Xem thêm

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

Câu điều kiện loại 2 là một khái niệm ngữ pháp cơ bản và không kém phần quan trọng trong quá trình học tiếng Anh. Để hiểu rõ về cấu trúc và cách sử dụng...

câu điều kiện loại 2 là một khái niệm ngữ pháp cơ bản và không kém phần quan trọng trong quá trình học tiếng Anh. Để hiểu rõ về cấu trúc và cách sử dụng câu điều kiện loại 2, chúng ta hãy thực hành các bài tập câu điều kiện loại 2 dưới đây, đồng thời có đáp án đi kèm, mà Langmaster đã tổng hợp.

1. Tóm tắt kiến thức về câu điều kiện loại 2

1.1 Cấu trúc

Câu điều kiện loại 2 là dạng câu điều kiện mô tả tình huống không thật trong hiện tại. cấu trúc câu điều kiện loại 2 bao gồm một mệnh đề "if" và một mệnh đề chính theo cấu trúc sau:

If + S + V-ed/cột 2, S + would/ could/ might (not) + V-inf + O

Ví dụ:

 • If you had more time, you could finish this job on time. (Nếu có nhiều thời gian hơn, bạn đã có thể hoàn thành công việc đó đúng hạn.)
 • Susan would get a high mark if she studied hard before the exam. (Susan đã có thể đạt điểm cao nếu cô ấy chăm chỉ học trước kỳ thi.)

Lưu ý: Đối với động từ "tobe" trong mệnh đề "if", chúng ta sẽ chia ở thể bàng thái cách, tức là "to be" -> "were" đối với tất cả mọi chủ ngữ.

Ví dụ: I wouldn’t go out with him if I were you. (Tôi sẽ không đi chơi với anh ta nếu tôi là bạn.)

1.2 Cách dùng

 • Dùng để diễn tả một hành động/ sự việc không thể xảy ra trong tình huống hiện tại. Ví dụ: If Kathy bought food for dinner, her mom wouldn’t get angry. (Nếu Kathy mua thức ăn cho bữa tối, mẹ cô ấy đã không nổi giận. -> Sự thật là hiện tại mẹ Kathy đã bực mình vì con gái đã không mua đồ ăn tối.)
 • Dùng để khuyên nhủ ai đó. Ví dụ: If I were you, I wouldn’t tell her about this news. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không kể cho cô ấy nghe tin này.)
 • Dùng để thể hiện sự trái ngược với khả năng hiện tại của bản thân. Ví dụ: If Kai had enough money, he could travel around the world this year. (Nếu Kai có đủ tiền, anh ấy đã có thể du lịch vòng quanh thế giới trong năm nay. -> Sự thật là Kai hiện tại không có khả năng đi du lịch khắp thế giới.)

2. Tổng hợp các bài tập câu điều kiện loại 2 kèm đáp án

Bài tập 1. Điền dạng đúng của các câu điều kiện loại 2 sau

 1. If I were, you would buy flowers to give her.
 2. If my grandfather were, he would travel to Japan.
 3. If you agreed, to tag along with me, I wouldn’t be upset.
 4. If Sarah earned, she would pay off all of the debts.
 5. He would be extremely happy if his girlfriend accepted his proposal.
 6. Would you buy a house if you lived in Vietnam?
 7. If Tung and Long were, older, they would play in our football team.
 8. If Jackson were, my friend, I would invite him to my birthday party.
 9. If Nam got, more pocket money, he would ask Hong out for dinner.
 10. If they won, the lottery, they would fly to Osaka.
 11. If I met, Black Pink, I would ask for their autograph.
 12. Johnson wouldn’t feel lonely all the time if he lived with others.
 13. My dad would be healthier if he didn’t smoke.
 14. It would be great if she trusted me.
 15. If I didn’t speak, Chinese, would you understand me?
 16. If we won, the prize, we would travel to visit Eiffel Tower.
 17. If my father had, a high-paying job, my family would be better a lot.
 18. You would have a good job promotion if you got an IELTS degree.
 19. Her family would be on holiday if the weather wasn’t too cold.
 20. If I were, you, I would take a course at that language center.
 21. If your sister watered, her plants regularly, they wouldn’t die so easily.
 22. If my brother got, up early, he wouldn’t get stuck in traffic jams.
 23. Karik wouldn’t have dark circles under his eyes if he went to bed at 10 p.m every day.
 24. We wouldn’t be late again if we didn’t travel by bus.
 25. If you ate, more, you would gain the weight.
 26. If I were, you, I would meet him at a coffee shop.
 27. They would see each other often if they lived closer.
 28. If it didn’t rain, Jimmy would go to work on time.
 29. If I were, more careful, I wouldn’t make that stupid mistake.
 30. My parents would feel less stressed if they knew how to balance life and work.

Bài tập 2. Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau

 1. A
 2. A
 3. A
 4. C
 5. B
 6. A
 7. A
 8. C
 9. A
 10. C
 11. C
 12. B
 13. A
 14. B
 15. C

Bài tập 3. Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau

 1. Loren won’t be lost if he buys a city map.
 2. If Sam talked about her problems, she would feel much better.
 3. If they borrowed books from libraries early, they would save more money.
 4. If I were you, I would go to the party with Jean.
 5. If I meet BTS, I will take a picture with them.
 6. I would feel delighted if I went out with you.

Bài tập 4: Bài tập câu điều kiện loại 2 viết lại câu

 1. If my boss let me take a rest, I wouldn't feel exhausted now.
 2. If this car didn't waste too much money, I would buy it for you.
 3. If the weather were good today, we could go out for a walk.
 4. If they told her the truth, she wouldn't be upset now.
 5. If I knew Ronald's address, I could send him the party invitation.

Hy vọng với các bài tập câu điều kiện loại 2 trên, bạn đã nắm vững điểm ngữ pháp này và có thể áp dụng trong cả giao tiếp và thi cử.

1