Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 1

Step 2 - Short Vowel Sounds

Học viên được học cách phát âm những nguyên âm ngắn như thế nào. Bằng việc sử dụng những hình ảnh, câu đố và câu chuyện, họ có thể học được khoảng 150 từ với những nguyên âm ngắn.

Lesson 1 ab / ad / am Miễn phí
Lesson 2 ag / ap Học viên
Lesson 3 an / at Học viên
Review 1 Short Vowel a Học viên
Lesson 4 eb / ed / en Học viên
Lesson 5 eg / es / et Học viên
Review 2 Short Vowel e Học viên
Lesson 6 ib / id / ig Học viên
Lesson 7 im / in / ip Học viên
Lesson 8 it / ix Học viên
Review 3 Short Vowel i Học viên
Lesson 9 od / og / om Học viên
Lesson 10 ob / op Học viên
Lesson 11 ot / ox Học viên
Review 4 Short Vowel o Học viên
Lesson 12 ub / ud / ug Học viên
Lesson 13 um / un Học viên
Lesson 14 up / us / ut Học viên
Review 5 Short Vowel u Học viên
Step Review step 2 Review Học viên
  Bạn muốn đăng ký?