Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 1

Step 4 - Double Letter Consonants

Học viên học cách phát âm những phụ âm đôi. Bằng cách sử dụng nhiều hình ảnh, câu đố và câu chuyện học viên có thể học được khoảng 150 từ.

Lesson 1 sp / st / sk Miễn phí
Lesson 2 sl / sm / sn / sw Học viên
Lesson 3 bl / br Học viên
Lesson 4 cl / cr Học viên
Review 1 s, b, c blend sounds Học viên
Lesson 5 fl / fr Học viên
Lesson 6 gl / gr Học viên
Lesson 7 pl / pr Học viên
Lesson 8 dr / tr Học viên
Review 2 f, g, p, d, t blend sounds Học viên
Lesson 9 ng / nk Học viên
Lesson 10 ch Học viên
Lesson 11 sh Học viên
Lesson 12 wh Học viên
Lesson 13 th Học viên
Lesson 14 th Học viên
Review 3 ng/nk, ch, sh, wh, th sounds Học viên
Lesson 15 ck Học viên
Lesson 16 kn / mb Học viên
Lesson 17 vowel + r Học viên
Review 4 ck, kn, mb, vowel + r sounds Học viên
Step Review Step 4 Review Học viên
  Bạn muốn đăng ký?