Xem thêm

Các dạng bài tập câu tường thuật (Reported Speech) – Có đáp án

Bên cạnh việc nắm chắc lý thuyết, luyện tập thường xuyên bằng các bài tập thực hành là điều vô cùng cần thiết, nhất là đối với những phần ngữ pháp về câu tường thuật....

Bên cạnh việc nắm chắc lý thuyết, luyện tập thường xuyên bằng các bài tập thực hành là điều vô cùng cần thiết, nhất là đối với những phần ngữ pháp về câu tường thuật. Chính vì thế, bài viết hôm nay, Học IELTS sẽ cung cấp đến bạn các dạng câu hỏi thường gặp và bài tập câu tường thuật để bạn có thể ôn tập và củng cố thêm kiến thức.

1. Câu tường thuật dạng câu kể:

S + said/ said to Sb/ told + that + S + V (lùi thì)

Ví dụ:

 • Hoa said, ”I want to go home”. → Hoa said she wanted to go home.

2. Câu tường thuật dạng câu hỏi:

S + asked/wanted to know/wondered + if/whether/Wh-words + S + V (lùi thì)

3. Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh:

S + asked/ told + O + (not) + to V

3. Cách chuyển đổi câu trực tiếp thành gián tiếp trong tiếng Anh

Để chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta chỉ cần ghép nội dung tường thuật vào sau động từ tường thuật và thực hiện những biến đổi sau.

Nguyên tắc cần nhớ khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp :

 • Đổi ngôi, đổi tân ngữ

Chủ ngữ:

 • I → he, she
 • We → they
 • You → We, I

Tân ngữ:

 • me → him, her
 • us → them
 • you → me, us

Đại từ sở hữu:

 • mine → his, her
 • ours → theirs
 • yours → mine, ours

Tính từ sở hữu:

 • my → his, her

 • our → their

 • your → my, our

 • Lùi thì

Câu trực tiếp Câu gián tiếp Hiện tại đơn Quá khứ đơn Hiện tại tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn Hiện tại hoàn thành Quá khứ hoàn thành Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Quá khứ đơn Quá khứ đơn/Quá khứ hoàn thành Quá khứ tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành tương lai đơn Tương lai trong quá khứ Tương lai tiếp diễn Tương lai tiếp diễn trong quá khứ Modal verbs:

 • Can
 • May
 • Must
 • Could
 • Might
 • Must/Had to

Tuy nhiên khi làm bài tập về câu trực tiếp gián tiếp , các bạn cần chú ý có những trường hợp động từ không thay đổi trong câu gián tiếp:

 • Nói về chân lý, sự thật hiển nhiên

 • Lời nói trực tiếp là câu điều kiện không có thật hoặc mệnh đề giả định theo sau

 • wish, would rather, would sooner, it’s time.

 • Thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn trong mệnh đề chỉ thời gian

 • Trong câu có năm xác định.

 • Đổi cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn

Câu trực tiếp Câu gián tiếp this these here now today yesterday the day before yesterday tomorrow the day after tomorrow ago this week last week next week that those there then, at that time that day the day before; the previous day two days before the day after; the next/following day two days after; in two days’ time before that week the week before, the previous week the week after; the following/next week

Bài tập câu tường thuật Bài tập câu tường thuật

II. Bài tập câu tường thuật

Dưới đây là tổng hợp bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh có kèm đáp án do Học IELTS sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập câu tường thuật có đáp án sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập nhuần nhuyễn dạng bài khó nhưng gặp rất nhiều trong bài kiểm tra và bài thi. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Bài tập 1: Chuyển các câu sau sang câu gián tiếp

