10 Bài Luận Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân: 50 Từ Vựng + Outline

Đồng hành với bạn trong việc viết bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân Bạn đang chuẩn bị viết bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân mình nhưng không biết bắt...

Đồng hành với bạn trong việc viết bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân

Bạn đang chuẩn bị viết bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Tại Luận Văn Việt, chúng tôi hiểu những khó khăn mà bạn gặp phải. Chính vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp 10 mẫu bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân mới nhất, cung cấp mẫu outline và danh sách 50 từ vựng quan trọng. Chúng sẽ giúp bạn viết bài luận thú vị và ấn tượng hơn. Hãy tham khảo ngay để có sự chuẩn bị tốt cho bài luận của bạn!

Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân Ảnh minh họa: Bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân.

1. Bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân hay nhất

Bạn đang chuẩn bị viết bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân mình? Dưới đây là một mẫu bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân mà bạn có thể tham khảo. Với nội dung phong phú và đầy đủ, bài luận này sẽ giúp bạn tạo ấn tượng mạnh với người đọc.

Tiếng Anh:
Hello, my name is Lan. I am 25 years old. I grew up in Da Nang, a beautiful coastal city in Vietnam. I am excited to explore career opportunities in your esteemed organization. I recently graduated with a degree in Environmental Science from Da Nang University. My academic background has fostered a deep passion for environmental sustainability.

During my university years, I actively engaged in various environmental projects and community initiatives. I was part of a research team that studied the impact of climate change on coastal ecosystems in central Vietnam. This experience not only enhanced my knowledge but also ignited my commitment to environmental conservation.

Apart from my academic pursuits, I have a strong interest in photography and have participated in several photography exhibitions. I believe that art and science can harmoniously coexist to create awareness about environmental issues. In my free time, I enjoy hiking, which allows me to connect with nature and further fuels my dedication to preserving our environment.

I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute to your organization’s mission of environmental sustainability.

Tiếng Việt:
Xin chào, tôi là Lan. Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi lớn lên ở Đà Nẵng, một thành phố biển đẹp tại Việt Nam. Gần đây, tôi đã tốt nghiệp với bằng cử nhân Khoa học Môi trường từ Đại học Đà Nẵng. Lĩnh vực học của tôi là nghiên cứu về bảo vệ môi trường.

Trong thời gian học đại học, tôi tích cực tham gia vào nhiều dự án môi trường và các hoạt động cộng đồng. Tôi đã tham gia vào một nhóm nghiên cứu nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái ven biển ở miền Trung Việt Nam. Kinh nghiệm này không chỉ tăng cường kiến thức của tôi mà còn thúc đẩy ý thức của tôi đối với bảo vệ môi trường.

Ngoài việc theo học, tôi có sở thích mạnh mẽ về nhiếp ảnh và đã tham gia vào một số triển lãm nhiếp ảnh. Tôi tin rằng nghệ thuật và khoa học có thể tồn tại hòa hợp thêm nhận thức về các vấn đề môi trường. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích leo núi, điều này giúp tôi kết nối với thiên nhiên và thiên nhiên động viên tôi duy trì sự tận tụy trong việc bảo vệ môi trường.

Tôi rất mong có cơ hội để thảo luận về cách tôi có thể đóng góp vào sứ mạng của tổ chức của bạn trong việc bảo vệ môi trường.

2. Bài luận tiếng anh giới thiệu bản thân ngành Công nghệ thông tin

Bạn đam mê công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin? Dưới đây là một mẫu bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân dành cho ngành này. Hãy tham khảo để có những ý tưởng và cấu trúc phù hợp cho bài luận của bạn.

Tiếng Anh:
Hello, everyone. I am John, and I have a strong passion for technology and innovation. I recently graduated with a degree in Computer Science from Stanford University. During my studies, I had the opportunity to work on various software development projects, including a mobile app that simplifies daily task management. I am enthusiastic about joining your tech team to continue creating meaningful and user-friendly software solutions.

Tiếng Việt:
Xin chào mọi người. Tôi là John, và tôi có đam mê mạnh mẽ với công nghệ và sáng tạo. Gần đây, tôi đã tốt nghiệp với bằng cử nhân Khoa học Máy tính từ Đại học Stanford. Trong quá trình học, tôi đã có cơ hội làm việc trên nhiều dự án phát triển phần mềm khác nhau, bao gồm một ứng dụng di động giúp đơn giản hóa quản lý công việc hàng ngày. Tôi rất hào hứng với việc tham gia vào nhóm công nghệ của bạn để tiếp tục tạo ra các giải pháp phần mềm có ý nghĩa và thân thiện với người dùng.

3. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân ngành Y học

Bạn mơ ước trở thành một chuyên gia y tế và đang chuẩn bị viết bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân? Dưới đây là một mẫu bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân dành cho ngành Y học. Hãy tham khảo để có những ý tưởng và cấu trúc phù hợp cho bài luận của bạn.

