Đảo ngữ trong tiếng Anh: Cấu trúc và bài tập

Đảo ngữ là gì? Đảo ngữ là một kiến thức ngữ pháp quan trọng không thể thiếu trong các bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia. Để giúp các sĩ tử đạt điểm số 9+...

Đảo ngữ trong tiếng Anh là gì? Cấu trúc và bài tập đảo ngữ chi tiết nhất!

Đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ là một kiến thức ngữ pháp quan trọng không thể thiếu trong các bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia. Để giúp các sĩ tử đạt điểm số 9+ trong kỳ thi này, dưới đây là một số cấu trúc đảo ngữ thông dụng trong tiếng Anh đã được prepedu.com tổng hợp lại. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên bỏ qua bài tập vận dụng dưới đây để luyện thi một cách hiệu quả nhất.

I. Đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ trong tiếng Anh là cách thức đặt phó từ (hoặc trạng từ) và trợ động từ lên đầu câu, phía trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh tính chất hoặc hành động của chủ ngữ. Cấu trúc đảo ngữ thường xuất hiện trong văn viết, đặc biệt là trong những bài luận, bài báo hoặc tác phẩm văn học mang tính trang trọng.

Ví dụ 1: Tôi chỉ gặp anh ta một lần. => Chỉ một lần tôi gặp anh ta.

Ví dụ 2: Họ hát rất hay. => Rất hay họ hát.

II. Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

prepedu.com giới thiệu 5 cấu trúc đảo ngữ đặc biệt, thường xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh:

1. Đảo ngữ với các trạng từ chỉ tần suất

Cấu trúc đảo ngữ:

Never/ Rarely/ Seldom/ Little + trợ động từ + S + V

(không bao giờ/hiếm khi ai đó làm gì)

Ví dụ:

 • Tôi chưa từng làm việc chăm chỉ như vậy. => Chưa từng tôi làm việc chăm chỉ như vậy.

2. Đảo ngữ với cấu trúc NO SOONER…. THAN = HARDLY … WHEN

Cấu trúc đảo ngữ:

No sooner + trợ động từ + S + V + than + S + V = Hardly + trợ động từ + S + V + when + S + V

(Ngay sau khi/Không bao lâu sau khi … thì…)

Ví dụ:

 • Ngay khi tôi về nhà, gia đình tôi đã bắt đầu ăn trưa. => Không bao lâu sau khi tôi về nhà, gia đình tôi đã bắt đầu ăn trưa.

3. Đảo ngữ với cấu trúc câu NOT ONLY… BUT ALSO

Cấu trúc đảo ngữ:

Not only + trợ động từ + S + V but S also V

(không chỉ… mà còn)

Ví dụ:

 • Bạn không chỉ đến muộn làm việc, mà còn quên báo cáo. => Không chỉ bạn đến muộn làm việc, mà bạn còn quên báo cáo.

4. Đảo ngữ với các cụm từ phủ định có No

Cấu trúc:

Cụm phủ định có No + trợ động từ + S + V
- At no time/ point: chưa từng bao giờ.
- In no way: không còn cách nào.
- On no condition: tuyệt đối không bao giờ.
- On no account = For no reasons: không vì bất cứ lý do nào.
- Under/ In no circumstances: trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không.

Ví dụ:

 • Họ không thể sửa được vấn đề này. => Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không họ sửa được vấn đề này.

5. Đảo ngữ trong tiếng Anh với cấu trúc câu UNTIL/ TILL

Cấu trúc đảo ngữ:

Not until/ till + (S+V)/ time + trợ động từ + S + V
(Cho đến khi… thì mới…) 

Ví dụ:

 • Cô ấy chỉ hoàn thành báo cáo khi nào 12 giờ. => Chỉ khi nào 12 giờ cô ấy hoàn thành báo cáo.

III. Các cấu trúc đảo ngữ khác

Cấu trúc đảo ngữ với câu điều kiện

Cấu trúc:

 • Loại 1: Should + S + V, S + will/should/may/shall + V…
 • Loại 2: Were S + to V/ Were S, S + would/could/might + V
 • Loại 3: Had + S + PII, S + would/should/might have PII

Ví dụ:

 • Nếu ngày mai thời tiết đẹp thì nhóm của tôi sẽ đi bộ xuyên rừng. => Nếu thời tiết đẹp ngày mai, nhóm của tôi sẽ đi bộ xuyên rừng. (loại 1)

Đảo ngữ với trạng từ chỉ cách thức

Cấu trúc:

Trạng từ chỉ cách thức + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • Mẹ tôi hát rất hay. => Rất hay mẹ tôi hát.

