Xem thêm

Cấu trúc "Would you mind/Do you mind" trong tiếng Anh: Hãy tìm hiểu cách sử dụng và đáp lại

Bạn có bao giờ gặp phải cấu trúc "would you mind, do you mind" trong tiếng Anh và cảm thấy khó khăn khi trả lời không? Đừng lo lắng! Trong bài viết này, chúng ta...

Bạn có bao giờ gặp phải cấu trúc "would you mind, do you mind" trong tiếng Anh và cảm thấy khó khăn khi trả lời không? Đừng lo lắng! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc này và cách sử dụng và đáp lại một cách tự nhiên và lịch sự.

1. Câu yêu cầu với cấu trúc Would you mind/Do you mind

"Cấu trúc Would you mind" có thể được sử dụng để đưa ra yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của người nghe về việc nào đó, mang ý nghĩa "bạn có phiền nếu...".

Công thức:

Would/Do you mind + (S) + V-ing

Ví dụ:

 • Would you mind opening the window, please? - Bạn có phiền mở giúp tôi cửa sổ ra không?
 • Would you mind telling me what you're doing? - Bạn có phiền không cho tôi biết bạn đang làm gì vậy?
 • Do you mind being quiet for a minute? - Bạn có phiền yên tĩnh một lúc được không?

2. Câu yêu cầu mang tính chất lịch sự với "Would you mind if"

Cùng với ý nghĩa trên, chúng ta có một cách dùng khác của "Would you mind": cấu trúc "would you mind if". Đây là cách nói mang tính chất lịch sự khi bạn đưa ra yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của người nghe.

Công thức:

Do you mind + if + S + V-present Would you mind + if + S + V-ed

Ví dụ:

 • Do you mind if we go home early? - Bạn có phiền không nếu chúng ta về nhà sớm?
 • Would you mind if I changed the channel? - Bạn có phiền không nếu tôi chuyển kênh khác?
 • Do you mind if he tell your mom? - Bạn có phiền không nếu anh ấy nói với bà của bạn?

Lưu ý: Chúng ta có thể sử dụng "do you mind" thay vì "would you mind", tuy nhiên cách nói này ít lịch sự và ít phổ biến hơn.

Cách đáp lại câu với cấu trúc "Would you mind" trong tiếng Anh

Khi muốn đồng ý với yêu cầu của người nói, bạn có thể sử dụng các mẫu câu sau:

 • Please do (Bạn cứ làm đi).
 • Please go ahead (Bạn cứ tự nhiên).
 • Not at all (Không hề).
 • No, I don't mind (Không, tôi không phiền đâu).
 • No. I'd be glad to (Không, tôi rất vinh hạnh).
 • No, of course not (Không, tất nhiên là không phiền rồi).

Ví dụ:

 • Do you mind smoking somewhere else? => Not at all, I'll go outside.
 • Would you mind if the teacher gave us more exercises? => No, I would like that.
 • Would you mind if we sat here? => No, not at all. Please go ahead.

Khi muốn từ chối yêu cầu của người nói, bạn có thể sử dụng các mẫu câu sau:

 • I'm sorry, I can't (Xin lỗi, tôi không thể).
 • I'm sorry. That's not possible (Xin lỗi, điều đó không khả thi).

Hoặc bạn có thể sử dụng cấu trúc "wish" hay "would rather" để từ chối:

 • I'd rather not do that (Tôi thích không làm như vậy hơn).
 • I wish I could do that but I am busy right now (Tôi rất muốn giúp nhưng tôi đang bận rồi).

Ví dụ:

 • Would you mind Lisa going out with me tonight? => I am so sorry, that's impossible. She must finish her homework tonight.
 • Would you mind if I came late for 30 minutes tomorrow? => I am sorry, the time is fixed for everyone.

Với cấu trúc "Would you mind/Do you mind", bạn đã hiểu cách sử dụng và đáp lại một cách lịch sự và tự nhiên. Hãy luyện tập và áp dụng trong giao tiếp hàng ngày để trở nên thành thạo hơn!

1