Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 6

Step 1

Bạn thích động vật phải không? Nếu bạn thích động vật thì cũng sẽ thích học cấp độ này. Bạn sẽ học về 80 loại động vật. Chúng tôi muốn bạn thích học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ như thích động vật vậy. Kỹ năng thực hành sẽ phát triển nhanh.

Lesson 1 Dog Miễn phí
Lesson 2 Cat Học viên
Lesson 3 Hamster Học viên
Lesson 4 Guinea Pig Học viên
Lesson 5 Parrot Học viên
Lesson 6 Fish Học viên
Lesson 7 Cow Học viên
Lesson 8 Pig Học viên
Lesson 9 Horse Học viên
Lesson 10 Sheep Học viên
Lesson 11 Goat Học viên
Lesson 12 Camel Học viên
Lesson 13 Rabbit Học viên
Lesson 14 Chicken Học viên
Lesson 15 Duck Học viên
Lesson 16 Elephant Học viên
Lesson 17 Rhino Học viên
Lesson 18 Lion Học viên
Lesson 19 Cheetah Học viên
Lesson 20 Leopard Học viên
  Bạn muốn đăng ký?