5 Bài Đọc Luyện Phát Âm Tiếng Anh Được Biên Soạn Bởi GV Tiếng Anh Số 1 Thế Giới

Bạn đang muốn tìm kiếm những bài đọc luyện phát âm tiếng Anh dễ hiểu, đơn giản, có phiên âm để cải thiện khả năng phát âm và giao tiếp tiếng Anh của mình? Đừng...

Bạn đang muốn tìm kiếm những bài đọc luyện phát âm tiếng Anh dễ hiểu, đơn giản, có phiên âm để cải thiện khả năng phát âm và giao tiếp tiếng Anh của mình? Đừng bỏ lỡ 5 bài đọc được biên soạn bởi giáo viên tiếng Anh số 1 Thế Giới A.J. Hoge dưới đây để bắt đầu ngay thôi nào!

Bài Đọc Số 1: Luyện Tập Đọc Chuẩn

Luyện tập đọc chuẩn đoạn văn dưới đây và nhớ áp dụng nguyên tắc "Nghe - Nói - Song Hành" nhé:

Tôi là một người nói tiếng Anh giỏi. Tôi tuân thủ phương pháp huấn luyện tiếng Anh dễ dàng trong năm ngày. Mỗi ngày, tôi cải thiện phát âm tiếng Anh của mình. Mỗi ngày, tôi sử dụng phương pháp phát âm tiếng Anh dễ dàng. Tôi luyện tập mỗi bài ít nhất trong năm ngày.

Ngày thứ nhất, tôi xem video bài học. Tôi luyện tập các kỹ năng và ghi chú. Sau đó, tôi nghe bản ghi âm huấn luyện hoặc đoạn văn. Tôi lắng nghe rất kỹ. Tôi cố gắng nghe chính xác tất cả các âm thanh. Tôi cũng nghe nhịp điệu, tốc độ và ngữ điệu. Tôi lắng nghe cẩn thận ít nhất năm lần.

Ngày thứ hai, tôi nghe lại bản ghi âm huấn luyện. Tôi tạm dừng sau mỗi câu và nháy ngón tay theo người nói. Tôi nói to và cố gắng nghe âm thanh hoàn toàn giống như bản ghi âm. Tôi làm điều này năm lần hoặc hơn.

Ngày thứ ba, tôi đọc đoạn văn huấn luyện lại to với giọng mạnh. Tôi ghi âm bản thân. Sau đó, tôi so sánh bản ghi của mình với phát âm của AJ. Tôi nhận ra điểm khác biệt trong phát âm của mình so với AJ. Tôi làm điều này năm lần hoặc hơn.

Ngày thứ tư và thứ năm, tôi theo dõi bản ghi âm huấn luyện. Trong quá trình nghe bản ghi âm, tôi nói to. Tôi cố gắng nói cùng lúc với AJ và sao chép chính xác phát âm của AJ. Tôi nói to và đi bộ trong quá trình theo dõi mỗi khi có thể. Tôi làm kỹ thuật này ít nhất năm lần mỗi ngày. Càng nhiều càng tốt.

Cuối cùng, vào ngày hôm sau, tôi sẵn sàng cho một bài mới. Tôi bắt đầu bài mới vào ngày thứ nhất. Tôi xem video bài học và ghi chú. Sau đó, tôi nghe bản ghi âm huấn luyện mới cẩn thận. Phát âm của tôi đang cải thiện.

Hãy Phát Âm Từng Câu Một Theo Phiên Âm Dưới Đây:

Tôi là một người nói tiếng Anh giỏi. Tôi tuân thủ phương pháp huấn luyện tiếng Anh dễ dàng trong năm ngày.
/ 'arəm ən 'eksələntigif 'spiškər 'ar fa:lau di 'efətləs'ıngliſfaiv der 'tremniy 'medəd. /

Mỗi ngày, tôi cải thiện phát âm tiếng Anh của mình.
/ 'evri der 'a im'pru:v mai 'inglif prənansi'eiſn. /

Mỗi ngày, tôi sử dụng phương pháp phát âm tiếng Anh dễ dàng.
/ 'evri dei 'a 'jusz ði 'efətləs'ıŋgliſ pra,nansı'eifn 'me@əd. /

Tôi luyện tập mỗi bài ít nhất trong năm ngày.
/ 'ai 'præktis 'evri 'ju:nit fər ət list faiv deiz. /

