Bài tập trắc nghiệm câu Ước Wish sentences

Câu ước và cách sử dụng Câu ước, hay còn được gọi là "Wish sentences" trong tiếng Anh, có một số đặc điểm tương tự câu điều kiện. Câu ước cho tương lai sử dụng...

Thi thử THPT QG môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng lần 1 năm 2018

Câu ước và cách sử dụng

Câu ước, hay còn được gọi là "Wish sentences" trong tiếng Anh, có một số đặc điểm tương tự câu điều kiện. Câu ước cho tương lai sử dụng công thức tương tự câu điều kiện loại 2, câu ước cho hiện tại sử dụng công thức tương tự mệnh đề if trong câu điều kiện loại 2, và câu ước cho quá khứ sử dụng công thức tương tự mệnh đề if trong câu điều kiện loại 3. Trước khi làm bài tập, hãy xem lại công thức để áp dụng tốt hơn nhé!

Ước cho Tương lai

Công thức: S + WISH + S + would/ could + V bare-infinitive

Ví dụ 1: Chúng tôi ước rằng bạn có thể đến dự buổi tiệc tối nay. (= Bạn không thể đến.)

Ví dụ 2: Mary ước rằng cô ấy sẽ đi cùng chúng tôi. (= Cô ấy sẽ không đi cùng chúng tôi.)

Ước cho Hiện tại

Công thức: S + WISH + S + V-2/-ed/ were

Ví dụ 3: Tôi ước rằng mình có đủ thời gian để hoàn thành bài tập về nhà. (= Tôi không có đủ thời gian.)

Ví dụ 4: Anh ta ước rằng mình giàu có. (= Anh ta không giàu có.)

Ước cho Quá khứ

Công thức: S + WISH + S + had + V-3/-ed

Ví dụ 5: Tôi ước rằng mình đã đi xem phim tối qua. (= Tôi không đi xem phim.)

Ví dụ 6: Cô ấy ước rằng cô ấy đã ở đây hôm qua. (= Cô ấy không ở đây hôm qua.)

Lưu ý:

 1. Không sử dụng WILL sau WISH.
 2. Ngoài ra, WISH còn có thể sử dụng như một Động từ thường: WISH + TO infinitive

Ví dụ 7: Anh ấy muốn về nhà ngay bây giờ. (WISH = WANT = WOULD LIKE)

Bài tập

 1. I wish I ___ speak Spanish. A. should B. could C. can D. will

 2. My sister wishes she ___ to play the piano when she was young. A. learnt B. would learn C. had learnt D. would have learnt

 3. I wish someone ___ to help me with that word tomorrow. A. offer B. offered C. would offer D. had offered

 4. I wish I ___ there for my holiday year. I didn’t enjoy it. A. didn’t go B. hadn’t gone C. wouldn’t go D. would rather go

 5. He wishes he ___ the examination last month. A. didn’t fail B. hadn’t failed C. weren’t failing D. couldn’t have failed

 6. I wish he ___ to me more often. A. writes B. wrote C. have written D. is writing

 7. I wish he ___ more time now to help you with your lesson. A. have B. had C. would have D. had had

 8. I wish I ___ psychology when I was a college student. A. had studied B. would study C. studied D. study

 9. If only I ___ play the guitar as well as you. A. would B. should C. could D. might

 10. I wish I ___ my letter of application earlier. A. wrote B. had written C. could write D. should write

 11. He spent only three years in college. He wishes he ___. A. had finished B. finished C. will have finished D. will finish

 12. He won’t apologize for breaking it. I wish ___. A. he would B. he did C. he didn’t D. he will

 13. My friend won’t lend me his car. I wish ___. A. He lent me his car B. He didn’t lend me his car C. he would lend me his car D. he will lend me his car

 14. My mother isn’t free today. I wish ___. A. my mother is free today B. my mother won’t be busy today C. my mother would be free today D. my mother were free today

 15. I’m afraid our team will lose the game today. I wish ___. A. our team won the game today B. our team would win the game today C. our team had won the game today D. our team didn’t lose the game today

 16. It wasn’t fine yesterday. I wish ___. A. it was fine yesterday B. it would be fine yesterday C. it will be fine yesterday D. it had been fine yesterday

 17. My friends didn’t take part in the game. I wish ___. A. My friends took part in the game B. My friends had taken part in the game C. My friends would take part in the game D. My friends did take part in the game

 18. My sister can’t speak Vietnamese. A. I wish my sister to speak Vietnamese B. I wish my sister could speak Vietnamese C. Speaking Vietnamese is a wish D. My sister wishes to be spoken Vietnamese

 19. It’s a pity. I can’t play chess. A. I wish I can play chess B. I wish I could played chess C. I wish I play chess D. I wish I could play chess

 20. Lan didn’t apply for the job in the library and regrets it now. A. Lan wishes she had applied for in the library B. Lan wishes she have applied for the job in the library C. Lan wishes she has applied for the job in the library D. Lan wishes she applies for the job in the library

Link tải tài liệu file WORD: CLICK HERE TO DOWNLOAD

1