Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 1

Step 3 - Long Vowel Sounds

Học viên học cách phát âm 5 nguyên âm dài và cũng được học khoảng 200 từ trong bước này.

Lesson 1 ape / ate / ake Miễn phí
Lesson 2 ace / ase / age / ave Học viên
Lesson 3 ale / ame / ane Học viên
Lesson 4 ail / ain / ait Học viên
Lesson 5 ay Học viên
Review 1 Long Vowel a Học viên
Lesson 6 ee Học viên
Lesson 7 ea Học viên
Review 2 Long Vowel e Học viên
Lesson 8 ife / ipe / ite / ike Học viên
Lesson 9 ice / ide / ise / ize / ive Học viên
Lesson 10 ile / ime / ine Học viên
Lesson 11 ie / y / ye / uy Học viên
Review 3 Long Vowel i Học viên
Lesson 12 ope / ote / oke / ose Học viên
Lesson 13 ole / ome / one Học viên
Lesson 14 oa / ow Học viên
Review 4 Long Vowel o Học viên
Lesson 15 ube / ude / uge / use / ute Học viên
Lesson 16 ule / ume / une Học viên
Lesson 17 oo Học viên
Review 5 Long Vowel u Học viên
Lesson 18 ou / ow Học viên
Lesson 19 oi / oy Học viên
Review 6 Long Vowel [ou] / [oy] sound Học viên
Step Review Step 3 Review Học viên
  Bạn muốn đăng ký?