Xem thêm

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 5: Cơ bản và nâng cao

Trung tâm tiếng Anh Apollo English đã tổng hợp cho bố mẹ và các bé bài tập Tiếng Anh lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi bài tập đều được đính kèm đáp...

Trung tâm tiếng Anh Apollo English đã tổng hợp cho bố mẹ và các bé bài tập tiếng anh lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi bài tập đều được đính kèm đáp án và lời giải chi tiết để các bé có thể nắm vững kiến thức Tiếng Anh lớp 5. Hãy cùng tham khảo ngay nhé!

Bài tập Tiếng Anh lớp 5: Từ vựng

các dạng bài tập tiếng anh lớp 5 bám sát chương trình học giúp các em học sinh hệ thống lại toàn bộ lượng từ vựng đã được học. Các em hãy cùng Apollo English hoàn thành các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 5 dưới đây nhé!

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 dạng 1: Odd and Out

Đây là dạng bài tập Tiếng Anh yêu cầu học sinh lớp 5 phải tìm ra từ không cùng loại hoặc không có mối liên kết với các từ còn lại.

A. Street B. Bedroom C. Living room D. Dining room

A. Apartment B. Building C. House D. Village

A. My B. Her C. Bird D. His

A. Bathroom B. Kitchen C. Store D. Living room

A. Where B. Village C. How D. Who

A. Year B. Month C. Day D. Girl

A. Noisy B. Quiet C. Small D. Center

A. Sea B. Ocean C. Fish D. Island

A. Sometimes B. Cake C. Usually D. Never

A. Hometown B. Crowded C. Noisy D. Modern

A. Apple B. Orange C. Building D. Rice

A. Yellow B. Mom C. Dad D. Sister

A. Stream B. Street C. Avenue D. Lane

A. Museum B. Hospital C. Hotel D. Bread

A. Question B. Listen C. Answer D. Ask

Đáp án:

 • Bài tập 1: B, Bedroom và C, Living room
 • Bài tập 2: A, Apartment và D, Village
 • Bài tập 3: C, Bird và C, Bird
 • Bài tập 4: C, Store và D, Living room
 • Bài tập 5: B, Village và C, How
 • Bài tập 6: D, Girl và D, Girl
 • Bài tập 7: C, Small và D, Center
 • Bài tập 8: C, Fish và D, Island
 • Bài tập 9: B, Cake và C, Usually
 • Bài tập 10: A, Hometown và D, Modern
 • Bài tập 11: C, Building và D, Rice
 • Bài tập 12: A, Yellow và D, Sister
 • Bài tập 13: C, Avenue và D, Lane
 • Bài tập 14: C, Hotel và D, Bread
 • Bài tập 15: C, Answer và D, Ask

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 dạng 2: Điền từ vào ô trống thích hợp

Điền các từ sau vào chỗ trống thích hợp để tạo nên câu hoàn chỉnh:

 1. What's your __? - My address is 123 Main Street. [address]
 2. Please write your __ on this form. [address]
 3. I live in a tall __ in the city. [building]
 4. The __ is on the second floor of the building. [room]
 5. Our school is located in the __. [village]
 6. The __ is where we cook and prepare food. [kitchen]
 7. We can find many books in the __. [library]
 8. I live in a small __ in the countryside. [house]
 9. The __ is a place where we can see and learn about art. [museum]
 10. To send a letter, you need to write the __ on the envelope. [postcode]

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 dạng 3: Tìm nghĩa Tiếng Việt của từ vựng

Trong bài tập dưới đây, bé sẽ tìm các nghĩa Tiếng Việt tương ứng với từ Tiếng Anh và nối chúng lại với nhau:

Từ vựng Nghĩa Tiếng Việt
Word 1 Nghĩa Tiếng Việt 1
Word 2 Nghĩa Tiếng Việt 2
Word 3 Nghĩa Tiếng Việt 3
Word 4 Nghĩa Tiếng Việt 4
... ...

Đáp án: 1C - 2F - 3D - 4A - 5J - 6H - 7B - 8E - 9G - 10I

Trên đây là ba dạng bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 5 cơ bản giúp bé củng cố vốn từ của mình. Ngoài ra, bé có thể tham khảo tài liệu từ vựng tiếng anh tiểu học đã được Apollo English chia sẻ trước đó để nâng cao khả năng hiểu bài của mình cũng như tiếp tục hoàn thành các bài tập tiếp theo nhé!

