Xem thêm

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) - Tìm hiểu chi tiết từ A đến Z

Quá khứ tiếp diễn là một trong ba thì quá khứ thường gặp nhất trong nhóm các thì quá khứ trong tiếng Anh. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan...

Quá khứ tiếp diễn là một trong ba thì quá khứ thường gặp nhất trong nhóm các thì quá khứ trong tiếng Anh. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thì quá khứ tiếp diễn, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết của thì này.

I. Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn

1. Câu khẳng định trong thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc:

S + was/were + V-ing

Lưu ý:

 • I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít - was
 • S= We/ You/ They/ Danh từ số nhiều - were

Ví dụ:

 • We were just talking about it before you arrived. ==> Chúng tôi đang nói về chuyện đó ngay trước khi bạn đến.

2. Câu phủ định trong thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc:

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý:

 • Was not = wasn't
 • Were not = weren't

Ví dụ:

 • He wasn't working when his boss came yesterday. ==> Hôm qua anh ta đang không làm việc khi sếp của anh ta đến.

3. Câu nghi vấn trong thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc:

- Q: Was / Were + S + V-ing? - A: Yes, S + was/were    No, S + wasn't/weren't

Ví dụ:

 • Q: Was your mother going to the market at 7 A.M yesterday? ==> Lúc 7 giờ sáng hôm qua mẹ em đang đi chợ có phải không? A: Yes, she was/ No, she wasn't

II. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.

 • at + giờ + thời gian trong quá khứ (at 12 o'clock last night, ...)
 • at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, ...)
 • in + năm (in 2000, in 2005)
 • in the past (trong quá khứ)

Trong câu có "when" khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

 • When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang hát trong nhà tắm thì mẹ tôi đi vào)
 • The light went out when we were watching TV (Điện mất khi chúng tôi đang xem ti vi)

Cân nhắc sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn khi có xuất hiện các từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó); ...

 • She was dancing while I was singing (Cô ấy đang múa trong khi tôi đang hát)
 • The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người đàn ông đang gửi thư ở bưu điện)

III. Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

 1. Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ Ví dụ:
 • At 9 A.M yesterday, he was watching Spider man. (9 giờ sáng hôm qua, anh ta đang xem Người Nhện)
 1. Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ Ví dụ:
 • While I was taking a bath, she was using the computer. (Trong lúc tôi đang tắm, cô ấy đang dùng máy tính)
 1. Diễn đạt hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào Ví dụ:
 • When I was cooking, the light went out. (Tôi đang nấu cơm thì mất điện)

4.Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác Ví dụ:

 • When he worked here, he always was making noise. (Khi anh ta làm việc ở đây, anh ta luôn gây ồn ào)

IV. Bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập 1: Biến đổi các câu sau sang phủ định, nghi vấn và trả lời câu hỏi nghi vấn

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
 • He wasn't planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
 • Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?
  • Yes, he was.
  • No, he wasn't.
 1. They were working when she came yesterday.
 • They weren't working when she came yesterday.
 • Were they working when she came yesterday?
  • Yes, they were.
  • No, they weren't.
 1. She was painting a picture while her mother was making a cake.
 • She wasn't painting a picture while her mother was making a cake.
 • Was she painting a picture while her mother was making a cake?
  • Yes, she was.
  • No, she wasn't.
 1. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.
 • Anne wasn't riding her bike to school when Peter saw her yesterday.
 • Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?
  • Yes, she was.
  • No, she wasn't.
 1. He was typing a letter when his boss went into the room.
 • He wasn't typing a letter when his boss went into the room.
 • Was he typing a letter when his boss went into the room?
  • Yes, he was.
  • No, he wasn't.

Bài tập 2: Chia động từ ở dạng đúng để hoàn thành câu

 1. I was walking down the street when it began to rain.
 2. At this time last year, I was attending an English course.
 3. Jim was standing under the tree when he heard an explosion.
 4. The boy fell and hurt himself while he was riding a bicycle.
 5. When we met them last year, they were living in Santiago.
 6. The tourist lost his camera while he was walking around the city.
 7. The lorry was going very fast when it hit our car.
 8. While I was studying in my room, my roommate was having a party in the other room.
 9. Mary and I were dancing in the house when the telephone rang.
 10. We were sitting in the café when they saw us.

Bài tập 3: Chia động từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn để hoàn thành đoạn văn sau

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1........................ to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2........................ in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3........................ some water. Suddenly I (see) 4........................ a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5........................ beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6........................ fast. I (ask) 7........................ him for his name with a shy voice. He (tell) 8........................ me that his name was John. He (stay) 9........................ with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10........................ a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Bài tập 4: Tìm lỗi sai trong các câu sau

 1. I was play football when she called me.
 • I was playing football when she called me.
 1. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 • Were you studying Math at 5 p.m. yesterday?
 1. What was she do while her mother was making lunch?
 • What did she do while her mother was making lunch?
 1. Where did you went last Sunday?
 • Where did you go last Sunday?
 1. They weren't sleep during the meeting last Monday.
 • They weren't sleeping during the meeting last Monday.
 1. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 • He got up early and had breakfast with his family yesterday morning.
 1. She didn't broke the flower vase. Tom did.
 • She didn't break the flower vase. Tom did.
 1. Last week my friend and I go to the beach on the bus.
 • Last week my friend and I went to the beach on the bus.
 1. While I am listening to music, I heard the doorbell.
 • While I was listening to music, I heard the doorbell.
 1. Peter turn on the TV, but nothing happened.
 • Peter turned on the TV, but nothing happened.

Bài tập 5: Hoàn thành các câu sau bằng ý tưởng của chính bạn, sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn

 1. At 8 o'clock yesterday evening, I was having dinner with my family.
 2. At 5 o'clock last Monday, I was doing my homework.
 3. At 10.15 yesterday morning, the sky was clear.
 4. At 7:45 yesterday evening, we were watching a movie at the cinema.
 5. Half an hour ago, I was reading a book in the park.
 6. Matt phoned while we were playing basketball.
 7. The doorbell rang while I was taking a shower.
 8. We saw an accident while we were driving to work.
 9. Ann fell asleep while she was listening to music.
 10. The television was on, but nobody was watching.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thì quá khứ tiếp diễn và cách sử dụng thì này trong tiếng Anh. Đừng quên thực hành và luyện tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nhé!

1