Ngày thứ nhất, tôi xem video bài học. Tôi luyện tập các kỹ năng và ghi chú.
/ a:n der wan 'ar wpt də 'lesn 'vidiəv | 'ai 'præktis də skılz ənd teik nəvts. /

Sau đó, tôi nghe bản ghi âm huấn luyện hoặc đoạn văn. Tôi lắng nghe rất kỹ.
/ den 'an 'lisn tə də 'treinız 'ɔ:diəv fə də 'ju: nit. / 'ai 'lisn 'veri 'kerfəli | 'ai trai tə hır :l de 'saundz 1g'zæktli. /

Tôi cũng nghe nhịp điệu, tốc độ và ngữ điệu. Tôi lắng nghe cẩn thận ít nhất năm lần.
/ 'ai 'ɔ:lsəv 'lisn tə da 'riðəm spird |ənd tə'neiſn l 'an 'lisn 'keəfəli ət list farv 'taimz. /

Ngày thứ hai, tôi nghe lại bản ghi âm huấn luyện. Tôi tạm dừng sau mỗi câu và nháy ngón tay theo người nói.
/ a:n der tu: '. 'lisn tə də 'seim 'tremnın 'a:di,au a'gen. / 'ai 'pɔ:z 'æftər 'evri 'sentənsənd 'ka:pi ðə 'spirkər. /

Tôi nói to và cố gắng nghe âm thanh hoàn toàn giống như bản ghi âm. Tôi làm điều này năm lần hoặc hơn.
/ 'ai 'spi:k 'laudli ənd 'trai tə 'saund ig'zæktli 'laik ði 'a:di, au l'ai də dis 'faiv 'taimzo:r 'mɔr. /

Ngày thứ ba, tôi đọc đoạn văn huấn luyện lại to với giọng mạnh. Tôi ghi âm bản thân.
/ a:n der 'Ori: 'ai rid ðə 'tekst fər də 'treiniŋ 'a:di,əv 'aut 'laud wið ə 'stroy.vos. / 'ai ri'kɔ:rd mar'self. /

Sau đó, tôi so sánh bản ghi của mình với phát âm của AJ. Tôi nhận ra điểm khác biệt trong phát âm của mình so với AJ. Tôi làm điều này năm lần hoặc hơn.
/ den 'ai kəm'per 'mar rı'közr.dıŋ tə er dzeiza də ðis 'faiv 'taimz or 'mɔ:r. /

Ngày thứ tư và thứ năm, tôi theo dõi bản ghi âm huấn luyện. Trong quá trình nghe bản ghi âm, tôi nói to.
/ a:n 'deiz 'forr and 'faiv | 'ai træk də 'tremniy 'a:di əd. / 'ai 'spi:k 'aut 'laud. /

Tôi cố gắng nói cùng lúc với AJ và sao chép chính xác phát âm của AJ. Tôi nói to và đi bộ trong quá trình theo dõi mỗi khi có thể. Tôi làm kỹ thuật này ít nhất năm lần mỗi ngày. Càng nhiều càng tốt.
/ 'a 'trai tə'spi:kət li'ka:pi er dzelzz | 'wail 'lısnın tə ði 'a:di, əv | 'ai 'spi:k 'aut 'laud | 'a 'trai tə's da 'serm 'taim əz er dzerz and 'artrar tə ig'zækt-li 'ka pierda prə,nansi'erſn. / 'ai 'spi:k 'laudliənd 'wa:k'wail'du:ız 'trækiŋ wen'evər'pa:səbl. /

Cuối cùng, vào ngày hôm sau, tôi sẵn sàng cho một bài mới. Tôi bắt đầu bài mới vào ngày thứ nhất. Tôi xem video bài học và ghi chú. Sau đó, tôi nghe bản ghi âm huấn luyện mới cẩn thận. Phát âm của tôi đang cải thiện.
/ 'fainali da 'nekst 'der'ai əm 'redi fər ə 'nu: 'južnit. / 'ai 'sta:rtſ ðə 'nekst 'ju:nit a:n 'dei wan'ai 'wartſ ðə 'lesn 'vidiau ənd terk nauts. / ðen 'ai 'lisn tə də'nu: 'treiniŋ'a:di əw 'kerfəlil'mai pre nansie izm'pru:viŋ. /

## Bài Đọc Số 2: Rhythm

Chúng ta cùng nghe và luyện tập "Rhythm" với thầy AJ qua đoạn văn đầy động lực và khi nghe chúng ta cùng để ý để đến Nhịp điệu của mỗi câu. Nhớ áp dụng nguyên tắc chung: "Nghe - Dừng - Bắt chước - Theo bóng" nhé!

