Cấu trúc It was not until: Ý nghĩa, công thức và cách sử dụng

Cấu trúc "It was not until" là một cấu trúc ngữ pháp quen thuộc trong tiếng Anh, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về các cách dùng của cấu trúc này, dẫn đến...

Cấu trúc "It was not until" là một cấu trúc ngữ pháp quen thuộc trong tiếng Anh, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về các cách dùng của cấu trúc này, dẫn đến việc sử dụng sai hoặc không chính xác.

1. Ý nghĩa của cấu trúc It was not until

Trước khi tìm hiểu về các công thức và cách sử dụng, hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa cơ bản của cấu trúc "It was not until".

Giới từ "until" trong tiếng Anh có nghĩa là "cho đến khi". Khi kết hợp với cấu trúc "not until", chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của cấu trúc này là "mãi cho đến khi" hay "đến tận khi".

Ví dụ:

 • Mãi đến 10h tối mẹ tôi mới gọi điện cho tôi.
 • Mãi đến hôm nay, anh mới xuất hiện.

2. Công thức và cách sử dụng cấu trúc It was not until

Cấu trúc "It was not until" có thể được sử dụng để nhấn mạnh thời điểm mà một hành động xảy ra. Cấu trúc này thường được theo sau bởi một từ, cụm từ hoặc mệnh đề chỉ thời gian.

Công thức It was not until:

It was not until/ It is not until + time (word/phrase/clause) + that + S + V

Ví dụ:

 • Mãi đến chủ nhật tuần này, người quản lý mới từ Nhật Bản trở về.
 • Mãi đến khi chúng tôi phát hiện ra, anh ta mới chịu nói sự thật.

3. Đảo ngữ với Not until

Bên cạnh cấu trúc "It was not until" trên, cấu trúc đảo ngữ "Not until" cũng mang nghĩa tương tự và được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh.

Khi sử dụng cấu trúc đảo ngữ "Not until", chúng ta bỏ "It is/ It was" ở đầu câu và chỉ sử dụng "Not until" kết hợp với cụm từ hoặc mệnh đề chỉ thời gian sau "until". Mệnh đề chính được đảo ngữ bằng cách mượn trợ động từ.

Công thức:

Not until + time + trợ động từ + S + Vinf

Ví dụ:

 • Phải đến giữa năm 2022, du lịch Việt Nam mới bắt đầu phục hồi.
 • Mãi đến khi tôi giải thích, anh ấy mới bình tĩnh lại.

4. Hướng dẫn viết lại câu với It was not until

Để viết lại câu với cấu trúc "It was not until", chúng ta cần chú ý các quy tắc sau:

 • Mệnh đề chỉ thời gian trong câu gốc (mệnh đề đứng sau "until") sẽ được đưa về đứng sau cụm "It was not until", và mệnh đề chính (mệnh đề đứng trước "until") phải được đưa về đứng sau "that".
 • Mệnh đề chính trong câu gốc sẽ được chuyển từ dạng phủ định về dạng khẳng định trong câu viết lại.

Ví dụ:

 • Andy và Jimmy không thể giải được bài toán cho đến khi cô giáo hướng dẫn. => It was not until the teacher instructed that Andy và Jimmy giải được bài toán.

 • Mẹ tôi không nói chuyện với tôi cho đến tận đêm hôm qua. => It was not until last night that my mother talked to me.

5. Phân biệt It was not until với Only When

Cấu trúc "Only when" cũng mang nghĩa tương tự với cấu trúc "It was not until" là "chỉ đến khi". Tuy nhiên, có một số điểm để phân biệt giữa hai cấu trúc này:

 • Cấu trúc "It was not until" có thể được theo sau bởi một trạng từ, cụm từ hoặc cả mệnh đề hoàn chỉnh chỉ thời gian, trong khi cấu trúc "Only when" thường chỉ theo sau bởi một mệnh đề hoàn chỉnh.
 • Mệnh đề chính trong câu chứa cấu trúc "Only when" luôn phải đảo ngữ, trong khi cấu trúc "It was not until" thì không.

6. Bài tập cấu trúc It was not until

Để nắm vững cấu trúc "It was not until", chúng ta cùng thực hành với các bài tập dưới đây.

Bài 1: Điền đúng dạng của động từ vào chỗ trống

 1. It wasn't until the meeting ended that Anna _____ (arrive).
 2. It wasn't until this afternoon that they _____ out the plan. (send)
 3. It wasn't until she _____ that we knew she was in danger. (scream)
 4. Only when the epidemic _____ over will my life be able to be at peace. (be)
 5. Not until this morning did the rain _____. (stop)

Bài 2: Viết lại các câu sau sử dụng từ cho trước

 1. He did not submit his report until 4 pm today. => It was not until ____.

 2. She didn't get married until she was 30 years old. => Not until ____.

 3. She will not return to Vietnam until the end of this year. => It is not until ____.

 4. It wasn't until the flight took off that he realized he didn't have any documents. => Not until ____.

 5. She didn't stop until she convinced her boss. => Only when ____.

 6. We can't proceed until they agree. => Only when ____.

 7. It was not until 1990 that the war in Vietnam really ended. => Not until ____.

 8. I can't rest assured until my father comes home. => It is not until ____.

 9. They won't leave until she pays them. => Only when ____.

 10. I haven't seen the baby's face until today. => It is not until ____.

Đáp án:

Bài 1:

 1. arrived
 2. sent
 3. screamed
 4. is
 5. stopped

Bài 2:

 1. It was not until 4 pm today that he submitted his report.
 2. Not until she was 30 years old did she get married.
 3. It is not until the end of this year that she will return to Vietnam.
 4. Not until the flight took off did he realize he didn't have any documents.
 5. Only when she convinced her boss did she stop.
 6. Only when they agree can we proceed.
 7. Not until 1990 did the war in Vietnam really end.
 8. It is not until my father comes home that I can rest assured.
 9. Only when she pays them will they leave.
 10. It is not until today that I haven't seen the baby's face.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc "It was not until". Hãy tiếp tục theo dõi website của chúng tôi để học thêm nhiều kiến thức ngữ pháp IELTS bổ ích hơn nhé.

1