Xem thêm

Tổng hợp bài tập giới từ tiếng Anh cơ bản và nâng cao có đáp án

Bài tập giới từ là một phần quan trọng trong quá trình học tiếng Anh. Việc luyện tập thông qua các bài tập giới từ không chỉ giúp bạn nắm vững cấu trúc ngữ pháp,...

Bài tập giới từ là một phần quan trọng trong quá trình học tiếng Anh. Việc luyện tập thông qua các bài tập giới từ không chỉ giúp bạn nắm vững cấu trúc ngữ pháp, mà còn trau dồi vốn từ vựng, tăng phản xạ tự nhiên khi sử dụng giới từ trong giao tiếp hàng ngày. Hãy cùng VUS ôn tập tổng quát về lý thuyết và giải đáp các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao về giới từ kèm đáp án chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

Tổng hợp lý thuyết cơ bản về giới từ trong tiếng Anh

Giới từ là gì?

Giới từ trong tiếng Anh là các từ thường đi kèm với các danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ được sử dụng để thể hiện thông tin về vị trí, thời gian, hướng, cách thức, nguyên nhân hoặc mối liên hệ giữa các yếu tố trong câu.

Một số ví dụ về giới từ trong tiếng Anh bao gồm: "in" (trong), "on" (trên), "at" (tại), "under" (dưới), "between" (giữa), "before" (trước), "after" (sau), "with" (với), "by" (bằng cách), "for" (cho), và nhiều giới từ khác.

Ví dụ:

 • She is sitting on the chair.
 • The book is under the table.
 • He goes to work by bus.
 • They live in the city.

Bài tập giới từ

Các loại giới từ trong tiếng Anh

Các loại giới từ Cách dùng
at tại
on trên
into vào
in order to để
due to do
around quanh
similar tương tự
by bằng cách

Các lưu ý khi làm bài tập về giới từ

Khi làm bài tập giới từ trong tiếng Anh, có một số lưu ý mà bạn nên tuân theo để đảm bảo quá trình làm bài được diễn ra hiệu quả và chính xác. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 • Đọc kỹ câu hỏi: Đầu tiên, hãy đọc câu hỏi hoặc đoạn văn một cách cẩn thận để hiểu rõ ngữ cảnh và yêu cầu của bài tập.
 • Xác định loại giới từ cần sử dụng: Xác định chính xác loại giới từ (thời gian, địa điểm, mục đích, phương hướng, nguyên nhân, v.v.) mà câu hỏi yêu cầu.
 • Kiểm tra danh từ và động từ đi kèm: Xem xét cách danh từ và động từ trong câu tương tác với giới từ. Điều này sẽ giúp bạn chọn giới từ phù hợp với cấu trúc câu.
 • Xem xét ngữ cảnh: Hãy xem xét ngữ cảnh chung của câu hoặc đoạn văn để chắc chắn rằng giới từ bạn chọn phù hợp với nghĩa câu.
 • Học từ lỗi sai: Khi xem lại đáp án và thấy sai sót, hãy tìm hiểu tại sao bạn sai để không lặp lại lỗi đó ở lần sau.
 • Thực hành thường xuyên: Để nắm vững việc sử dụng giới từ, hãy thực hành thường xuyên qua nhiều dạng bài tập khác nhau.
 • Tìm hiểu thêm: Nếu bạn gặp phải khó khăn hoặc muốn nâng cao kiến thức, hãy tìm hiểu thêm qua sách giáo trình, nguồn tài liệu trực tuyến hoặc học tại các trung tâm như VUS. Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS là trung tâm đào tạo và giáo dục Anh ngữ hàng đầu Việt Nam. Đây không chỉ là nơi giúp bạn phát triển các kiến thức tiếng Anh vững chắc mà còn trang bị cho bạn bộ kỹ năng mềm thiết yếu trong học tập và làm việc, chuẩn bị hành trang, sẵn sàng chinh phục các kỳ thi học thuật quốc tế.