Tôi là một người nói tiếng Anh mạnh mẽ. Mỗi ngày, phát âm của tôi đang cải thiện. Mỗi ngày, tôi đang gần hơn với một giọng Mỹ hoàn hảo. Trên thực tế, tôi thích cường điệu giọng Mỹ của mình. Tôi làm cho giọng Mỹ của mình trở nên rất mạnh mẽ. Cải thiện giọng của tôi giống như một trò chơi. Tôi giả vờ mình là một diễn viên đang đóng một nhân vật Mỹ. Khi sao chép nhịp điệu của AJ, tôi sử dụng giọng to, mạnh và thậm chí sử dụng cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt của AJ. Tôi rất phấn khích với sự cải thiện của mình vì khi người khác nghe giọng Mỹ rõ ràng tuyệt vời của tôi, tôi nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Bây giờ, tôi đang có rất nhiều niềm vui trong việc cải thiện phát âm của mình.


### Hãy Phát Âm Từng Câu Một Theo Phiên Âm Dưới Đây:

Tôi là một người nói tiếng Anh mạnh mẽ. Mỗi ngày, phát âm của tôi đang cải thiện. / 'l’ai əm ə 'paverfl 'ın.gliſ’spi:kər. 'evri 'der 'mai prə,nansi’eiſn Iz imprurvin. /

Mỗi ngày, tôi đang gần hơn với một giọng Mỹ hoàn hảo. / 'evri 'der, 'ar əm 'klouzz.r tə ə 'p3:rfikt a'merikon 'aksent. /

Trên thực tế, tôi thích cường điệu giọng Mỹ của mình. / in 'fækt, 'ar 'ləv tə ig'zædzərert 'mai a'merikən 'æksent. /

Tôi làm cho giọng Mỹ của mình trở nên rất mạnh mẽ. / 'im'pru:viŋ 'mar 'æksent iz 'laik ə 'germ.'ai pritend ðæt 'ai am ən 'æktər 'hu: iz 'pleri, ən a'merikən 'kærəktər. /

Cải thiện giọng của tôi giống như một trò chơi. / ‘ai ‘sta:rt da ‘nekst ‘ju:nit a:n ‘dei wan’ai ‘wartſ ðə ‘lesn ‘vidiau ənd ‘ai’meik ‘mai a merrkon ‘eksent su:por’strp. /

Tôi giả vờ mình là một diễn viên đang đóng một nhân vật Mỹ. / /‘ai ‘sta:rt da ‘nekst ‘ju:nit a:n ‘dei wan’ai ‘wartſ ðə ‘lesn ‘vidiau ənd ‘ai’meik ‘mai a merrkon ‘eksent su:por’strp. /

Khi sao chép nhịp điệu của AJ, tôi sử dụng giọng to, mạnh và thậm chí sử dụng cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt của AJ. / ‘ǝz ‘ai ‘ka:pi ei dzeiz ‘riðəm, ‘ai ‘ju:z ə ‘laud, ‘strpŋ vois, and all ‘i:vn ‘ju:s hız ‘dgestſərz ənd ‘feifl ik’spreſnz. /

Tôi rất phấn khích với sự cải thiện của mình vì khi người khác nghe giọng Mỹ rõ ràng tuyệt vời của tôi, tôi nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. / /’ai əm ik’saitəd ə’baut ‘mai im’pru.vmənt bi’koz ‘ai ‘get me It’spekt’wen ‘pi:pl’hır ‘mai fæn’tæstikli ‘klır ‘merıkən ‘æksen. /

Bây giờ, tôi đang có rất nhiều niềm vui trong việc cải thiện phát âm của mình. / ’aim’haviy a’la:t əv ‘fən m’pru:viŋ ‘mai prənansi’eijn nerə,nansi’eifn ‘nav. /


## Bài Đọc Số 3: Luyện Tập Đọc Chuẩn

Luyện tập đọc chuẩn đoạn văn dưới đây và nhớ áp dụng theo nguyên tắc chung: "Nghe - Dừng - Bắt chước - Theo bóng" nhé!

Hãy nhớ, vào ngày thứ nhất, lắng nghe cẩn thận phát âm năm lần hoặc hơn.