Bài tập tiếng Anh cơ bản

Xem thêm:

Bài tập Tiếng Anh lớp 5: Ôn tập ngữ pháp

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 giúp học sinh nắm vững cấu trúc ngôn ngữ Tiếng Anh. Trong phần này, bé sẽ ôn tập 3 điểm ngữ pháp quan trọng về danh từ số ít/số nhiều và danh từ đếm được/không đếm được; giới từ in/on/at và các thì cơ bản trong Tiếng Anh.

Bài 1: Viết đúng định dạng danh từ số nhiều

Viết đúng định dạng danh từ số nhiều

 • Đáp án:
 1. How many lessons do you (have) have today?
 2. What would you like (to be) to be in the future?
 3. They __ (play) play soccer every weekend.
 4. She __ (like) likes to read books in her free time.
 5. He __ (go) goes to school by bus.
 6. They __ (play) are playing basketball right now.
 7. He __ (watch) watches TV in the living room.
 8. We __ (have) are having dinner with our friends tonight.
 9. They __ (visit) visited their grandparents last weekend.
 10. She __ (dance) danced at the party yesterday.
 11. He __ (play) played the guitar when he was younger.
 12. They __ (go) are going to the beach tomorrow.
 13. She __ (visit) is going to visit her grandparents next week.
 14. We __ (have) are having a party on Saturday.
 15. They __ (finish) have finished their homework already.
 16. She __ (read) has read three books this month.
 17. He __ (visit) has visited many countries in his life.
 18. We __ (live) have lived in this house for five years.
 19. I __ (not see) haven't seen that movie yet.
 20. My mom __ (not visit) didn't visit me last Sunday.

Bài tập 2: Điền đúng giới từ

Bài tập tiếng Anh lớp 5: Điền đúng giới từ

Điền đúng giới từ vào các câu sau:

 1. My husband's birthday is ____ May.
 2. My daughter wakes up ___ 7:00 am.
 3. She was born ____ June.
 4. This temple was built __ the seventh century.
 5. She is waiting __ the bus stop.
 6. There is a picture __ the wall.
 7. She is good __ playing the piano.
 8. I will see you __ the park.
 9. They live __ a small house.
 10. The cat is sitting __ the chair.
 11. The children are playing __ the playground.
 12. We have a meeting __ 9 o'clock.
 13. He moved to the city _____ 2023.
 14. My sister has a new job. She works ___ the evening.
 15. Which one is more exciting, life in the city or life _____ the countryside?
 • Đáp án:
 1. My husband's birthday is in May.
 2. My daughter wakes up at 7:00 am.
 3. She was born in June.
 4. This temple was built in the seventh century.
 5. She is waiting at the bus stop.
 6. There is a picture on the wall.
 7. She is good at playing the piano.
 8. I will see you at the park.
 9. They live in a small house.
 10. The cat is sitting on the chair.
 11. The children are playing in the playground.
 12. We have a meeting at 9 o'clock.
 13. He moved to the city in 2023.
 14. My sister has a new job. She works in the evening.
 15. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Bài tập 3: Chia đúng định dạng động từ

Chia đúng định dạng động từ

Tiếng Anh lớp 5 có các dạng bài tập chia động từ (có đáp án) sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức các thì cơ bản đã được học như: Thì hiện tại đơn (Simple present); Thì hiện tại tiếp diễn; Thì quá khứ đơn; Thì tương lai đơn ; Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect).

 1. How many lessons do you (have) have today?
 2. What would you like (to be) to be in the future?
 3. They __ (play) play soccer every weekend.
 4. She __ (like) likes to read books in her free time.
 5. He __ (go) goes to school by bus.
 6. They __ (play) are playing basketball right now.
 7. He __ (watch) watches TV in the living room.
 8. We __ (have) are having dinner with our friends tonight.
 9. They __ (visit) visited their grandparents last weekend.
 10. She __ (dance) danced at the party yesterday.
 11. He __ (play) played the guitar when he was younger.
 12. They __ (go) are going to the beach tomorrow.
 13. She __ (visit) is going to visit her grandparents next week.
 14. We __ (have) are having a party on Saturday.
 15. They __ (finish) have finished their homework already.
 16. She __ (read) has read three books this month.
 17. He __ (visit) has visited many countries in his life.
 18. We __ (live) have lived in this house for five years.
 19. I __ (not see) haven't seen that movie yet.
 20. My mom __ (not visit) didn't visit me last Sunday.
1