Bài tập giới từ

Tổng hợp các dạng bài tập giới từ từ cơ bản đến nâng cao kèm đáp án chi tiết

Các dạng bài tập được VUS tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn nắm vững cách sử dụng các giới từ trong các tình huống khác nhau. Từ những bài tập cơ bản giúp làm quen, tiếp xúc với các giới từ thông dụng, phổ biến, đến những bài tập ở mức trung bình và nâng cao đòi hỏi sự hiểu biết chuyên sâu về cách thức sử dụng giới từ chuẩn và chính xác.

Mỗi bài tập đều được đính kèm theo đáp án chi tiết, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tự kiểm tra và cải thiện kiến thức của mình về giới từ.

Bài tập giới từ 1: Điền các giới từ phù hợp vào chỗ trống

Với các giới từ có trong bảng sau, hãy điền vào chỗ trống thích hợp:

 1. Flirt ____ somebody
 2. Boast ____ somebody about something
 3. Insult ____ somebody
 4. Lecture somebody ____ something
 5. Praise somebody ____ something
 6. Tease somebody ____ something

Đáp án:

 1. with
 2. to
 3. at
 4. on
 5. for
 6. about

Bài tập giới từ

Bài tập giới từ 2: Điền các giới từ phù hợp vào chỗ trống

Với các giới từ có trong bảng sau, hãy điền vào chỗ trống thích hợp:

 • It was a long time before we came __ the truth.
 • The dog came __ us with teeth bared.
 • Come __! We are late for the bus.
 • How is your English coming __?
 • I was picking up the teapot when it came __ in my hands.
 • She has been very ill, but now she is coming __ fine.
 • We must not let this silly quarrel come __ us.
 • I come __ Liverpool, but I have spent most of my life in Scotland.
 • John has come __ the money; he inherited £5,000.
 • The town came __ sight when we turned the bend.
 • The hook came __ the wall when I hung up my coat.
 • This tool will come __ very handy for my uncle.
 • Snails come __ as soon as it rains.
 • When did you first come __ to Europe?
 • Your talk came __ very well.
 • It has come __ my attention that he is very short-tempered.
 • He came __ the conclusion that someone was having an affair with his wife.
 • He came __ and asked me if I had the time.
 • Much of the tea consumed in England comes __ Sri Lanka.
 • He comes __ an interesting family.
 • How’s your orchard coming __?
 • Sometimes it’s very difficult to come __ the truth.
 • He never lets anything come __ him and his morning paper.

Đáp án:

 1. to
 2. towards
 3. on
 4. along
 5. out
 6. round
 7. between
 8. from
 9. into
 10. in
 11. off
 12. in
 13. down
 14. to
 15. up
 16. to
 17. from
 18. to
 19. from
 20. from
 21. at
 22. in
 23. between

Bài tập giới từ

Bài tập giới từ 3: Điền giới từ phù hợp vào chỗ trống

Với các giới từ có trong bảng sau, hãy điền vào chỗ trống thích hợp:

 • How are you getting .... with your English?
 • I put the cake on the shelf so that the kids can’t get .... it.
 • He earns just enough money to get ...
 • If you continue like this, you will get .... trouble.
 • The Labour Party hopes to get .... at the next election.
 • He got .... the train, and as it left he waved.
 • Mary has had a wayward life but seems to be getting .... of her bad ways.
 • Old Mr Briggs is getting .... now, he’s over 80.
 • When we got .... the bus station, the bus had already left.
 • How is your sister getting .... at school?
 • He got .... with his work while I was speaking to him.
 • We’ve put the jam on the shelf so that the children can’t get .... it.
 • You’ll have to pass that exam if you want to get .... and become a doctor.
 • One of the tigers has got .... of the zoo.
 • She’s the sort of girl who very easily gets .... bad habits.
 • We can get .... very well without his help.