 1. He said, “I like this song.”
 2. “Where is your sister?” she asked me.
 3. “I don’t speak Italian,” she said.
 4. “Say hello to Jim,” they said.
 5. “The film began at seven o’clock,” he said.
 6. “Don’t play on the grass, boys,” she said.
 7. “Where have you spent your money?” she asked him.
 8. “I never make mistakes,” he said.
 9. “Does she know Robert?” he wanted to know.
 10. “Don’t try this at home,” the stuntman told the audience.
 11. “I often have a big hamburger.”, Benjamin says.
 12. “If I were you, I’d stop taking tranquilizers. They won’t be good for you health in the long run,” I said.
 13. Frank: “How much pocket money does Lisa get?”
 14. “Don’t touch that wire, will you,” said the mother.
 15. Patricia: “My mother will celebrate her birthday next weekend.”
 16. “I’m sorry I’m late,” he said.
 17. “Shall I do the cleaning up for you?” he said.
 18. “If I were you, I would buy that book ”, she said.
 19. “Why don’t we go to the cinema tonight?” he said.
 20. “Would you like to come to my birthday party next Saturday?” she said.
 21. “Let’s go swimming this Sunday”, he said.
 22. “ Shall I carry the bag for you?” he said.
 23. “What a beautiful dress!” she said.
 24. “How ugly!” he said.
 25. “Remember to lock the door” she said.

Bài tập 2: Viết lại các câu sau

 1. “Where is my umbrella?” she asked. She asked……………………………………….………………….
 2. “How are you?” Martin asked us. Martin asked us………………………………………….……………….
 3. He asked, “Do I have to do it?” He asked……………………………………….………………….
 4. “Where have you been?” the mother asked her daughter. The mother asked her daughter……………………………………………………
 5. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend. She asked her boyfriend…………………………………………………………..
 6. “What are they doing?” she asked. She wanted to know……………………………………….…………………
 7. “Are you going to the cinema?” he asked me. He wanted to know………………………………………..…………………
 8. The teacher asked, “Who speaks English?” The teacher wanted to know………………………………………..………………
 9. “How do you know that?” she asked me. She asked me………………………………………….……………….
 10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me. My friend asked me………………………………………….……………….

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất.

 1. Jack asked me _____. A. where do you come from? B. where I came from C. where I came from D. where did I come from?
 2. She asked me _____ I liked pop music. A. when B. what C. if D. x
 3. The doctor ____ him to take more exercise. A. told B. tell C. have told D. are telling
 4. I wanted to know_____ return home. A. when would she B. when will she C. when she will D. when she would
 5. Claire told me that her father____ a race horse. A. owns B. owned C. owning D. A and B
 6. What did that man say __? A. at you B. for you C. to you D. you
 7. I rang my friend in Australia yesterday, and she said it ___ raining there. A. is B. were C. has been D. was
 8. The builders have __ that everything will be ready on time. A. promised B. promise C. promises D. promising
 9. The doctor ___ him to take more exercise. A. told B. tell C. have told D. are telling
 10. the last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the __ week. A. ago B. following C. next D. previous
 11. Yesterday, Laura __ him to put some shelves up. A. asked B. is asking C. ask D. was asked
 12. Tom has __ this story wasn’t completely true. A. admitting that B. was admitted that C. admitted that D. admit that
 13. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy __ day. A. that B. the C. then D. this
 14. I wonder _____ the tickets are on sale yet. A. what B. when C. where D. whether
 15. Mathew _____ Emma that her train was about to leave. A. has reminded B. has reminded that C. reminded D. reminded that

Bài tập 4: Hoàn thành các câu trả lời.

 1. A: That restaurant is expensive B: Is it? I thought you said ……………………..
 2. A: Sue is coming to the party tonight. B: Is she? I thought you said she …………………
 3. A: Sarah likes Paul. B: Does she? Last week you said …………………..
 4. A: I know lots of people. B: Do you? I thought you said ……………………
 5. A: Jane will be here next week. B: Will she? But didn’t you say …………………..
 6. A: I’m going out this evening. B: Are you? But you said ………………………..
 7. A: I can speak a little French. B: Can you? But earlier you said ………………….
 8. A: I haven’t been to the cinema for ages. B: Haven’t you? I thought you said ………………..

