Câu điều kiện loại 2 – Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

Câu điều kiện loại 2 là một quy tắc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra hoặc trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này, chúng...

Câu điều kiện loại 2 là một quy tắc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra hoặc trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách dùng và công thức câu điều kiện loại 2.

Câu điều kiện loại 2 là gì?

Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả một tình huống hoặc hành động không có thực và không có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ câu điều kiện loại 2: "Nếu David là triệu phú, anh ấy sẽ xây một thư viện ở quê nhà." Trong thực tế, David không thể trở thành triệu phú, đây chỉ là một tình huống không có thật.

Công thức câu điều kiện loại 2

Mệnh đề IF + Mệnh đề chính

Lưu ý:

 • Trong câu điều kiện loại 2, tất cả các ngôi đại từ nhân xưng đi kèm với động từ "to be" sẽ là "were".
 • Mệnh đề IF có thể đứng ở đầu câu hoặc cuối câu.
 • Trong mệnh đề chính, ngoài "would" và "could", chúng ta cũng có thể sử dụng các trợ động từ khác như "might", "should", "had to", "ought to".

Ví dụ:

 • "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không lãng phí tiền vào mỹ phẩm đâu."
 • "Nếu cô ấy ở đây, cô ấy chắc sẽ không gọi Pizza để ăn tối đâu."

Cách dùng câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 có thể được sử dụng để diễn đạt một nhu cầu, mong muốn hoặc tình huống không có thực. Chúng ta có thể sử dụng câu điều kiện loại 2 để nói về viễn cảnh không có thật hoặc diễn tả lời khuyên.

Biến thể của câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 cũng có một số biến thể, tùy thuộc vào mệnh đề IF và mệnh đề chính.

Biến thể của mệnh đề IF

Cấu trúc

Câu điều kiện loại 2 + Ví dụ

Biến thể của mệnh đề chính

Cấu trúc

Câu điều kiện loại 2 + Ví dụ

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2 được sử dụng để đưa ra lời khuyên một cách lịch sự. Nếu trong câu có động từ "were", chúng ta sẽ đưa "were" lên trước chủ ngữ, đứng đầu câu thay cho "if". Nếu trong câu không có động từ "were", chúng ta có thể mượn "were" và đặt nó lên đầu câu, sau đó sử dụng "To V" sau chủ ngữ.

Công thức đảo ngữ câu điều kiện loại 2: "Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could + V-inf"

Ví dụ: "Nếu bạn lắng nghe kỹ càng, bạn có thể hiểu hơn về chuyện đó." Đảo ngữ sẽ là: "Were you to listen carefully, you would know more about it."

Bài tập câu điều kiện loại 2, có đáp án chi tiết

Bài 1: Chọn đáp án đúng.

 1. If I were rich, I would try to help the world.
 2. What would you do if you saw a huge cockroach in your shoe?
 3. If I were you, I would ask for a friend's help.
 4. If Nam found a wallet in the street, he would take it to the police.
 5. If she were a color, she would be pink.
 6. They would be terrified if they saw aliens in their garden.

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc theo cấu trúc câu điều kiện loại 2.

 1. If I had a lot of money, I would buy a yacht.
 2. If I were a baby, I would cry all the time.
 3. If she ate lots of chocolate, she would have bad teeth.
 4. If I didn't have a pencil, I would borrow one.
 5. If he didn't have to go to school, he would watch television all day.
 6. If she had good grades, she would be happy.
 7. My boss would be very pleased if I finished the job.
 8. I wouldn't go to school if I had a bad cold.
 9. If she earned some money, she would buy a new dress.
 10. If I invited fifty friends to my birthday party, my parents would be mad.

Bài 3: Hoàn thành những câu sau với động từ cho trước.

 1. If he started at once, he would arrive there by midday.
 2. Tom would be sick if he ate all those chocolates.
 3. If I lost my glasses, I wouldn't be able to read.
 4. You would become ill if you forgot your jacket.
 5. If the weather got colder, I would buy a new coat.

Bài 4: Chọn đáp án chính xác.

 1. If I won the lottery, I would be a millionaire.
 2. If I were rich, I would quit my job.
 3. I would travel around the world if I quit my job.
 4. I would buy anything I want if I got that jackpot.
 5. I would buy the most expensive car if I wanted.
 6. If I traveled somewhere, I would stay in the most luxurious hotels.
 7. But I would not be too materialistic if I had millions of dollars.
 8. I would help the poor if I became a millionaire.
 9. I would give some money to charities if I were rich.
 10. If I had millions of dollars, I would not be mean.

Bài 5: Điền vào chỗ trống với động từ cho trước.

 1. If we had a yacht, we would sail the seven seas.
 2. If he had more time, he would learn karate.
 3. If they told their father, he would be very angry.
 4. She would spend a year in the USA if it were easier to get a green card.
 5. If I lived on a lonely island, I would run around naked all day.
 6. We would help you if we knew how.
 7. My brother would buy a sports car if he had the money.
 8. If I felt better, I would go to the cinema with you.
 9. If you went by bike more often, you would not be so flabby.
 10. She would not talk to you if she were mad at you.

Hy vọng những kiến thức này giúp bạn nắm vững câu điều kiện loại 2 và sử dụng thành thạo trong giao tiếp tiếng Anh. Hãy tiếp tục học cùng app ELSA Speak để phát triển kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

1