Đáp án:

 1. on
 2. at
 3. by
 4. into
 5. in
 6. on
 7. out
 8. on
 9. to
 10. on
 11. on
 12. through
 13. through
 14. out
 15. by

Bài tập giới từ

Bài tập về giới từ 4: Điền vào mỗi chỗ trống với giới từ thích hợp

Với các giới từ có trong bảng sau, hãy điền vào chỗ trống thích hợp:

 • You seem to be unaware (1) the fact that people are getting tired of you. You always express yourself (2) an aggressive manner. Moreover, most of your jokes are (3) poor taste. When people compliment you (4) your acting ability you take it for granted. When you are confronted (5) journalists, you are always rude to them. Nine times (6) of ten you are late for your appointments. As your agent, I’m responsible (7) creating your public image. So let’s get down (8) business. You either do what I want you to do or I quit.

Đáp án:

 1. of
 2. in
 3. in
 4. on
 5. by
 6. out
 7. for
 8. to

Bài tập giới từ

Bài tập giới từ 5: Điền vào mỗi chỗ trống với giới từ thích hợp

Với các giới từ có trong bảng sau, hãy điền vào chỗ trống thích hợp:

 • Pamela lives (1)____ Primrose Street (2) number 7. She usually takes a bus (3) work. She sometimes has to wait (4) the bus stop for fifteen minutes before getting (5)__ a crowded bus which takes her to Trafalgar Square. There she jumps (6)__ the bus and walks (7) the National Gallery. On the way to the gallery, she feeds the birds by the fountain. After spending a few minutes there, she enters the gallery. Actually, she works (8)__ the National Gallery - as an assistant curator.

 • Gerald has a lovely house (9)____ the southern coast, but he works (10)____ the east where he has a toy factory. As a result, he spends a lot of his time (11)___ the road (12)__ his car.

 • The news of his tragic death was first given (13)__ television, then (14)___ the newspapers the next day.

 • Please be here (15)__ time.

 • We couldn’t see the film properly because our seats were (16)__ the back of the auditorium.

 • Please sit (17)____ that stool (18)____ the hall. I want to draw your picture.

 • We travelled a lot (19)__ the east but I have never lived (20)_____ the southern coast.

 • Let’s meet (21)____ the entrance to Karum (22)____ Kavaklıdere.

Đáp án:

 1. on
 2. at
 3. to
 4. at
 5. on
 6. on
 7. to
 8. at
 9. on
 10. in
 11. on
 12. in
 13. on
 14. in
 15. on
 16. at
 17. on
 18. across
 19. in
 20. on
 21. at
 22. in

Bài tập giới từ

Bài tập giới từ 6: Điền vào mỗi chỗ trống với giới từ thích hợp

Với các giới từ có trong bảng sau, hãy điền vào chỗ trống thích hợp:

 • The tree had been decorated _____ coloured balls.
 • The answers have been included _____ the book.
 • After the rugby match, Jim’s shorts were covered _____ mud.
 • The victim was struck from behind _____ a heavy object.
 • The house was built _____ money that David borrowed from the bank.
 • The cat narrowly escaped being run over _____ a car.
 • When the accident happened, Sue was struck _____ flying glass.
 • The turkey was stuffed _____ chestnuts, and was very tasty.
 • No one knew that Peter had been involved _____ the investigation.
 • When I left the casino, my pockets were crammed _____ money.

Đáp án:

 1. with
 2. in
 3. with
 4. by
 5. with
 6. by
 7. by
 8. with
 9. in
 10. with

Bài tập giới từ

Định hình tiếng Anh chuẩn tại hệ thống trung tâm Anh ngữ hàng đầu VUS

Trung tâm tự hào mang đến những khóa học chất lượng chuẩn quốc tế, xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc, giúp nhiều thế hệ trẻ Việt Nam tiến tới một tương lai tươi sáng, tự tin trong hành trình kết nối và hòa nhập với thế giới toàn cầu. VUS cung cấp những khóa học độc quyền đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu Anh ngữ ở mọi độ tuổi:

