Xem thêm

Bộ đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2019 - 2020: Hướng dẫn ôn tập và đánh giá năng lực

Hóa học là một trong những môn học quan trọng và thú vị trong chương trình học của học sinh lớp 11. Để giúp các bạn ôn tập và tự đánh giá năng lực học...

Hóa học là một trong những môn học quan trọng và thú vị trong chương trình học của học sinh lớp 11. Để giúp các bạn ôn tập và tự đánh giá năng lực học qua các bài kiểm tra, VnDoc đã biên soạn bộ đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2019 - 2020. Bộ đề tổng hợp các đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 có đáp án kèm theo. Nội dung câu hỏi mỗi đề được tổng hợp bám sát đề cương ôn tập Hóa học 11.

Chúng tôi hiểu rằng ôn tập là một quá trình quan trọng để nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi. Vì vậy, bộ đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2019 - 2020 đã được biên soạn nhằm giúp các em ôn luyện đề, tự đánh giá năng lực học qua các bài kiểm tra.

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 - Đề số 1

Câu 1. Chất nào dưới đây không phản ứng với kim loại kiểm? A. Etanal B. Phenol C. Etanol D. Etanoic

Câu 2. Cho 2,3 gam ancol etylic phản ứng hoàn toàn với Na (dư) thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là: A. 2,24 lít B. 0,56 lít C. 3,36 lít D. 1,12 lít

Câu 3. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 A. HCOOH B. CH3CHO C. C2H4 D. CH≡C-CH=CH2

Câu 4. Điều chế khí metan (CH4) ở trong phòng thí nghiệm, ta chọn cách tiến hành nào sau đây? A. Cho ancol etylic tac dụng với H2SO4 đặc (170oC) B. Nung muối CH3COONa khan với hỗn hợp vôi tôi xút (CaO và NaOH) C. Cho Etilen đi qua dung dịch H2SO4 loãng, nóng D. Cho CaC2 tác dụng với nước

Câu 5. Cho ancol etylic, axit axetic lần lượt tác dụng với Na, NaOH, Na2CO3, C2H5OH (xúc tác: H2SO4 (đặc). Số phản ứng xảy ra tối đa là: A. 5 B. 7 C. 6 D. 4

Câu 6. Hợp chất andehit có công thức: CH3-CH=CH-CH(CH3)-CHO, thuộc loại nào sau đây? A. Andehit không no, đơn chức, mạch hở B. Andehit không no, đơn chức, mạch vòng C. Andehit no, đơn chức, mạch vòng D. Andehit no, đa chức, mạch vòng

Câu 7. Công thức cấu tạo của glixerol là: A. HOCH2CHOHCH2OH B. HOCH2CH2CH2OH C. HOCH2CH2OH D. HOCH2CHOHCH3

Câu 8. Số dẫn xuất monoclo thu được khi cho 2,2-dimetylpropan tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol 1:1 là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 9. Phương pháp để sản xuất axit axetic trong công nghiệp hiện nay được biểu diễn bằng phương trình hóa học nào sau đây? A. C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O B. CH3OH + CO → CH3COOH C. 2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH D. CH3COOC2H5 + H2SO4 → CH3COOH + C2H5OH

Câu 10. Chất nào dưới phản ứng được với Cu(OH)2 A. C2H5COOH B. C2H5OH C. CH3CHO D. glixerol C3H5(OH)3

Câu 11. Cho các chất: HCHO, CH3OH, CH3CHO, CH3COOH, C6H5OH, CH3COCH3. Số chất trong dãy tác dụng được với Na sinh ra H2 là: A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 12. Cho sơ đồ phản ứng: C2H5OH → X → CH3COOH (mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng). Chất X là: A. HCHO B. C2H5CHO C. CH4 D. CH3CHO

Câu 13. Đun nóng 11,44 gam andehit axetic (CH3CHO) với dung dịch AgNO3/NH3đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 28,08 gam B. 75,6 gam C. 18,9 gam D. 56,16 gam

Câu 14. Oxi hóa ancol no đơn chức Y bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (dY/H2 = 29). Công thức cấu tạo của Y là: A. CH3-CO-CH3 B. CH3-CHOH-CH3 C. CH3CH2CH2OH D. CH3CH2CHOHCH3

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức cần dùng V lít O2 (đktc) thu được 0,4 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của V là: A. 1,08 lít B. 1,344 lít C. 2,24 lít D. 0,896 lít

Câu 16. Cho 3,6 gam axit cacboxylic no đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là: A. HCOOH B. C3H7COOH C. C2H5COOH D. CH3COOH

Câu 17. Một hỗn hợp A gồm CH3OH, C2H5OH, C6H5OH có khối lượng 28,9 gam phản ứng vừa hết với 100l dung dịch KOH 2M. Phần trăm khối lượng của C6H5OH là: A. 32,65% B. 76,89% C. 38,65% D. 65,05%

Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm số mol của X và Y trong hỗn hợp lần lượt là: A. 35% và 65% B. 75% và 25% C. 50% và 50% D. 20% và 80%

Câu 19. Để phân biệt hai dung dịch CH3CH2CH2-OH và CH2=CH-CH2OH ta dùng hóa chất nào dưới đây: A. Dung dịch AgNO3/NH3 B. Quỳ tím C. Dung dịch Brom D. Kim loại Na

Câu 20. Cho 1,88 gam phenol tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là: A. 30 ml B. 10 ml C. 20 ml D. 40 ml

Câu 21. Etanol và axit axetic đều tác dụng với: A. Na B. HCl C. Na2CO3 D. NaOH

Câu 22. Trung hòa 3,0 gam một axit cacboxylic đơn chức cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là: A. 5,1 gam B. 4,1 gam C. 4,9 gam D. 4,2 gam

Câu 23. Đốt cháy một hỗn hợp 2 ankin kế tiếp nhau, sau phản ứng thu dược 30,8 gam CO2 và 9 gam H2O. Tìm CTPT của 2 ankin A. C3H4 và C4H6 B. C2H2 và C3H4 C. C4H6 và C5H8 D. C3H4 và C4H8

Câu 24. Khi đốt cháy 1 thể tích hiđrocacbon X mạch hở cần 6 thể tích oxi, tạo ra 4 thể tích khí CO2, X cộng HCl tạo ra 1 sản phẩm duy nhất. Vậy X là: A. etylen B. but-2-en C. propen D. but-1-en

Câu 25. Thuốc thử dùng để phân biệt giữa phenol và ancol etylic là: A. dung dịch Br2 B. dung dịch NaOH C. quỳ tím D. kim loại Na

Đây là bộ đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2019 - 2020. Bao gồm 25 câu hỏi về các khái niệm và phản ứng hóa học cơ bản. Bộ đề này sẽ giúp các bạn ôn tập và kiểm tra kiến thức của mình trước kì thi quan trọng.

1