Xem thêm

Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh và cách học nhớ lâu

Động từ bất quy tắc trong tiếng Anh có thể gây khó khăn cho việc học ngữ pháp. Với đến 360 từ phổ biến và hơn 600 từ được liệt kê đầy đủ, việc phân...

Động từ bất quy tắc trong tiếng Anh có thể gây khó khăn cho việc học ngữ pháp. Với đến 360 từ phổ biến và hơn 600 từ được liệt kê đầy đủ, việc phân biệt và nhớ tất cả chúng có thể là một nhiệm vụ khó khăn.

Vậy làm thế nào để nhớ và sử dụng đúng động từ bất quy tắc? Hãy cùng tìm hiểu một số mẹo học để giúp bạn áp dụng chúng vào những bài tập và bài thi của mình.

Động từ bất quy tắc là gì?

Động từ bất quy tắc là những động từ khi chuyển sang dạng quá khứ hoặc quá khứ phân từ mà không theo quy tắc chia đuôi “ed”. Điều này có nghĩa là bạn phải học thuộc những từ này và ghi nhớ cách chia động từ theo thì để tránh sai lầm trong việc sử dụng trong bài thi của mình.

Ví dụ:

 • Thì hiện tại đơn: He sees a dog.
 • Thì quá khứ đơn: He saw a dog.
 • Thì hiện tại hoàn thành: He has seen a dog.

Dưới đây là bảng động từ bất quy tắc đầy đủ để bạn tham khảo và tải về:

Bảng động từ bất quy tắc Caption: Bảng động từ bất quy tắc

Cách nhớ động từ bất quy tắc

Nhớ hết tất cả các động từ bất quy tắc có thể khá khó khăn. Dưới đây là một số mẹo mà bạn có thể áp dụng để học và nhớ dễ dàng hơn.

1. Chép lại bằng tay

Việc chép lại các động từ bất quy tắc khi bạn học lần đầu sẽ giúp bạn ghi nhớ tốt hơn. Bạn có thể sử dụng một quyển sách chứa 360 động từ bất quy tắc thông dụng và chép lại tất cả các từ đó. Việc chép lại và viết ra giấy sẽ giúp bạn ghi nhớ lâu hơn.

2. Phân nhóm

Phân nhóm các động từ bất quy tắc là một cách học hiệu quả để dễ nhớ. Bạn có thể nhóm các từ theo cách chung của chúng như động từ có V1 tận cùng là "ed" thì V2, V3 là "d", hoặc động từ có V1 tận cùng là "ay" thì V2, V3 là "aid".

Dưới đây là một số nhóm bạn có thể tham khảo:

 • Động từ có V1 tận cùng là "ed" thì V2, V3 là "d":

  • Ví dụ: cried, worked, stopped
 • Động từ có V1 tận cùng là "ay" thì V2, V3 là "aid":

  • Ví dụ: say, laid
 • Động từ có V1 tận cùng là "d" thì V2, V3 là "t":

  • Ví dụ: bend, sent
 • Động từ có V1 tận cùng là "ow" thì V2 là "ew", V3 là "own":

  • Ví dụ: know, blew, grew
 • Động từ có V1 tận cùng là "ear" thì V2 là "ore", V3 là "orn":

  • Ví dụ: bear, tore

3. Sử dụng ứng dụng di động

Hiện nay, có nhiều ứng dụng miễn phí trên điện thoại di động giúp bạn học và nhớ các động từ bất quy tắc một cách dễ dàng. Một trong những ứng dụng tiêu biểu là "Irregular Verbs Words" cho phép bạn học qua các bài học và trò chơi. Bạn có thể tìm và tải ứng dụng này từ CH Play hoặc Appstore.

4. Học qua bài hát

Học qua bài hát là một cách thú vị để nhớ các từ vựng và ngữ pháp. Có nhiều bài hát sử dụng động từ bất quy tắc. Bạn có thể tìm kiếm trên Youtube với từ khóa "Irregular verbs songs" để tìm những bài hát phù hợp với giới hạn từ vựng của mình.

5. Học qua trò chơi

Một số trò chơi trực tuyến cung cấp các bài học và trò chơi giúp bạn ôn tập các động từ bất quy tắc. Bạn có thể tham gia vào các trò chơi "Jeopardy" hoặc hỏi đáp qua British Council để kiểm tra kiến thức của mình và ghi nhớ từ vựng một cách hiệu quả.