Bài tập 5: Viết lại các câu trực tiếp sang câu gián tiếp

 1. “Please download the information from this file,” the director said to us. The director told us ………………………………………………………
 2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her. Her mother asked her where …………………………………….
 3. “Which way are you planning to go to the beach?” Mary asked us Mary asked us which …………………………………………….
 4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to Lisa. The clerk told Lisa………………………………………………………
 5. “Don’t come to my house without prior notice.” May’s colleague said to her. May’s colleague told her ……………………………………………………
 6. “Can you do this project best?” My manager told me My manager told me ………………………………..

Bài tập 6:

 1. Sarah was driving too fast, so I __ to slow down. A. asked her B. asked C. ask D. have asked her
 2. Someone __ me there’s been an accident on the motorway. A. asked B. said C. spoke D. told
 3. I couldn’t move the piano alone, so I asked Tom___. A. giving a hand B. gave a hand C. to give a hand D. give a hand
 4. Tom said that New York ___ more lively than London. A. is B. be C. was D. were
 5. When he was at Oliver’s flat yesterday, Martin asked if he __ use the phone. A. can B. could C. may D. must
 6. George couldn’t help me. He __ me to ask Kate. A. tell B. said C. told D. say
 7. Judy __ going for a walk, but no one else wanted to. A. admitted B. offered C. promised D. suggested
 8. I said that I had met her __ . A. yesterday B. the previous day C. the day D. the before day.
 9. The man asked the boys __ . A. why did they fight B. why they were fighting C. why they fight D. why were they fighting
 10. __the door”, he said. A. please open B. open pleased C. please to open D. please, opening
 11. I wanted to know __ return home. A. when would she B. when will she C. when she will D. when she would
 12. The woman wonders ___ doing well at school. A. whether her children are B. if her children were C. whether her children were D. her children are if
 13. Peter said he was leaving for Paris __. A. next week B. the week previous C. following week D. the following week
 14. “I don’t usually drink milk when __ ” Mrs. Pike said. A. she was hungry B. I was hungry C. I am hungry D. I will be
 15. They said that their house had been broken into __. A. the two days before B. two days ago C. two days before D. since two days

Bài tập 7: chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

 1. “Stop talking, Joe,” the teacher said. → The teacher told Joe
 2. “Be patient,” she said to him. → She told him
 3. “Go to your room,” her father said to her. → Her father told her
 4. “Hurry up,” she said to us. → She told us
 5. “Give me the key,” he told her. → He asked her
 6. “Play it again, Sam,” she said. → She asked Sam
 7. “Sit down, Caron,” he said. → He asked Caron
 8. “Fill in the form, Sir,” the receptionist said. → The receptionist asked the guest
 9. “Take off your shoes,” she told us. → She told us
 10. “Mind your own business,” she told him. → She told him

Bài tập 8: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu tường thuật, gián tiếp dưới đây

 1. Salim told to Alice to give her a hand.
 2. Cuong asked her whether did she like sports or not.
 3. Hoa promised her boyfriend that she would expect to see him next Monday.
 4. Kim said her mother that she would visit her grandfather in Nha Trang the next day.
 5. Her father ordered her do not go out with him the day before.
 6. My neighbor told me that she will let me know as soon as she heard from him.
 7. The policeman asked Bob if he has really seen that happen with his own eyes.
 8. My father said that the taxi was coming now and asked if everyone was ready.
 9. Minh advised her husband don’ drink too much; however, he might lose control of the car and have a bad accident.
 10. Tam told her boyfriend that she is very glad he had come and invited him to sit down.

Hy vọng rằng các bài tập câu tường thuật trên đây sẽ giúp bạn nắm vững hơn về ngữ pháp này. Chúc bạn ôn tập và học tập thật tốt!

1