 • Kiến thức Anh ngữ vững chắc, cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội, sẵn sàng chinh phục các cuộc thi học thuật quốc tế với khóa học tiếng Anh THCS Young Leaders (11-15 tuổi) xây dựng nên chân dung của những nhà lãnh đạo trẻ tài ba trong tương lai.
 • Đội ngũ mentor IELTS chuyên nghiệp cùng huấn luyện viên cá nhân AI giúp học viên sẵn sàng bứt phá band điểm, tự tin chinh phục các kỳ thi tiếng Anh quốc tế với IELTS ExpressIELTS Expert.
 • Cùng English Hub tiếng Anh cho người mất gốc, lấy lại nền tảng Anh ngữ, trang bị bộ kỹ năng quan trọng để học tập, làm việc và áp dụng kiến thức vào cuộc sống một cách hiệu quả, cam kết đầu ra theo chuẩn khung quốc tế.
 • Khóa học iTalk tiếng Anh giao tiếp, tối đa linh hoạt với hơn 365 chủ đề thực tế, tích hợp công nghệ vào giảng dạy và học tập giúp bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp mà không phải lo lắng về công việc hay lịch trình bận rộn. Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc sẵn sàng cho hành trình thăng tiến trong sự nghiệp ngay hôm nay.

Ngoài việc trang bị kiến thức Anh ngữ vững vàng, VUS còn cung cấp kho tàng bài tập chuẩn khung Cambridge cùng hệ sinh thái học tập toàn diện V-Hub giúp học viên sẵn sàng chinh phục các kỳ thi học thuật quốc tế theo từng độ tuổi như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,... Với bộ kiến thức toàn cầu, đa dạng và thực tiễn kết hợp cùng phương pháp giảng dạy hiện đại như Discovery-based Learning, Inquiry-based LearningSocial Tech-based Learning, học viên không chỉ phát triển tư duy ngôn ngữ mà còn hình thành những kỹ năng học tập và làm việc quan trọng như:

 • Critical Thinking (Kỹ năng tư duy phản biện)
 • Collaboration (Kỹ năng hợp tác)
 • Creativity (Kỹ năng sáng tạo)
 • Communication (Kỹ năng giao tiếp)
 • Computer Literacy (Kỹ năng sử dụng công nghệ)

VUS tự hào là trung tâm đào tạo Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam với số lượng học viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhiều nhất lên đến hơn 180.000 em, cùng với sự gửi gắm và tin tưởng của hơn 2.700.000 gia đình Việt.

 • Với hệ thống hơn 70 cơ sở trên toàn quốc tại các thành phố trọng điểm, Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đang không ngừng phát triển, với mong muốn mang đến môi trường học tập Anh ngữ chất lượng, năng động cho các bạn trẻ tại khắp cả nước.
 • Với hơn 2700+ giáo viên và trợ giảng giỏi, giàu kinh nghiệm được tuyển chọn thông qua quy trình gắt cao và không ngừng phát triển trình độ để tiếp bước tạo thêm những thế hệ học viên ưu tú.
 • 100% các giáo viên đều có bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL. Bên cạnh đó, 100% quản lý chất lượng giảng dạy bằng thạc sỹ hoặc tiến sĩ trong đào tạo ngôn ngữ Anh.
 • Một trong những điểm nổi bật giúp VUS được hàng ngàn học viên tin tưởng và lựa chọn đó là những bộ giáo trình và lộ trình học chuẩn quốc tế được phát triển bởi các đối tác giáo dục uy tín trên toàn cầu như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,...
 • Đối tác chiến lược hạng Platinum, hạng mức cao nhất của British Council - Hội đồng Anh.
 • Đối tác chiến lược hạng mức Vàng, hạng mức cao nhất của Cambridge University Press & Assessment.

Với mong muốn mang đến cho các em môi trường học tập ngôn ngữ đạt chuẩn quốc tế, VUS vẫn đang không ngừng nỗ lực và phát triển nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, đặt trọng tâm vào việc trang bị cho học viên những kiến thức vững chắc, chắp cánh cho các bạn đến gần hơn với tương lai tươi sáng.

Bài tập giới từ

Bài viết trên là tóm tắt về ngữ pháp và các bài tập giới từ trong tiếng Anh. Hãy duy trì việc ôn tập và thực hành thường xuyên thông qua các dạng bài tập để ghi nhớ kiến thức lâu hơn bạn nhé! Đừng quên theo dõi VUS để cập nhật các bài viết về giới từ và nhiều chủ đề khác về Anh ngữ trên Blog VUS Cảm hứng học tập.

1