Xem thêm

Thì HIỆN TẠI HOÀN THÀNH: Công thức và bài tập có đáp án chi tiết

Trong 12 thì cơ bản của tiếng Anh, thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) có công thức và cách sử dụng khá riêng và ứng dụng phong phú cho bài thi IELTS, đặc biệt...

Trong 12 thì cơ bản của tiếng Anh, thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) có công thức và cách sử dụng khá riêng và ứng dụng phong phú cho bài thi IELTS, đặc biệt là IELTS Speaking. Thì hiện tại hoàn thành là thì sử dụng để diễn tả một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới thời điểm xảy ra. Điều này làm cho thì này trở nên quan trọng và cần phải được học kỹ để hiểu rõ cách sử dụng đa dạng của nó.

Công thức hiện tại hoàn thành

1. Câu khẳng định

Ký hiệu: V3 (Hay Past Participle - Dạng quá khứ phân từ của động từ)

Ví dụ: động từ “go” có quá khứ phân từ hay V3 là “gone”

Công thức

 • S + have/ has + V3
 • He/ She/ It/ Danh từ số ít / Danh từ không đếm được + has + V3
 • I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + have + V3

Ví dụ

 • It has been 2 months since I first met him. (Đã 2 tháng rồi kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.)
 • I have watched TV for two hours. (Tôi xem TV được 2 tiếng rồi).
 • She has prepared for dinner since 6:30 p.m. (Cô ấy chuẩn bị bữa tối từ 6 rưỡi.)
 • He has eaten this kind of food several times before. (Anh ấy đã ăn loại thức ăn này một vài lần trước rồi.)
 • Have you been to that place before? (Bạn đến nơi này bao giờ chưa?)
 • They have worked for this company for 5 years. (Họ làm việc cho công ty này 5 năm rồi.)

2. Câu phủ định

Công thức

 • S + have/ has + V3
 • He/ She/ It/ Danh từ số ít / Danh từ không đếm được + has + not + V3
 • I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + have + not + V3

Lưu ý

 • has not = hasn’t
 • have not = haven’t

Ví dụ

 • She has not prepared for dinner since 6:30 p.m. (Cô ấy vẫn chưa chuẩn bị cho bữa tối từ lúc 6 giờ 30 tối.)
 • He has not eaten this kind of food before. (Anh ấy chưa bao giờ ăn loại thức ăn này cả.)
 • We haven’t met each other for a long time. (Chúng tôi không gặp nhau trong một thời gian dài rồi.)
 • He hasn’t come back to his hometown since 2000. (Anh ấy không quay trở lại quê hương của mình từ năm 2000.)

3. Câu nghi vấn

Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)

Công thức

 • Q: Have/ has + S + V3?
 • A: Yes, S + have/has + V3.
 • No, S + haven’t/hasn’t + V3.

Ví dụ

 • Q: Have you ever travelled to America? (Bạn đã từng du lịch tới Mỹ bao giờ chưa?) A: Yes, I have/ No, I haven’t.
 • Q: Has she arrived in London yet? (Cô ấy đã tới London chưa?) A: Yes, she has./ No, she hasn’t.

Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-

Công thức

 • Wh- + have/ has + S + V3?

Ví dụ

 • What have you done with these ingredients? (Bạn đã làm gì với những thành phần này vậy?)
 • How have you solved this difficult Math question? (Bạn đã giải câu hỏi Toán khó này như thế nào?)

Dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại hoàn thành có các dấu hiệu nhận biết như sau:

 • just = recently = lately: gần đây, vừa mới
 • already: đã rồi
 • before: trước đây
 • ever: đã từng
 • never: chưa từng, không bao giờ
 • for + quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …)
 • since + mốc thời gian: từ khi (since 1992, since june,...)
 • yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)
 • so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ

Còn tiếp...

1