Xem thêm

Bài tập so sánh trong tiếng Anh: Luyện tập kèm đáp án

Cùng nhau luyện tập và nắm vững kiến thức về so sánh trong tiếng Anh qua bài tập dưới đây. Bài tập sẽ giúp bạn hiểu rõ các cấu trúc so sánh và rèn kỹ...

Cùng nhau luyện tập và nắm vững kiến thức về so sánh trong tiếng Anh qua bài tập dưới đây. Bài tập sẽ giúp bạn hiểu rõ các cấu trúc so sánh và rèn kỹ năng sử dụng chúng một cách chính xác.

So sánh hơn (comparative)

So sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn

Cấu trúc: S + V + adj/adv-er + than + Object/ Noun/ Pronoun (trong đó tính từ/trạng từ ngắn sẽ thêm đuôi "er")

Tuy nhiên, trong cấu trúc này có các trường hợp đặc biệt:

 • TH1: Nếu tính từ/trạng từ ngắn đó tận cùng bằng đuôi "y" thì đổi thành "i" rồi thêm đuôi "er". Ví dụ: tính từ "heavy" tận cùng bằng đuôi "y" nên ta đổi thành "i" rồi thêm đuôi "er" - heavier

 • TH2: Nếu trước phụ âm cuối của từ là một nguyên âm thì gấp đôi phụ âm cuối của từ sau đó thêm "er". Ví dụ: tính từ "big" có phụ âm cuối là "g", trước nó là nguyên âm "i" nên gấp đôi phụ âm "g" sau đó thêm "er" - bigger

Ví dụ:

 • Tòa nhà Landmark 81 cao hơn tòa nhà Lotte ở Hà Nội.
 • Anh ấy thường học nhiều hơn chị cô ấy.

So sánh hơn với tính từ/trạng từ dài

Cấu trúc: S + V + more + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun (tức không cần biến đổi thể của tính từ/trạng từ mà chỉ cần thêm "more than")

Ví dụ:

 • Tom thông minh hơn Peter.
 • Thứ này còn hữu dụng thứ mà cậu vừa mua.

So sánh nhất (superlative)

So sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn

Cấu trúc: S + V + the + adj/adv-est + than + Object/ Noun/ Pronoun Adj/adv là tính từ/ngắn thêm đuôi "est". Ngoài ra, với tính từ và trạng từ ngắn còn có các trường hợp đặc biệt khác:

 • TH1: Nếu tính từ/trạng từ ngắn đó kết thúc bằng đuôi "y" thì đổi thành "i" rồi thêm đuôi "est". Ví dụ: tính từ "heavy" tận cùng bằng đuôi "y" nên ta đổi thành "i" rồi thêm đuôi "est" - heaviest

 • TH2: Nếu trước phụ âm cuối là một nguyên âm thì gấp đôi phụ âm cuối của từ sau đó thêm "est". Ví dụ: tính từ "big" có phụ âm cuối là "g", trước nó là nguyên âm "i" nên gấp đôi phụ âm "g" sau đó thêm "est" - biggest

Ví dụ:

 • Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Việt Nam.
 • Anh ấy là người chạy nhanh nhất lớp.

So sánh nhất với tính từ/trạng từ dài

Cấu trúc: S + V + the most + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun (tức không cần biến đổi thể của tính từ/trạng từ dài mà chỉ cần thêm "the most" trước đó)

Ví dụ:

 • Peter là người thông minh nhất lớp.
 • Cô gái đẹp nhất trường là Kim.

So sánh bội số (so sánh gấp nhiều lần)

Cấu trúc so sánh gấp đôi:

 • S + V + twice as adj/adv as + Noun/Pronoun

Cấu trúc so sánh gấp nhiều lần:

 • S + V + multiple numbers as + much/many/adj/adv + Noun + as + Noun/Pronoun

Lưu ý: Danh từ đếm được đi với "many", danh từ không đếm được đi với "much".

Ví dụ:

 • John có gấp đôi tiền so với tôi.
 • Con gấu bông đó đắt gấp 10 lần so với con của tôi.

Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án đúng

a) Travelling by scooters is ___ than travelling by bike. A. faster B. more fast C. many faster D. fast

b) Honestly, I feel ___ than I did. A. more good B. better C. good D. the most

c) Can you repeat the sentence ___? A. more clear B. clear C. more clearly D. the clearest

d) Peter is ___ person in his class A. the smartest B. smartest C. smart D. smarter than

e) My dad speaks English ___ than I do. A. fluently B. most fluently C. more fluently D. more fluent

f) Kim is ___ person I have ever met. A. the nice B. nice C. nicer D. the nicest

g) I'm ___ person in my family. A. the old B. old C. oldest D. the oldest

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

a) Tom is the most intelligent in my class. → (No one) _____ .

b) Pork is cheaper than beef and chicken. → (more expensive) ____ .

c) Listening to Professor is much harder to understand than my tutor. → (easier) ____ .

d) Wow! This is the fastest car I have ever driven. → (faster) ____ .

e) This castle is the oldest building here. → (as old as) __ .

f) I am shorter than anyone in the class. → (shortest) ____ .

Bài 3:

a) If you eat more, you can be fatter. → The more _____ .

b) If you buy a more expensive house, you can get a better life. → The more _____ .

c) If you play more games, you can get tired. → The more _____ .

d) If you speak too much, people will feel tired of listening. → The more _____ .

e) If you walk long distance, you can get exhausted. → The longer _____ .

f) If you read more, you can get more knowledge. → The more _____ .

Đáp án:

Bài 1: a) A. faster b) B. better c) C. more clearly d) A. the smartest e) C. more fluently f) D. the nicest g) D. the oldest

Bài 2: a) No one in my class is more intelligent than Tom. b) Beef and chicken are more expensive than pork. c) Listening to my tutor is easier to understand than listening to Professor. d) There isn't any car faster than this one. e) There isn't any building as old as this castle. f) I'm the shortest in my class.

Bài 3: a) The more you eat, the fatter you become. b) The more expensive house you buy, the better life you get. c) The more you play, the more tired you can get. d) The more you speak, the more people will get tired of listening. e) The longer distance you walk, the more exhausted you can get. f) The more you read, the more knowledge you can get.

Tổng kết: Bài viết trên cung cấp kiến thức ngữ pháp cơ bản về cấu trúc so sánh và các bài tập cụ thể. Hy vọng bạn đã nắm bắt được những kiến thức này và có thể áp dụng vào việc học tiếng Anh một cách hiệu quả.

Đọc thêm: Phân biệt tính từ ngắn và tính từ dài trong tiếng Anh

Tài liệu tham khảo: Comparison: adjectives (bigger, biggest, more interesting). Cambridge Dictionary, Translations and Thesaurus link

1