Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2023 số 2

Một tài liệu quan trọng cho học sinh lớp 3 Bạn đang tìm kiếm một tài liệu đề thi để ôn tập cho kỳ thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3. Đừng...

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Một tài liệu quan trọng cho học sinh lớp 3

Bạn đang tìm kiếm một tài liệu đề thi để ôn tập cho kỳ thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3. Đừng lo lắng nữa! Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn "Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2023 số 2". Đây là một bộ đề thi đầy đủ, được biên soạn bởi VnDoc.com và được đăng tải để giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success Online

Nội dung của bộ đề thi này được tạo dựng dựa trên sách giáo trình "Global Success Online", sẽ giúp bạn ôn tập kiến thức hiệu quả. Bộ đề thi này bao gồm các dạng bài tập khác nhau để giúp bạn làm quen với các dạng câu hỏi và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình.

Hãy thử làm một số bài tập từ bộ đề thi này.

Chọn từ không cùng loại

 1. A. brother B. book C. pen D. desk

 2. A. blue B. pink C. goldfish D. white

 3. A. monkey B. zoo C. peacock D. tiger

 4. A. truck B. ship C. toy D. car

 5. A. park B. skate C. walk D. cycle

Chọn đáp án đúng

 1. A: What is Alex doing? B: He is ____ a kite. A. fly B. flies C. flying

 2. A: How old is your ____? B: He’s 40 years old A. father B. mother C. sister

 3. A: What would you like to ____? B: I’d like some juice, please A. eat B. be C. drink

 4. I ____ three cars A. have B. haves C. has

 5. ____ pets do you have? A. How much B. How many C. How old

Đọc và ghép đúng

 1. Where are you? A. It’s my friend

 2. Are you listening to music? B. I’m listening to music

 3. What are you doing? C. No. I’m at home.

 4. Are you in the library? D. I’m in the living room

 5. Who’s that? E. Yes, I am

Đọc và chọn đáp án đúng

Tên tôi là Hiền. Tôi đang ở trường với một số bạn. Bây giờ là thời gian nghỉ. Tôi đang viết một đoạn văn trong lớp học. Nhung và Phong đang nhảy múa trong phòng âm nhạc. Quang đang vẽ một bức tranh trong phòng nghệ thuật. Linh và Tiến đang đọc sách trong thư viện.

 1. Hien and her friends are _____. A. at home B. at school C. in the park

 2. Hien is _____ A. writing B. singing C. watching TV

 3. Nhung is _____. A. in her bedroom B. in the playground C. in the music room

 4. Quang is _____ in the art room. A. drawing B. making a model car C. hanging a picture

 5. Linh and Tien are _____ A. buying books B. listening to music C. reading books

Sắp xếp các từ thành câu

 1. am/ a/ picture/ the/ room./ I/ in/ drawing/ art/

 2. her/ are/ dolls./ Those/

 3. dog/ very/ is/ clever./ My/

 4. like/ puppies/ best/ I/ the/

 5. drink?/ would/ What/ like/ you/

Nghe và điền vào câu sau

 1. I have a ……………...

 2. (a)……………... has a (b)……………... kite.

 3. My (a)……………...has a (b)……………... and a (c)……………....

 4. (a)……………... have two (b)……………....

 5. He has a (a)……………... doll and a red (b)……………....

 6. She has a (a)……………... and three (b)……………...

 7. Lucy has a (a)……………... (b)…………….

 8. They have two (a)……………... dolls and a (b)……………... (c)…………….

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 số 2 năm 2023

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

PHẦN 1: NGHE

Câu hỏi 1: Nghe và đánh số. (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Câu hỏi 2: Nghe và khoanh tròn. (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Câu hỏi 3: Nghe và tô màu. (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Câu hỏi 4: Nghe và nối các đường thẳng. (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Câu hỏi 5: Nghe và điền vào chỗ trống. (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

PHẦN II: ĐỌC VÀ VIẾT

Câu hỏi 6: Đọc và điền vào chỗ trống. (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Câu hỏi 7: Nhìn vào hình và khoanh tròn từ đúng. (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Câu hỏi 8: Đọc và viết. (1 điểm)

My name’s Mai. I have a lot of pets. This is my cat. It is on the bed. And that is my dog. It is under the table. I also have two parrots and a rabbit. They are all in the garden.

 1. Mai has a lot of…………..
 2. She has a…………….. It is on the bed.
 3. She has a dog. It is ………………..the table.
 4. She has two parrots and a rabbit. They are in the………………

Câu hỏi 9: Đọc từ và ghép với hình ảnh tương ứng. (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Xem đáp án chi tiết tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 2

Nguồn: VnDoc.com

1