Tài liệu Ngữ pháp, bài tập động từ chỉ sự thích và ghét lớp 8 có đáp án

Tài liệu Ngữ pháp, bài tập động từ chỉ sự thích và ghét lớp 8 có đáp án là một tài liệu hữu ích giúp các học sinh lớp 8 ôn luyện ngữ pháp và...

Tài liệu Ngữ pháp, bài tập động từ chỉ sự thích và ghét lớp 8 có đáp án là một tài liệu hữu ích giúp các học sinh lớp 8 ôn luyện ngữ pháp và đạt kết quả cao trong môn Tiếng Anh. Tài liệu này cung cấp khái quát lại ngữ pháp, cấu trúc và cách dùng của động từ chỉ sự thích và ghét, kèm theo bài tập chi tiết và đáp án.

Động từ chỉ sự thích và ghét

Trước khi sử dụng một động từ chỉ sự thích hoặc ghét, chúng ta cần chú ý đến cách sử dụng danh động từ (V_ing) hoặc to V trong câu để tránh sự thay đổi quá nhiều về nghĩa. Dưới đây là một số động từ thường gặp:

 1. Động từ chỉ sự yêu, thích: love (yêu), enjoy (thích, tận hưởng), adore (thích), prefer (thích hơn), fancy (thích).

 2. Động từ chỉ sự ghét, không thích: dislike/ don’t like (không thích), hate (ghét), detest (căm ghét).

Đối với cấu trúc câu, chúng ta có các loại như sau:

 • Động từ + V_ing/ to V

 • Những động từ chỉ đi với cả danh động từ và động từ nguyên thể không thay đổi về nghĩa.

 • Những động từ chỉ đi với danh động từ.

 • Những động từ theo sau là V_ing hoặc to V nhưng có nghĩa khác nhau.

Tài liệu cũng cung cấp các bài tập ứng dụng để học sinh rèn luyện kỹ năng sử dụng động từ chỉ sự thích và ghét. Hướng dẫn cụ thể và đáp án chi tiết được cung cấp để giúp học sinh tự ôn tập và kiểm tra kiến thức.

Ngữ pháp, bài tập động từ chỉ sự thích và ghét lớp 8 có đáp án Ngữ pháp, bài tập động từ chỉ sự thích và ghét lớp 8 có đáp án

Ví dụ về cách sử dụng động từ chỉ sự thích và ghét:

 • My mom doesn’t like cooking (Mẹ tôi không thích nấu ăn).

 • Lan enjoys learning English (Lan thích học tiếng Anh).

 • I love watching TV (Tôi yêu thích xem TV).

Tài liệu cũng cung cấp các bài tập để học sinh rèn kỹ năng sử dụng động từ chỉ sự thích và ghét. Dưới đây là ví dụ về một số câu hỏi trong bài tập:

Bài 1: Hoàn thành các câu sau, sử dụng động từ đuôi -ing của các động từ cho sẵn.

 1. We enjoy going for a walk around the lake every evening.

 2. My friend Jennifer loves collecting unique things.

 3. Most of my friends don't like doing homework at the weekend.

 4. Do you like planting flowers on the balcony?

 5. I hate going outdoors in the summer. It's so hot.

 6. I don't like trying challenging sports like ice skating or surfing.

 7. My cousin David adores taking photos. He has got an expensive camera.

 8. Who dislikes watching films on TV?

 9. Does Laura hate eating noodles?

 10. My mother detests going by bus because she can be carsick.

Bài 2: Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng danh động từ (V-ing) của động từ trong ngoặc.

 1. My mother dislikes preparing the meals.

 2. Do you enjoy doing DIY in your freetime?

 3. I detest having a conversation with John.

 4. Do you think Jane prefers not socialising with other students?

 5. I don’t mind explaining the problem again.

 6. Ann fancies listening to songs of her favourite singer.

 7. My friend adores spending time with her cats.

 8. I always love trying new things when I go travelling.

 9. Mr. Smith hates driving his old car.

 10. Anne prefers not going out too late.

Tài liệu cũng bổ sung các bài tập phụ để học sinh rèn luyện và kiểm tra kiến thức.

Đây là một tài liệu hữu ích dành cho học sinh lớp 8 để ôn tập và nắm vững ngữ pháp Tiếng Anh, đặc biệt là các cấu trúc và cách sử dụng động từ chỉ sự thích và ghét.

1