This Morning - Sự Kỳ Diệu Của Thì Quá Khứ Đơn

[This morning là thì gì] Khám phá This Morning This morning không chỉ là một hiện tượng hay một thì mà nó còn là một sự kỳ diệu trong quá khứ đơn. Bài viết này...

This morning là thì gì [This morning là thì gì]

Khám phá This Morning

This morning không chỉ là một hiện tượng hay một thì mà nó còn là một sự kỳ diệu trong quá khứ đơn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công thức và cách sử dụng thì quá khứ đơn thông qua This morning.

This morning là thì gì?

This morning thường được sử dụng trong ngữ cảnh của quá khứ đơn. Nó diễn đạt một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Ví dụ: "Tôi nhìn thấy Minh sáng nay" sử dụng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đã xảy ra vào sáng nay.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng khi câu có chứa this morning thì đó là dấu hiệu nhận biết của quá khứ đơn. Chúng ta cần xét thêm về ngữ cảnh của cuộc trò chuyện. Ví dụ: "Sáng nay bạn dự định làm gì?" sử dụng thì tương lai gần để hỏi về những hoạt động dự định sẽ làm trong buổi sáng.

Vậy khi câu có chứa this morning nói về một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, ta sử dụng quá khứ đơn. Khi câu có chứa this morning nói về một dự định nào đó, ta sử dụng thì tương lai gần.

Công thức thì quá khứ đơn

Câu khẳng định

 • Động từ "tobe" Công thức: S + was/ were + O Ví dụ: "Ngày hôm qua tôi là sinh viên." - "Yesterday, I was a student."
 • Động từ "thường" Công thức: S + V-ed/ VQK (bất quy tắc) + O Ví dụ: "Anh ấy đi ngồi xem phim." - "He went to watch a movie."

Câu phủ định

 • Động từ "tobe" Công thức: S + was/were not + Object/Adj Ví dụ: "Tôi không phải là bạn của anh ấy." - "I wasn't his friend."
 • Động từ "thường" Công thức: S + did not + V (nguyên thể) Ví dụ: "Ngày hôm qua tôi không xem phim." - "Yesterday, I didn't watch a movie."

Câu nghi vấn

 • Động từ "tobe" Câu hỏi: Was/Were+ S + Object/Adj? Ví dụ: "Bạn có làm gì sáng nay không?" - "Did you do anything this morning?"
 • Động từ "thường" Câu hỏi: Did + S + V(nguyên thể)? Ví dụ: "Bạn đã ăn sáng chưa?" - "Did you have breakfast?"

Cách sử dụng thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được sử dụng để:

 • Diễn đạt một thói quen hoặc một hành động thường xuyên lặp lại trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa.
 • Diễn đạt những hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
 • Diễn tả sự thật về quá khứ.
 • Diễn tả những tình huống và trạng thái lâu dài trong quá khứ.
 • Diễn tả những sự kiện chính trong một câu chuyện.

Với this morning, nó thường được sử dụng với các trạng từ sau:

 • Yesterday: Hôm qua
 • Today: Hôm nay
 • This morning/ afternoon/ evening: Sáng/ trưa/ chiều nay
 • Last night/ week/month/year: Đêm/ tuần/ tháng/ năm trước
 • [thời gian] + ago: Bao lâu về trước (VD: Two days ago (2 ngày trước), Three months ago (3 tháng trước), Four week ago (4 tuần trước), Two hours ago (2 giờ trước), Two weeks ago (2 tuần trước))
 • In + [năm trong quá khứ]: Vào năm… (VD: in 1990: vào năm 1990)
 • When [sự việc trong quá khứ]: Vào lúc/ Khi…
 • Khi trong câu có "for + khoảng thời gian trong quá khứ". Ví dụ: "Anh ta đã làm việc ở công ty đó được 5 năm." (Bây giờ anh ta không còn làm ở đó nữa)
 • Thói quen ở quá khứ và không còn tồn tại ở hiện tạ: used to + V_inf

Với những điều này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về This morning và cách sử dụng thì quá khứ đơn. Hãy áp dụng nó vào việc học tiếng Anh của bạn và trở thành một người thành thạo trong việc sử dụng thì này!

1