Tìm hiểu về đơn vị, chục, trăm, nghìn

Hãy cùng nhau tìm hiểu về đơn vị, chục, trăm, nghìn và cách viết và đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000 theo bài tập trang 38 sách giáo trình Toán lớp 2...

Đơn vị, chục, trăm, nghìn Hãy cùng nhau tìm hiểu về đơn vị, chục, trăm, nghìn và cách viết và đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000 theo bài tập trang 38 sách giáo trình Toán lớp 2 tập 1.

Giới thiệu

Chúng ta đã được học về các số đếm và cách đọc số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đơn vị, chục, trăm, nghìn và cách viết và đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000. Bài tập này giúp chúng ta làm quen với các khái niệm số học cơ bản.

Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Đơn vị là số từ 0 đến 9. Chúng ta có thể thấy các số đơn vị trong hình sau: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Cũng trong hình đó, chúng ta có thể thấy các số chục từ 10 đến 90, và các số trăm từ 100 đến 900.

Viết và đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000

Viết và đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000 như sau:

  • 100: một trăm
  • 200: hai trăm
  • 300: ba trăm
  • 400: bốn trăm
  • 500: năm trăm
  • 600: sáu trăm
  • 700: bảy trăm
  • 800: tám trăm
  • 900: chín trăm
  • 1000: một nghìn

Kết luận

Trong bài tập này, chúng ta đã tìm hiểu về đơn vị, chục, trăm, nghìn và cách viết và đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000. Bài tập này giúp chúng ta làm quen với các khái niệm số học cơ bản và là bước đệm cho việc học các khái niệm số phức tạp hơn trong tương lai.

1