Tiếng Anh:
Good day, everyone. I am Emily, and I am deeply committed to the field of healthcare. I recently completed my medical degree from Harvard Medical School. My passion for medicine was ignited when I volunteered at a local clinic during my undergraduate years. I am eager to apply my knowledge and compassion to provide quality healthcare and make a positive impact on patients’ lives.

Tiếng Việt:
Chào mọi người. Tôi là Emily, và tôi cam kết sâu sắc với lĩnh vực y tế. Gần đây, tôi đã hoàn thành bằng y sĩ của mình từ Trường Y học Harvard. Đam mê của tôi đối với y học đã bùng cháy khi tôi tình nguyện tại một phòng khám địa phương trong thời gian học đại học. Tôi rất nóng lòng áp dụng kiến thức và lòng thông cảm của mình để cung cấp dịch vụ y tế chất lượng và tạo sự ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống của bệnh nhân.

4. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân Ngành Nghệ thuật và Sáng tạo

Đam mê nghệ thuật và sáng tạo và sẽ viết bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân? Dưới đây là một mẫu bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân dành cho ngành Nghệ thuật và Sáng tạo. Hãy tham khảo để có những ý tưởng và cấu trúc phù hợp cho bài luận của bạn.

Tiếng Anh:
Greetings, everyone. I am Mia, an aspiring artist and designer. I recently completed my Bachelor of Fine Arts degree from the Rhode Island School of Design. My artistic journey has allowed me to explore various mediums, from traditional painting to digital illustration. I am excited to collaborate with fellow creatives and contribute to unique and inspiring projects in your design studio.

Tiếng Việt:
Xin chào mọi người. Tôi là Mia, một nghệ sĩ và nhà thiết kế trẻ hoàn thiện. Gần đây, tôi đã tốt nghiệp bằng Nghệ thuật Mỹ thuật tại Trường Nghệ thuật Rhode Island. Hành trình nghệ thuật của tôi đã cho phép tôi khám phá nhiều phương tiện khác nhau, từ hội họa truyền thống đến minh họa số. Tôi rất phấn khích được hợp tác với các nghệ sĩ và nhà thiết kế khác và đóng góp vào các dự án độc đáo và truyền cảm ở studio thiết kế của bạn.

5. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân Ngành Tài chính

Bạn đang chuẩn bị viết bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân trong ngành Tài chính? Dưới đây là một mẫu bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân dành cho ngành này. Hãy tham khảo để có những ý tưởng và cấu trúc phù hợp cho bài luận của bạn.

Tiếng Anh:
Good day, ladies and gentlemen. I am Michael, and I have a strong background in finance. I recently earned my Master’s in Finance from London School of Economics. During my studies, I interned at a prestigious financial institution where I gained experience in risk management and investment analysis. I am eager to apply my financial expertise to help your company achieve its strategic goals.

Tiếng Việt:
Chào các bà và các ông. Tôi là Michael, và tôi có một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực tài chính. Gần đây, tôi đã hoàn tất Thạc sĩ Tài chính của mình từ Trường Kinh tế London. Trong thời gian học, tôi đã thực tập tại một tổ chức tài chính uy tín, nơi tôi tích luỹ kinh nghiệm trong quản lý rủi ro và phân tích đầu tư. Tôi rất háo hức áp dụng chuyên môn tài chính của mình để giúp công ty của bạn đạt được mục tiêu chiến lược của mình.

Một lưu ý nhỏ: Trong quá trình viết bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân, chúng ta thường đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều người đã tìm đến các dịch vụ thuê viết essay tiếng Anh như Luận Văn Việt để giải quyết vấn đề này một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Với hơn 18 năm kinh nghiệm và mạng lưới hơn 210 cộng tác viên, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp tốt nhất cho việc viết bài luận của bạn.

Outline bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân

Outline bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân Ảnh minh họa: Outline bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân.

Dưới đây là khung bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân mà bạn có thể sử dụng làm mẫu cho nhiều loại bài khác nhau:

Topic: The Importance of Family in Modern Society" (Tầm quan trọng của gia đình trong Xã hội Hiện đại).

A. Introduction

 • Opening greeting
 • Your name and the reason for introducing yourself

B. Basic Personal Information

 • Age and place of birth or upbringing
 • Hometown
 • Background
 • Education

C. Mission and Passion

 • Describe your personal mission or why you are interested in the field you are introducing
 • Highlight your passions and why you enjoy them

D. Experience and Achievements

 • Relevant experiences related to your field or area of interest
 • Accomplishments or projects you have been a part of and what you achieved

E. Hobbies and Personal Traits

 • Describe your hobbies, activities, or personal traits that reflect your personality and diversity
 • Extracurricular interests and activities that add color to your introduction

F. Goals and Future

 • Short-term and long-term goals
 • Plans or directions you hope to take in the future

G. Conclusion

 • Summarize the key points about yourself and your introduction
 • Thank your audience and invite questions or continue the conversation

H. Formatting and Presentation

 • Ensure the essay is logically structured and well-organized
 • Check for grammar and spelling

I. Engaging and Memorable

 • Use stories or specific examples to make yourself stand out and memorable
 • Convey confidence and enthusiasm when talking about yourself
1