm danh từ đó.
 • Vị trí trong câu: Đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ.
 • Phân loại từ hạn định trong tiếng Anh: mạo từ, lượng từ, từ hạn nghi vấn.

Đại từ:

 • Định nghĩa: Đại từ là một từ dùng để chỉ người, vật để thay thế cho danh từ cụ thể trong câu.
 • Vị trí trong câu: Đại từ có thể đóng vai trò là chủ từ hoặc túc từ trong câu.
 • Phân loại đại từ trong tiếng Anh: Đại từ nhân xưng, đại từ bất định, đại từ sở hữu, đại từ phản thân, đại từ quan hệ, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ tương hỗ.

Liên từ:

 • Định nghĩa: Liên từ là loại từ có chức năng liên kết các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu.
 • Phân loại liên từ trong tiếng Anh: liên từ tương quan, liên từ kết hợp, liên từ phụ thuộc.

Thán từ:

 • Định nghĩa: Thán từ là loại từ dùng để bộc lộ cảm xúc trong câu.
 • Một số thán từ phổ biến: Wow!, Oops,...

Các dạng bài tập từ loại tiếng Anh:

 1. Dạng bài tập biến đổi từ loại (Word Form): Bài tập này yêu cầu bạn thay đổi dạng từ để điền vào chỗ trống trong câu.
 2. Dạng bài tập tìm lỗi sai: Bài tập này yêu cầu bạn tìm và sửa lỗi sai trong một câu.
 3. Dạng bài tập sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập này yêu cầu bạn sắp xếp từ để tạo thành một câu hoàn chỉnh và có ý nghĩa.
 4. Dạng bài tập chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Bài tập này yêu cầu bạn chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về các loại từ cũng như các dạng bài tập từ loại tiếng Anh. Hy vọng rằng thông qua việc tham gia các bài tập này, bạn sẽ có thể nắm vững chủ đề này và nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

1