Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 4

Step 1

Bạn sẽ học những điều hữu ích thường hay diễn ra xung quanh. Trong cấp độ này bạn sẽ học về những điều hữu ích và lí do tại sao bạn sử dụng chúng trong cuộc sống. Nếu bạn đã học cấp độ trước rồi, thì cấp độ này không khó và học rất vui.

Lesson 1 Desk Miễn phí
Lesson 2 Pencil Học viên
Lesson 3 Mug Học viên
Lesson 4 Sofa Học viên
Lesson 5 Stroller Học viên
Lesson 6 Chopsticks Học viên
Lesson 7 Boots Học viên
Lesson 8 Chair Học viên
Lesson 9 Vase Học viên
Lesson 10 Piano Học viên
Lesson 11 TV Học viên
Lesson 12 Tent Học viên
Lesson 13 Clock Học viên
Lesson 14 Flashlight Học viên
Lesson 15 Washing Machine Học viên
Lesson 16 Curtain Học viên
Lesson 17 Umbrella Học viên
Lesson 18 Vaccum Học viên
Lesson 19 Air Conditioner Học viên
Lesson 20 Pillow Học viên
  Bạn muốn đăng ký?