Ngày thứ hai, tôi tạm dừng sau mỗi câu và sao chép phát âm to. Tôi làm điều này năm lần hoặc hơn.

Ngày thứ ba, tôi đọc đoạn văn huấn luyện to và ghi âm bản thân. Tôi so sánh phát âm của mình với AJ. Tôi làm điều này năm lần hoặc hơn.

Ngày thứ tư và thứ năm, tôi theo dõi bản ghi âm của AJ. Tôi nghe và nói cùng lúc mà không tạm dừng. Tôi sao chép AJ chính xác với giọng to.

Tôi có đang học nói với giọng rõ ràng không? Vâng, tôi đang. Tại sao? Tại sao tôi đang cải thiện? Tôi cải thiện vì tập luyện. Tôi luyện tập mỗi ngày, mỗi ngày.

Bạn biết tại sao không? Vì tôi thích luyện tập phát âm tiếng Anh của mình. Tôi thích luyện tập giọng, âm lượng và nhịp điệu.

Tôi thích cải thiện giọng và tôi phấn khích khi có giọng giống hệt người Mỹ.

Tôi có hoàn hảo ngay bây giờ không? Tất nhiên không, nhưng tôi đang cải thiện từng ngày qua từng ngày.

Tôi đang trở nên tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn và tốt hơn. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Tại sao? Vì tôi biết rằng tôi đang thành công.


## Bài Đọc Số 4: Luyện Tập Đọc Chuẩn

Luyện tập đọc chuẩn đoạn văn dưới đây, đặc biệt là những chỗ giảm lược âm hay nối âm và nhớ áp dụng nguyên tắc chung: "Nghe - Dừng - Bắt chước - Theo bóng" nhé!

Bạn sẽ có một giọng Mỹ hoàn hảo. Bạn biết bạn cần luyện tập mỗi ngày và bạn cần sử dụng toàn bộ năng lượng trong mỗi lần luyện tập. Bạn biết rằng bất kỳ ai đều có thể phát âm rõ ràng? Bạn cần làm gì để nói với giọng rõ ràng? Bạn phải tuân thủ phương pháp huấn luyện tiếng Anh dễ dàng trong năm ngày. Bạn nên lặp lại từng bước ít nhất năm lần mỗi ngày. Dù càng nhiều càng tốt. Nếu bạn muốn cải thiện nhanh hơn, bạn cần luyện tập nhiều hơn mỗi ngày. Bạn có sẵn sàng tập trung mỗi ngày không? Bạn có tin tôi và tuân theo hệ thống không? Bạn đã mua khóa học này vì bạn muốn nói tiếng Anh với giọng Mỹ hoàn hảo phải không? Bạn đã mua khóa học này vì bạn cần nó. Hãy kiên nhẫn. Đừng dừng lại trước khi hoàn thành. Thành công cần thời gian và mỗi người đều phải luyện tập để cải thiện. Tiếp tục và bạn sẽ làm được. Bạn sẽ thành công.


### Hãy Phát Âm Từng Câu Một Theo Phiên Âm Dưới Đây:

Bạn sẽ có một giọng Mỹ hoàn hảo. / juə 'ga:nə hæv ə 'p3:r fikt a'merikən 'æksent./

Bạn biết bạn cần luyện tập mỗi ngày và bạn cần sử dụng toàn bộ năng lượng trong mỗi lần luyện tập. / Jə nov ju hævte 'præktis 'evri dei ænd ja nid tu ju:z :l əv juə 'enərdzi 'evri taim ju: 'præktis./

Bạn biết rằng bất kỳ ai đều có thể phát âm rõ ràng? / didjə nou dæt 'eniwan kæn di'veləpə klir læksent?/

Bạn cần làm gì để nói với giọng rõ ràng? / wat'evz it teiks tu spi:k wið ə klir 'æksent? watdaja hævtə du:/

Bạn phải tuân thủ phương pháp huấn luyện tiếng Anh dễ dàng trong năm ngày. / wel, ju: 'ga:tə 'fa:lov di 'efətləs 'ingliſ prenansi'eifn faiv-der 'meBəd./

Bạn nên lặp lại từng bước ít nhất năm lần mỗi ngày. / ju: '5:t të ri'pi:ti:t step æt li:st farv tarmz a dei./

