Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 4 - Useful Things

    Bây giờ con của bạn có thể tự đọc câu ngắn và dễ không?

    Cho nên hãy bắt đầu học “Useful Things“ Trong bài học này con của bạn sẽ được học về những đồ vật hữu ích ở xunh quanh.

    Kĩ năng đọc? Kĩ năng nghe? Học chăm chỉ LucyMax theo cấp độ con của bạn sẽ tự đọc và nghe hiểu giáo viên bản ngữ.

Chọn 1 step để bắt đầu học.

  Bạn muốn đăng ký?