Xem thêm

Tổng hợp bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

Thì hiện tại đơn là một loại thì cơ bản được sử dụng rất phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh. Nó không chỉ hữu ích trong các bài thi mà còn giúp cải thiện...

Thì hiện tại đơn là một loại thì cơ bản được sử dụng rất phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh. Nó không chỉ hữu ích trong các bài thi mà còn giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp. Để nắm vững kiến thức liên quan và không quên đi, chúng ta cần thường xuyên làm các bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao.

1. Bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn cơ bản

Bài 1: Viết lại câu với thì hiện tại đơn đúng cho mỗi câu:

 1. She plays the piano every day.
 2. I like to read books.
 3. They study English at school.
 4. He watches TV in the evening.
 5. We eat dinner at 7 o'clock.
 6. I work in a restaurant.
 7. She goes to the gym every morning.
 8. He plays basketball on the weekends.
 9. They watch movies at home.
 10. We live in a small town.
 11. She teaches English at a school.
 12. They go to church on Sundays.
 13. He likes to play video games.
 14. We have a dog and a cat.
 15. You listen to music every day.
 16. He drives a car to work.
 17. They eat breakfast at 8 o'clock.
 18. She reads a book in the evening.
 19. We play soccer on Saturdays.
 20. You watch TV in the afternoon.
 21. She dances at a dance studio.
 22. They swim in the pool every day.
 23. He enjoys playing guitar.
 24. We work in an office.
 25. You play the guitar.

Bài 2: Chia động từ thì hiện tại đơn (thêm s hoặc es)

 1. She works at a hospital.
 2. He studies at a university.
 3. The cat drinks milk every day.
 4. The sun rises in the east.
 5. The bus stops at this corner.
 6. The dog barks at strangers.
 7. She reads a book every night.
 8. He watches TV in the evening.
 9. The flowers smell nice.
 10. The baby cries when he is hungry.

Bài 3: Chia động từ "to be" trong ngoặc để hoàn thành câu:

 1. I am a student.
 2. He is a doctor.
 3. They are my friends.
 4. She is a teacher.
 5. We are from France.
 6. You are my best friend.
 7. She is from Canada.
 8. He is a businessman.
 9. We are happy to see you.
 10. They are at the park.

Bài 4: Sắp xếp từ cho trước thành câu hoàn chỉnh với thì hiện tại đơn:

 1. She studies at the library.
 2. I like to drink tea.
 3. He plays soccer on the weekends.
 4. We watch TV in the evening.
 5. They listen to music in the car.
 6. The cat sleeps on the couch.
 7. He works in an office.
 8. They eat dinner at 7 o'clock.
 9. She reads books before bedtime.
 10. We travel to different countries every year.

Bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn nâng cao

Bài 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:

 1. My sister often goes to the gym in the morning.
 2. The train arrives at the station at 6 pm.
 3. He studies for his exams every day.
 4. The company produces high-quality products.
 5. They enjoy spending time with their friends.
 6. She has a lot of experience in the field.
 7. The team is playing well this season.
 8. He likes to read books in his free time.
 9. The company has a reputation for quality.
 10. They enjoy traveling to new places.
 11. The dog barks when someone comes to the door.
 12. She works in a hospital as a nurse.
 13. They play tennis every weekend.
 14. The company sells products to customers around the world.
 15. He teaches math at the high school.

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn:

 1. She usually eats breakfast at 7 am.
 2. The train arrives at the station at 6 pm.
 3. They play tennis every weekend.
 4. The company sells products to customers around the world.
 5. He teaches math at the high school.
 6. He likes to listen to music when he works.
 7. The students study for their exams every day.
 8. The company produces high-quality products.
 9. They watch movies on Fridays.
 10. I drink coffee every morning.
 11. The dog plays with its toy.
 12. She reads a book every night.
 13. They travel to different countries every year.
 14. The company employs over 500 people.
 15. He runs in the park every morning.
 16. The store closes at 9 pm.
 17. She works in a hospital as a nurse.
 18. They enjoy spending time with their friends.
 19. The company has a reputation for quality.
 20. He plays the guitar very well.

Bạn vừa tìm hiểu về các bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao. Hy vọng rằng những bài tập này sẽ giúp bạn ôn tập và nắm vững kiến thức. Chúc bạn học tốt!

1