Dù càng nhiều càng tốt. Nếu bạn muốn cải thiện nhanh hơn, bạn cần luyện tập nhiều hơn mỗi ngày. / dou mor iz 'beter. If ju 'wa:nə im'pru:v 'fæstər ja ni:də 'praktis 'i:vin mo:r' evri dei./

Bạn có sẵn sàng tập trung mỗi ngày không? Bạn có tin tôi và tuân theo hệ thống không? / a: jə 'wiliŋ ta 'foukəs 'evri dei 'wountſə trast mi: ænd 'fa:lov ðə 'sistam?/

Bạn đã mua khóa học này vì bạn muốn nói tiếng Anh với giọng Mỹ hoàn hảo phải không? / 'didntſə bal is kɔ:rs bi'kɔ:z ja 'wa:nə spi:k wið də 'p3:rfik tə'merikən'aksent?/

Bạn đã mua khóa học này vì bạn cần nó. Hãy kiên nhẫn. Đừng dừng lại trước khi hoàn thành. / ju: ga:t ðis kors bi'kɔ:z ja ni:d it. bi:'peiſnt./

Thành công cần thời gian và mỗi người đều phải luyện tập để cải thiện. Tiếp tục và bạn sẽ làm được. Bạn sẽ thành công. / dount sta:p it br'fo:r ju 'finiſ. sək'ses teiks taim ænd 'evri,wan 'hæstə'præktis tə im'pru:v./ /ki:p 'gouin ænd ju:I du: it. ju: a:r 'ganə sək'si:d./


## Bài Đọc Số 5: Luyện Tập Đọc Chuẩn

Luyện tập đọc chuẩn đoạn văn dưới đây và nhớ áp dụng nguyên tắc chung: "Nghe - Dừng - Bất chước - Theo bóng" nhé!

Trước tiên, tôi đang luyện tập giọng đầu. Giọng nói của tôi rất cao. Tôi nhận ra nhịp rung, những cảm xúc xảy ra trong đầu, chủ yếu. Tiếp theo, tôi chuyển nhịp rung đến mũi.

Tôi cảm nhận rung động trong mũi và, tất nhiên, điều này nghe có vẻ lạ. Đối với giọng rung cổ họng, tôi giảm giọng xuống mức trung bình. Tôi thư giãn cổ họng và để nó rung. Tôi đặt ngón tay lên cổ họng để cảm nhận nhịp rung. Tôi cảm nhận rung động mạnh nhất trong cổ và họng. Cuối cùng, tôi giảm giọng thấp hơn. Tôi nói với giọng thấp khi tôi đẩy rung động xuống, xuống, xuống vào lòng ngực. Tôi vẫn cảm nhận một số rung động trong cổ họng, nhưng bây giờ ngực của tôi cũng rung. Giọng của tôi nghe sâu và mạnh khi tôi sử dụng rung động lòng ngực. Khi tôi luyện tập, tôi dễ dàng di chuyển rung âm lên và xuống cơ thể của mình. Tôi sẵn sàng nắm vững các âm thanh cụ thể trong tiếng Anh.


### Hãy Phát Âm Từng Câu Một Theo Phiên Âm Dưới Đây:

Trước tiên, tôi đang luyện tập giọng đầu. Giọng nói của tôi rất cao. / 'fa:rst 'ai əm 'præk,tısıŋ 'hed,vois I 'mai 'pit iz 'veri 'hai. /

Tôi nhận ra nhịp rung, những cảm xúc xảy ra trong đầu, chủ yếu. / 'ai 'nəvtis də vai'breiſn | də 'fi:lınz 'hæpəniŋ in 'mai 'hed | 'məustli. /

Tiếp theo, tôi chuyển nhịp rung đến mũi. / 'nekst |'ai 'mu:v də vai'breiſn tə 'mai nəuz. /

Tôi cảm nhận rung động trong mũi và, tất nhiên, điều này nghe có vẻ lạ. / 'ai 'fi:1 də vai'breiſnz in 'mai nəuz ænd | əv 'kɔ:rs dis 'saundz ə 'lıt! 'streind3. /

Đối với giọng rung cổ họng, tôi giảm giọng xuống mức trung bình. / fər Orəut var'breiſn l'ai 'dra:p 'mai 'pitſ tə də 'mıd! 'lev'el. /

Tôi thư giãn cổ họng và để nó rung. Tôi đặt ngón tay lên cổ họng để cảm nhận nhịp rung. / 'ai rə'læks 'mai Oraut ənd 'let 'It'vaibreit. / 'ai 'put 'mar 'fiŋgər a:n 'mar Orət tə 'fi:l də vai'breiſņz. /