Dưới đây là một số câu hỏi và bài tập để bạn ôn tập động từ bất quy tắc:

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào mỗi câu sau:

 1. After I____ lunch, I looked for my bag. A. having had B. had had C. have has D. have had

 2. By the end of next year, George____ English for 2 years. A. will have learned B. will learn C. has leaned D. would learn

 3. The man got out of the car,___ round to the back and opened the boot. A. walking B. walked C. walks D. walk

 4. He ____of becoming a pilot ever since he was a young boy. A. dreaming B. has been dreaming C. was dreaming D. had been dreaming

 5. I haven’t come____ any ideas for the gala dinner. A. upon B. with C. up with D. into

 6. He will take the dog out for a walk as soon as he ____ dinner. A. finish B. will have finished C. will finish D. finishes

 7. After World War I, Hollywood emerged ____the movie capital of the world. A. as B. such as C. alike D. as

 8. Working too late at night may _____in fatigue. A. lead B. result C. consequent D. make

 9. She's at her best when she____ big decisions. A. is making B. makes C. had made D. will make

 10. We____ next vacation in London. A. spend B. are spending C. will be spend D. are going to spend

 11. Robert____ tomorrow morning on the 10:30 train. A. arrived B. is arriving C. has arrived D. would arrive

 12. Mike____ one hour ago. A. phoned B. was phoning C. had phoned D. has phoned

 13. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to play. A. try B. tried C. have tried D. am trying

 14. Since ___, I have heard nothing from him. A. he had left B. he left C. he has left D. he was left

 15. The police should take __soon, or there will be a riot. A. part in B. function C. action D. place

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa chúng

Đoạn văn sau có 5 lỗi sai. Hãy tìm và sửa chúng.

"I’m going to tell you about someone who has influence my life in an important way. This person is actually my father. I am 20 years old so of course I have known him for 20 years as he’s my father. We still live together, along with my mother, my older brother and younger sister.

One of his best qualities is that he’s get a lot of drive and is ambitious, which means that he’s achieved a lot in his life. He started out working for a building company but he took it on himself to get professionally qualified. In the evening he started take classes to qualify as a surveyor. This took him many years but eventually he got there and started working for the same company as one of their surveyors. But he did really well as he eventually became a senior partner in the business, and then just a few years ago he sets up his own business with one of the other partners. So now he has his own company and they employ about fifteen other people. So I’m really proud of what he did with this. But he’s also very humble, another great quality. Even though he’s achieved so much he doesn’t brag or boasts about anything. He’s also quite laid back and doesn’t stress too much about life."

Exercise 3: Tạo IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh

Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc để tạo thành một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

"The graph below shows the pollution levels in London between 1600 and 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The graph (1-show)pollution levels in London between 1600 and 2000. It measures smoke and sulphur dioxide in micrograms per cubic metre. According to the information, the levels of both pollutants (2-form) a similar pattern during this period, but there were always higher levels of sulphur dioxide than smoke in the atmosphere.

In 1600, pollution levels (3-be)_____ low, but over the next hundred years, the levels of sulphur dioxide rose to 700 micrograms per cubic metre, while the levels of smoke rose gradually to about 200 micrograms per cubic metre. Over the next two hundred years the levels of sulphur dioxide continued to increase, although there was some fluctuation in this trend.

They (4-reach)_____a peak in 1850. Smoke levels increased a little more sharply during this time and peaked in 1900 at about 500 micrograms. During the 20th century, the levels of both pollutants (5-fall)____ dramatically, though there was a great deal of fluctuation within this fall.

Clearly air pollution was a bigger problem in London in the early 20th century than it is now."

Đáp án:

Exercise 1:

 1. B
 2. A
 3. B
 4. B
 5. C
 6. D
 7. A
 8. B
 9. B
 10. D
 11. B
 12. A
 13. C
 14. B
 15. C

Exercise 2:

"I’m going to tell you about someone who has influenced my life in an important way. This person is actually my father. I am 20 years old so of course I have known him for 20 years as he’s my father. We still live together, along with my mother, my older brother and younger sister.

One of his best qualities is that he has a lot of drive and is ambitious, which means that he’s achieved a lot in his life. He started out working for a building company but he took it upon himself to get professionally qualified. In the evening he started taking classes to qualify as a surveyor. This took him many years but eventually he got there and started working for the same company as one of their surveyors. But he did really well as he eventually became a senior partner in the business, and then just a few years ago he set up his own business with one of the other partners. So now he has his own company and they employ about fifteen other people. So I’m really proud of what he did with this. But he’s also very humble, another great quality. Even though he’s achieved so much he doesn’t brag or boast about anything. He’s also quite laid back and doesn’t stress too much about life."

Exercise 3:

"The graph below shows pollution levels in London between 1600 and 2000. It measures smoke and sulphur dioxide in micrograms per cubic metre. According to the information, the levels of both pollutants formed a similar pattern during this period, but there were always higher levels of sulphur dioxide than smoke in the atmosphere.

In 1600, pollution levels were low, but over the next hundred years, the levels of sulphur dioxide rose to 700 micrograms per cubic metre, while the levels of smoke rose gradually to about 200 micrograms per cubic metre. Over the next two hundred years the levels of sulphur dioxide continued to increase, although there was some fluctuation in this trend.

They reached a peak in 1850. Smoke levels increased a little more sharply during this time and peaked in 1900 at about 500 micrograms. During the 20th century, the levels of both pollutants fell dramatically, though there was a great deal of fluctuation within this fall.

Clearly air pollution was a bigger problem in London in the early 20th century than it is now."

Trên đây là một số lưu ý và mẹo học về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh. Động từ bất quy tắc có vai trò quan trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Việc học và nhớ tốt các từ này sẽ giúp bạn ghi điểm cao trong các kỳ thi và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin.

1