Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 1

Step 1 - Beginning Sounds/Alphabet

Học viên học cách phát âm của các chữ cái. Mỗi chữ cái bắt đầu của mỗi từ. Bao gồm khoảng 100 từ sử dụng nhiều hình ảnh, câu đố và câu chuyện.

Lesson 1 Aa / Bb Miễn phí
Lesson 2 Cc / Dd Học viên
Lesson 3 Ee / Ff Học viên
Lesson 4 Gg / Hh Học viên
Review 1 Review 1 (Aa~Hh) Học viên
Lesson 5 Ii / Jj Học viên
Lesson 6 Kk / Ll Học viên
Lesson 7 Mm / Nn Học viên
Lesson 8 Oo / Pp Học viên
Review 2 Review 2 (Ii~Pp) Học viên
Lesson 9 Qq /Rr Học viên
Lesson 10 Ss / Tt Học viên
Lesson 11 Uu / Vv / Ww Học viên
Lesson 12 Xx / Yy / Zz Học viên
Review 3 Review 3 (Qq~Zz) Học viên
Step Review Step1 Review Học viên
  Bạn muốn đăng ký?