Đảo ngữ với trạng từ chỉ thời gian

Cấu trúc:

Trạng từ chỉ thời gian + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • Đội bóng của tôi đã cố gắng làm rất nhiều lần nhưng chúng tôi đều thất bại. => Rất nhiều lần đội bóng của tôi đã cố gắng làm nhưng chúng tôi đều thất bại.

Đảo ngữ với trạng từ chỉ nơi chốn

Cấu trúc:

Trạng từ chỉ nơi chốn + V + S

Ví dụ:

 • Mùa đông đã tới đây. => Tới đây mùa đông đã đến.

Đảo ngữ với with now, thus, then, here, there

Lưu ý: Ta chỉ được đảo ngữ khi chủ ngữ trong câu là danh từ, không hoán chuyển khi chủ ngữ trong câu là đại từ.

Ví dụ:

 • Tàu đã đến. => Tới đó tàu đã đến.

Đảo ngữ với so that và such that

Cấu trúc:

So adj/adv + trợ động từ + S + that…

Ví dụ:

 • Cuốn truyện tranh này thật thú vị đến nỗi bạn thân của tôi đã đọc nó rất nhiều lần. => Thú vị đến nỗi bạn thân của tôi đã đọc nó rất nhiều lần.

Đảo ngữ với only

Cấu trúc:

Only one: chỉ một
Only later: chỉ sau khi 
Only in this way: chỉ bằng cách này
Only in that way: chỉ bằng cách kia
Only then + trợ động từ+ S+ V: chỉ sau khi
Only after+ N: chỉ sau khi
Only by V_ing / N: chỉ bằng cách này/ việc này
Only when + clause: chỉ khi
Only with + N: chỉ với
Only if+ clause: chỉ nếu như
Only in adv of time/ place: chỉ lúc/ở
Only …. + trợ động từ + S + V (câu 1 mệnh đề)
hoặc Only … + S + V + trợ động từ + S + V (câu 2 mệnh đề)

Ví dụ:

 • Tôi chỉ gặp ông cố mỗi một lần. => Chỉ mỗi một lần tôi gặp ông cố.

IV. Bài tập đảo ngữ tiếng Anh

Chúng ta hãy cùng làm bài tập thực hành để ôn tập lại kiến thức về đảo ngữ tiếng Anh nhé:

Exercise: Mark the letter A, B, C or D to demonstrate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

1. Educators are forbidden to bring their phones into the exam room. There is no exception whatsoever.

A. In no way are educators prohibited from bringing their phones into the exam room.
B. Under no circumstances are educators prohibited from bringing their phones into the exam room.
C. On no account are educators permitted to bring their phones into the exam room.
D. At no time were educators permitted to bring their phones into the exam room.

Đáp án: 1. C.

2. Café shops are forbidden to serve over ten customers at a time during social distancing. There is no exception at all.

A. On no account are cafe shops permitted to serve over ten customers at a time during social distancing.
B. In no way are cafe shops prohibited from serving over ten customers at a time during social distancing.
C. At no time were cafe shops permitted to serve over ten customers at a time during social distancing.
D. Under no circumstances are cafe shops prohibited from serving over ten customers at a time during social distancing.

Đáp án: 2. A.

3. Online publication of pirated publications is illegal. Many Internet consumers still commit the offence.

A. Such is the offence of many Internet users that online publication of pirated publications is illegal.
B. As long as many Internet users commit the offence, online publication of pirated distributions is illegal.
C. Were online publication of pirated publications illegal, many Internet users wouldn’t commit the offence.
D. Illegal though online publication of pirated publications is, many Internet users still commit the offence.

Đáp án: 3. D.

4. Some phone applications are very tempting. They may expose users to identify theft.

A. So tempting are some phone applications that they limit users’ exposure to identify theft.
B. Tempting though some phone applications are, they may expose users to identify theft.
C. It is the temptation of identity theft that exposes users to some phone applications.
D. Not only is identify theft tempting, it also exposes users to some phone applications.

Đáp án: 4. B.

V. Lời kết

Đây là kiến thức về đảo ngữ trong tiếng Anh. Cùng prepedu.com luyện thi hiệu quả để đạt điểm số 9+ trong kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh sắp tới nhé!

Tham khảo ngay khóa luyện thi tiếng anh thi đại học của Prep nhé!

1