Tôi cảm nhận rung động mạnh nhất trong cổ và họng. / 'ai 'fi:1 də vai'breiſņz maust 'strpyli in 'mai 'nek ənd Orəvt. /

Cuối cùng, tôi giảm giọng thấp hơn. Tôi nói với giọng thấp khi tôi đẩy rung động xuống, xuống, xuống vào lòng ngực. Tôi vẫn cảm nhận một số rung động trong cổ họng, nhưng bây giờ ngực của tôi cũng rung. Giọng của tôi nghe sâu và mạnh khi tôi sử dụng rung động lòng ngực. Khi tôi luyện tập, tôi dễ dàng di chuyển rung âm lên và xuống cơ thể của mình. Tôi sẵn sàng nắm vững các âm thanh cụ thể trong tiếng Anh. / /'ai 'spi:k 'laudliənd'wa:k'wail'du:ız 'trækiŋ wen'evər'pa:səbl. / /'ai 'mu:v'saund'vaibreıſnz ap ǝnd'daun 'mai 'ba:di. / /'ai əm'ʊ d’redi tə 'ma:stər ðe spe'sifik saundz əv 'ıŋ.gliş./## Website Luyện Đọc Phát Âm Tiếng Anh

Dưới đây là những trang web uy tín dành cho việc luyện đọc câu tiếng Anh, để "cover" lại những bài đọc chuẩn giọng Anh-Mỹ và Anh-Anh. Bạn sẽ học cách phát âm chuẩn và có được ngữ điệu giống người nước ngoài. Dưới đây là danh sách chi tiết về các trang web giúp bạn luyện đọc:

## 1. Manythings

Đây là một trang web đọc câu tiếng Anh theo hình thức kể truyện. Mặc dù dành cho trẻ em, nhưng đối với những người mới học tiếng Anh, đây sẽ là một trang web hữu ích. Câu truyện thông thường có khoảng 10 phút và tốc độ nói khá chậm, giúp bạn dễ dàng nghe từng câu và sau đó bạn có thể đọc lại các câu đó để phát âm giống người đọc. Ngoài ra, đây cũng là cách để bạn học thêm về cấu trúc câu và cách viết câu tiếng Anh.

## 2. Spotlight English

Đây là một trang web dạy phát âm và luyện nghe vô cùng hữu ích với sự kết hợp giữa tiếng Anh Mỹ và Anh Anh. Trang web này giúp bạn luyện phát âm và nâng cao vốn từ với phong cách dễ dàng nhất. Với các chương trình hàng ngày quen thuộc xung quanh ta, trang web cung cấp phát âm của người nói giúp bạn luyện phát âm và nắm vững từ vựng hiệu quả. Với âm thanh đầy đủ, chữ viết chính xác và các chủ đề đa dạng, chỉ sợ "không đủ" người học.

## 3. BBC Learning English

BBC Learning English được xem là một kênh học phát âm hiệu quả, đứng thứ 3 trong số những kênh học tiếng Anh trực tuyến miễn phí và tốt nhất. Với rất nhiều chuyên mục và kiến thức về xã hội, trang web giúp bạn tiếp cận tiếng Anh một cách chân thực nhất qua việc đọc báo tiếng Anh và giúp bạn nắm vững ngữ cảnh và từ vựng bổ ích.

Ngoài 5 bài đọc trên, còn có một số bài đọc luyện phát âm tiếng Anh khác của thầy A.J. Hoge được biên tập trong cuốn Effortless English - Tự tin phát âm chuẩn, kèm theo đó là bản ghi âm, ứng dụng học tiếng Anh và phần bài tập giúp bạn ôn lại kiến thức sau mỗi bài đọc. 

Hãy mua ngay cuốn sách này để hoàn thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh và tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh nhé!

**Xem thêm:**

- **Quy trình tìm ra cách đánh vần trong tiếng Anh** của Thầy Nguyễn Ngọc Nam
- **Cách luyện phát âm tiếng Anh chuẩn lần đầu tiên có tại Việt Nam**

*Image Source: [Lucymax](https://lucymax.vn/uploads/images/blog/admin/2024/02/05/5-bai-doc-luyen-phat-am-tieng-anh-duoc-bien-soan-boi-gv-tieng-anh-so-1-the-gioi-1707132622.webp)*
1