Cấu trúc AS SOON AS – Đầy đủ 6 cấu trúc, cách dùng và bài tập

Cấu trúc as soon as là gì? Cấu trúc as soon as được sử dụng trong các trường hợp như thế nào? Làm sao để phân biệt as soon as với các cấu trúc until,...

Cấu trúc as soon as là gì? Cấu trúc as soon as được sử dụng trong các trường hợp như thế nào? Làm sao để phân biệt as soon as với các cấu trúc until, while, when?

Hãy cùng tìm hiểu những thông tin thú vị về cấu trúc as soon as trong bài viết này nhé!

As soon as là gì?

As soon as (liên từ): ngay khi

As soon as là liên từ được sử dụng để nối hai mệnh đề với nhau, được dùng khi biểu đạt hai hành động xảy ra liên tiếp (một hành động xảy ra ngay tức thì, ngay sau hành động khác trong quá khứ).

Ví dụ:

 • As soon as I get home safely, I will text you (Ngay khi tôi về nhà an toàn, tôi sẽ nhắn tin cho bạn)
 • As soon as my mother gets home, she will cook dinner for me (Ngay khi mẹ tôi về nhà, bà sẽ nấu bữa tối cho tôi)
 • As soon as she got to work, she remembered that she forgot to feed her cat. (Ngay khi cô ấy đi làm, cô ấy nhớ rằng cô ấy đã quên cho con mèo của mình ăn.)

Cấu trúc as soon as Ảnh minh họa: Cấu trúc as soon as

Lưu ý:

❌ Không sử dụng cấu trúc As soon as + S + will

As soon as I will . . .

Chúng ta không sử dụng “will” ngay sau “as soon as” khi nói về tương lai:

 • I’m going to sleep as soon as I will get home. => I’m going to sleep as soon as I get home (Tôi sẽ đi ngủ ngay khi về đến nhà)
 • I’ll give Trang the message as soon as I will see her. => I’ll give Trang the message as soon as I see her (Tôi sẽ gửi tin nhắn cho Trang ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy)

Cấu trúc as soon as và cách dùng

Liên từ as soon as có thể sử dụng ở cả thì hiện tại, quá khứ và tương lai.

Cấu trúc as soon as ở hiện tại

Cấu trúc: S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn) hoặc As soon as + S1 + V (hiện tại đơn), S2 + V (hiện tại đơn)

Mục đích: Cấu trúc as soon as thường được sử dụng ở thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động ở hiện tại được diễn ra ngay sau khi hành động trong quá khứ kết thúc.

Ví dụ:

 • My younger brother opens the fridge as soon as he arrives home. (Em trai tôi mở tủ lạnh ngay khi về đến nhà.)

Cấu trúc as soon as ở quá khứ

Cấu trúc: S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành) hoặc As soon as + S1 + V (quá khứ đơn/ quá khứ hoàn thành), S2 + V (quá khứ đơn)

Mục đích: Cấu trúc as soon as ở quá khứ để diễn tả một hành động ở quá khứ được diễn ra ngay sau khi hành động trong quá khứ kết thúc.

Ví dụ:

 • Trang turned on the laptop as soon as he had completed his homework. (Trang bật máy tính ngay sau khi làm xong bài tập.)

Cấu trúc as soon as ở tương lai

Cấu trúc: S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành) hoặc As soon as + S1 + V (hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành), S2 + V (tương lai đơn)

Mục đích: Cấu trúc as soon as ở tương lai để diễn tả hai hành động sẽ xảy ra trong tương lai.

Ví dụ:

 • I’ll go to work as soon as I get better (Tôi sẽ đi làm ngay khi khỏe lại)

Các trường hợp đặc biệt của cấu trúc as soon as

Cấu trúc as soon as ở đầu câu

Cấu trúc: As soon as + S + V (hiện tại đơn/ quá khứ đơn/ hiện tại hoàn thành/ quá khứ hoàn thành), S + V(hiện tại đơn/ tương lai đơn/ quá khứ đơn),…

Ví dụ:

 • As soon as Black Pink finishes the show, they will go to the airport. (Ngay sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Black Pink sẽ ra sân bay.)

Cấu trúc as soon as trong câu đảo ngữ

Cấu trúc: As soon as + S + V (past)…, S + V (past)… hoặc No sooner/Hardly + had + S + V (past participle) + than/when + S + V (past)

Ví dụ:

 • As soon as I finished all the tasks, I went to bed. (Ngay sau khi tôi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, tôi đi ngủ.)
 • No sooner did I reach the bus station than the bus came. (Tôi vừa đến trạm xe buýt thì xe buýt đến)

Cấu trúc as soon as Ảnh minh họa: Cấu trúc as soon as

Cấu trúc as soon as possible

Cấu trúc: Đây là cấu trúc thường được sử dụng trong tiếng Anh, đặc biệt là trong giao tiếp. Cấu trúc As soon as possible mang ý nghĩa là “càng sớm, càng tốt”.

S + V + as soon as possible

Ví dụ:

 • Please come pick me up as soon as possible. I can’t stay here anymore (Hãy đến đón tôi càng sớm càng tốt. Tôi không thể ở lại đây nữa)

Phân biệt As soon as và Until/While/When

Cùng phân biệt cấu trúc As soon asUntil/ While/ When qua bảng dưới đây:

As soon as Until While When
Cách dùng Cấu trúc as soon as được sử dụng để diễn tả 1 hành động khác được thực hiện ngay tức thì, sau khi 1 hành động khác kết thúc Cấu trúc until hoặc till thường được sử dụng để để đếm số lượng thời gian đến 1 sự kiện trong tương lai Cấu trúc sử dụng while dùng để diễn tả 2 hành động được xảy ra cùng lúc

Ví dụ:

 • I called Mom as soon as I arrived (Tôi gọi điện cho Mẹ ngay khi tôi tới nơi)
 • It’s only 20 days until my boyfriend’s birthday. (Chỉ còn 20 ngày nữa là đến sinh nhật của bạn trai tôi.)
 • I heard 10 songs while waiting for the bus to come. (Tôi đã nghe 10 bài hát trong khi chờ xe buýt đến)
 • I’ll tell you all about my trip when I get back. (Tôi sẽ kể cho bạn tất cả về chuyến đi của tôi khi tôi trở lại.)

>>> Tham khảo: Cấu trúc it’s time - Công thức, cách dùng, ví dụ và bài tập

Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành: Kết hợp 2 câu dưới đây sử dụng cấu trúc “as soon as”

 1. He received the letter. He cried

 2. He finished his deadline. He went out immediately.

 3. The brother saw her son. He embraced him immediately.

 4. I went to bed. I fell asleep immediately.

 5. She already apologized. When she realized her mistake.

 6. We have heard the news. We immediately rushed to the hospital to examine the situation.

 7. I saw a cockroach. At once I ran away.

 8. My friend saw me. She stopped the car at once.

1